VGS 3481 Forbrukerpsykologi

VGS 3481 Forbrukerpsykologi

Kurskode: 
VGS 3481
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Psychology
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Forkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tilbys studenter på vgs. som hospiterer ved BI.

Kunnskap om forbrukerpsykologi er avgjørende for at bedrifter, offentlige institusjon og ideelle organisasjoner skal lykkes med sin markedsføring og dermed nå sine strategiske mål. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i faget forbrukerpsykologi, der det legges vekt på faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse. Tema som bærekraftig forbruk, teknologi, sosialpsykologi og atferdsøkonomi er sentralt. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester og hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste. En sentral del av kurset handler om hvordan du kan anvende forbrukerdata for økt kundeinnsikt i markedsføring. Det legges også vekt på at du skal ha et kritisk blikk til hvordan kunnskap om forbrukerpsykologi anvendes i praksis.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • ha innsikt i hvordan forbrukerinformasjon kan anvendes i markedsføring
 • ha bred kunnskap om hvilke faktorer som påvirker en forbrukers atferd

 • ha kjennskap til bærekraftig forbruk

 • ha kjennskap til hvordan teknologi brukes og påvirker forbrukerens atferd

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • kunne anvende forbrukerinnsikt til å påvirke forbrukerens atferd
 • kunne vurdere og anvende relevant data til å utarbeide tiltak for å påvirke forbrukernes atferd
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene evne å:

 • reflektere og foreslå tiltak for mer bærekraftig forbruk
 • forstå samspillet mellom forbrukerrettet markedsføring og samfunnet som helhet
 • reflektere over ulike etiske dilemma knyttet til hvordan forbrukerpsykologi kan brukes til å påvirke forbrukernes beslutninger
Kursets innhold
 • Hva er forbrukerpsykologi?
 • Segmentering og målgrupper
 • Forbrukerens beslutningstaking                                   
 • Vanebaserte valg og nudging
 • Motivasjon                                                                     
 • Følelser og rasjonalitet                                                                   
 • Teknologi og forbrukeratferd                                      
 • Bærekraftig forbruk                                                      
 • Personlighet og innflytelse på atferd                             
 • Persepsjon og sensorisk markedsføring (art. om sansing?)                
 • Forbrukerlæring                                                           
 • Forme og endre forbrukernes holdninger                                                                  
 • Sosial klasse, kultur og referansegrupper                                              
 • Negativ forbrukeratferd og etikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, webinarer og aktiviteter i læringsplattformen. Gjennom kurset vil studentene øve seg på å anvende teorier innen forbrukerpsykologi knyttet til praktiske case.

Det vil i tillegg bli tilgjengeliggjort materiale som hjelper studentene mot eksamen. Ressursen vil inneholde podcast, eksamensoppgaver, tester, cases, videoer, m.m.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

For å avlegge eksamen i MRK 3481 kreves Generell studiekompetanse, dette kurset (VGS 3481 Forbrukerpsykologi) krever at man er elev ved en partnerskole til BI og hospiterer ved BI.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32Tre arbeidskrav. To av tre må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen i MRK 3481 Forbrukerpsykologi på et senere tidspunkt (etter studiestart som student ved BI). Arbeidskravene består av: 1) Case-aktivitet , 2) MC-test og 3) MC-test.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Tre arbeidskrav. To av tre må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen i MRK 3481 Forbrukerpsykologi på et senere tidspunkt (etter studiestart som student ved BI). Arbeidskravene består av: 1) Case-aktivitet , 2) MC-test og 3) MC-test.
Total vekting: 
0
Reduction description

Kurset overlapper 100 % med MRK 3481, men dette kurset er uten eksamen, laget for elever på vgs som hospiterer ved BI.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
34 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og veiledning
Webinar
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med Nasjonalt kursansvarlig
Digitale læringsressurser
 • Test med automatisk tilbakemelding
10 Time(r)

Jobbe med arbeidskrav + forberedelser
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Text for 0 credits