Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

VHL 3550 Senterledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3550 Senterledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3550
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Kursnavn på engelsk: 
Shopping Center Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Høst
2022 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut og det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2021 og siste gang våren 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Senterledelse er et kurs, som retter seg inn mot studenter på bachelornivå innenfor Retail Management, men er også aktuelt for studenter innen økonomifag, markedsføring, og eiendomsmegling.

Det moderne kjøpesenter er i dag ikke bare et handlested for varer og tjenester, men i økende grad en sosial møteplass og arena for opplevelser. Som senterleder må du ikke bare kunne lage strategiplaner, men også fylle rollen som teatersjef og rådgiver for bydelsledere og kommuneplanleggere.

Senterledelse dreier seg om bl.a. økonomisk og kulturell verdiskaping på kjøpesentre, varemagasiner, handelsparker, stormarkeder, handelssentrum og andre typer handelsbaserte destinasjoner. Kjøpesentre spiller en stor og viktig rolle innenfor handelsnæringen. I 2016 var det 300 kjøpesentre i Norge med et salgsareal over 5000 kvm., og en samlet omsetning (ekskl. MVA) på 133 milliarder kroner fra i alt 10 400 leietakere (hovedsakelig butikker). Senterledelse er som fagområde viktig fordi verdiskapingen i slike formater er og bør være noe mer enn summen av verdiskapingen hos de enkelte leietakerne hvis disse hadde operert hver for seg. Strategisk Senterledelse blir også viktigere i årene fremover da flere byer og tettsteder sannsynligvis vil aktivt markedsføre seg og sitt handelstilbud bedre og mer koordinert gjennom å innføre type sentrumsledelse basert på lignende prinsipper som ved senterledelse.

Kurset er i stor grad basert på resultater fra nyere forskning innenfor en rekke fagfelt og bidrag fra gjesteforelesere fra bransjen.

Kunnskapsmål
 • Inneha kunnskap om viktige sosiale trender og endringer i regionale og nasjonale senterstrukturer.
 • Kjenne til idégrunnlaget for de viktigste senterformater: Kjøpesentre, varemagasiner, stormarkeder, handelsparker etc.
 • Kunnskap om strategisk senterledelse.
 • Forstå grunnlaget for hvordan skape et attraktivt handlested.
Ferdighetsmål
 • Være i stand til å mestre oppgavene som senterleder når det gjelder planlegging og gjennomføring av markedsanalyse, analyse av handlevaner, økonomistyring og rapportering, og nytte dette som grunnlag for utforming av senterets markedsplan.
 • Kunne bruke markedsplanen som et strategisk styringsverktøy når det gjelder oppfølging av leietakere, markedsføringstiltak, intern drift og samarbeid.
 • Kunne bruke markedsplanen som grunnlag for kontakt med eksterne interessenter, eiere, investorer og lokale myndigheter.
 • Kan gjøre ulike analyser av senteret og dets senterproduktivitet.
Generell kompetanse
 • Utvikle bevisst holdning til forbrukerservice og utvikling av et effektivt samarbeidsklima internt.
 • Utvikle en bevisst holdning til kjøpesenterets rolle som en effektiv økonomisk og miljøskapende enhet, og bidragsyter til lokalsamfunnets utvikling.
Kursets innhold

Hovedinnholdet i kurset knyttes opp mot følgende temaer:

Omgivelser i endring
Dagens kjøpe- og andre sentre må tilpasse seg de grunnleggende endringer i handelslandskapet, demografi og handlevaner.

Det strategiske grunnlag for verdiskaping
Temaer vi tar opp her gjelder bla .kjøpesentre, by tettsted som handlesteder - hovedtyper og interessenter. Markedsføring og eiendomsforvaltning knyttet til sentre. Sentrumsledelse: Felles markedsføring av by og tettstedshandel. Markedsplanen som styringsverktøy for senterleder.

Senterledelse i praksis – Strategigjennomføring
Denne delen utgjør hoveddelen av Senterledelse. Her går vi igjennom de viktigste funksjonene som må ivaretas av en senterledelse, i første rekke markedsføring, leietakerforvaltning og internt samarbeid mellom leietakerne.

Revitalisering av eksisterende sentre
Endringer i sentrenes omgivelser krever kontinuerlig vurdering av balansen mellom nyhter og standardisering av eksisterende tilbud. Tema som vi tar opp er bl.a. nye utviklingsretninger og revitalisering av eksisterende sentre.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over ett semester med 36 timer forelesning, inkludert gjesteforelesninger og eventuelle besøk på lokale kjøpesentre. Kurset er praktisk orientert, og i løpet av kurset gås det igjennom et variert sett med cases fra norsk senterpraksis med aktiv deltakelse fra studentene - individuelt eller i grupper.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Måned(er)
Eksamenskode: 
VHL 35502
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 35503
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
24 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Caseoppgaver og øvingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.