Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

STR 2200 Strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

STR 2200 Strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Sverre Tomassen, Debbie Harrison

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset undervises over to semestere og består av delkursene:
STR 2201 Grunnkurs i strategisk analyse - undervises i høstsemesteret
STR 2202 Grunnkurs i strategisk ledelse - undervises i vårsemesteret

Mål
STR 2201 Grunnkurs i strategisk analyse
Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forretningsområde og konsernnivå. Spesielt vektlegges strategisk analyse og strategisk beslutningstaking. Studentene vil gjøres kjent med modeller og framgangsmåter for strategisk analyse.

STR 2202 Grunnkurs i strategisk ledelse
Dette er et kurs i ledelse av strategiutviklingsprosesser. Med utgangspunkt i strategiforskning vet vi at organisasjoner er komplekse og kan ha betydelige vanskeligheter når det gjelder å gjennomføre strategier. Dette kurset tar utgangspunkt i ledelse, organisasjon og prosesser internt og eksternt som er betydningsfulle når organisasjoner skal nå sine visjoner og mål.

Forkunnskaper
Det forutsettes at studentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Johnson, Gerry, Kevan Scholes and Richard Whittington. 2008. Exploring corporate strategy : text and cases. 8th ed. Harlow : FT Prentice Hall. (Kap. 1-10 for STR 2201 Grunnkurs i strategisk analyse)(Kap. 1-2 og 11-15 for STR 2202 Grunnkurs i strategisk ledelse)

Artikkelsamling:
Artikkelsamling for STR 2201 Grunnkurs i strategisk analyse (trykket).
For STR 2202 vil det bli brukt følgende 12 artikler som er tilgjengelig gjennom bibliotekets databaser:
Goleman, D. (2000), Leadership that gets results, Harvard Business Review, March-April, 78-90.
Boal, K. B. and Hooijberg, R. (2000), Strategic Leadership: Moving On, Leadership Quarterly, Vol. 11, 4, 515-549.
Grant, R. (2003), Strategic Planning in a Turbulent Environment, Strategic Management Journal, Vol. 24, 491-517.
Hodgkinson, G. et al (2006), The Role of Strategy Workshops in Strategy Development Processes…, Long Range Planning, Vol. 39, 5, 479-496.
Boulding, W. and Christen, M. (2001), First mover disadvantage, Harvard Business Review, Vol. 79, 9, 20-21
Kim, C. and Mauborgne, R. (2000), Knowing a winning business idea when you see one, Harvard Business Review, Vol. 78, 5, 129-138
Collingwood, H. (2001), The earnings game, Harvard Business Review, Vol. 79. 6, 65-72.
Holmen, E. and Pedersen, A-C. (2003), Strategizing through analysing and influencing the network horizon, Industrial Marketing Management, Vol. 32, 409-418.
Jemison, D.B. and S.B. Sitkin (1986). Acquisitions: the process can be a problem. Harvard Business Review Vol. 64, 2, 107-110.
Finkelstein, S. (1986). The Acquisition Integration Process. Academy of Management Proceedings, 12-16.
Schweiger, D.M., E.N. Csiszar and N.K.Napier (1993). Implementing International Mergers and Acquisitions. Human Resource Planning Vol. 16, 1, 53-70
Løwendahl B, Revang Ø, Fosstenløkken S. (2001) Knowledge and value creation in professional service firms: A framework for analysis. Human Relations 54 (7): 911-931


Anbefalt litteratur
Bøker:
Barney, Jay B. 2007. Gaining and sustaining competitive advantage. 3rdd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall
Porter, Michael E. 1998. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press


Emneoversikt
STR 2201 Grunnkurs i strategisk analyse
  • Hva er strategi?
  • Ekstern analyse
  • Intern analyse
  • Strategiske valg
  • Konsernstrategi
  • Konkurransestrategier

STR 2202 Grunnkurs i strategisk ledelse
  • Hva er en strategiprosess?
  • Strategi og organisasjon
  • Strategisk ledelse
  • Dynamiske strategier

Dataverktøy
Under vurdering.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 36 forelesningstimer i høstsemesteret og 36 forelesningstimer i vårsemesteret.


Eksamen
Den totale karakteren i STR 2200 Strategi består av følgende delevalueringer og vekting:

Del 1 - Tre timers individuell skriftlig eksamen etter endt høstsemester. Teller 50% av endelig karakter.
Del 2 - Tre timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. Teller 50% av endelig karakter.

Begge deleksamener må være bestått med E eller bedre for å total karakter for kurset.


Eksamenskode(r)
STR 22008 - Skriftlig eksamen teller 50% av karakteren i STR 2200 Strategi, 12 studiepoeng.
STR 22009 - Skriftlig eksamen teller 50% av karakteren i STR 2200 Strategi, 12 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
STR 22008 - Ingen hjelpemidler tillatt.
STR 22009 - Ingen hjelpemidler tillatt.


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang studieåret 2010/2011.Fra og med høsten 2011 til og med våren 2013 tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester i STR 22008 Skriftlig eksamen og STR 22009 Skriftlig eksamen.

Tilleggsinformasjon