Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et introduksjonskurs i muntlig kommunikasjon med franskmenn i profesjonell sammenheng. Det har fokus på presentasjoner og diskusjoner.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kjenne til kulturelt betingede forskjeller mellom franskmenn og nordmenn
 • Kjenne til franske forhandlingsstrategier
 • Kjenne til noen etiske problemstillinger

Ferdighetsmål
 • Kurset utvikler språklige ferdigheter slik at studentene skal kunne
 • Delta aktivt i samtaler og forhandlinger
 • Forberede, gjennomføre og vurdere presentasjoner

Holdningsmål
 • Utvikle evnen til å vurdere ulikheter mellom nordmenn og franskmenn i profesjonell sammenheng
 • Utvikle evnen til samhandling gjennom kunnskap og kommunikasjon

Forkunnskaper
Fransk nivå 1 fra videregående skole, BIs grunnkurs i fransk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Artikkelsamling:
Georges Gaspard og Terje Selmer. 2013. Le français professionnel. Muntlig og skriftlig kommunikasjon for næringslivet. Handelshøyskolen BI.
- A la découverte de la France, www.diplomatie.gouv.fr/france/geography, 2010
- Les institutions françaises, www.diplomatie.gouv.fr/france/institutions, 2010
- Les symboles de la République, www.diplomatie.gouv.fr/france/symboles, 2010
- 2000 ans d’histoire, www.diplomatie.gouv.fr/france/history, 2010
- L’enseignement en France, www.diplomatie.gouv.fr/france/education, 2010
- Comment peut-on être français ? LE NOUVEL OBSERVATEUR, 1er- 7 juin 2006, François Armanet et Gilles Anquetil
- L’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) ESCP.COM, 2010
- Lobbying et corruption . Jean Quatremer, LIBERATION, 2006
- Lobbies : l’ère du soupçon. Christophe Doré, Gilles Denis, Charlotte Autier, FIGARO MAGAZINE, 2006
- La France, eldorado pour les entreprises et les capitaux étrangers. Caroline Mignon, 2006
- Négociations : attitude positionnelles, Roger Fisher + William Ury: Getting to Yes. Editor Bruce Patton, 1991
- Les Français récoltent la palme de l’inhospitalité, LE FIGARO, 2006
- Perception de la France et des Français, Pratiques du management en Europe. Editor: les éditions d’organisation 1992, Paris
- Le management français, Jean Simonet : Pratiques du management en Europe. Editor: les éditions d’organisation,Paris , 1992
- L'étrangère. Eva Joly, 2005
- Gestion et motivation du personnel: attitudes norvégienne et française. Cecilie Solberg, 1990
- La France vue d'ailleurs. Fritz Utzeri, Théodore Zeldin, 1985
- Les conceptions éthiques. J.-C. Usunier, 1985
- Savoir-vivre en affaires, Daniel Poirot : Savoir-vivre en affaires. Editor les éditions d’organisation , Paris, 1997
- Communication commerciale. T. Selmer (red), 2010
- Cases : Marcel, C. et Pastou, B. Annales, Paris 1985. Følgende cases:
Faire connaissance / mieux se connaître
Un déjeuner d’affaires infructueux
Le syndicat rencontre la direction I
Le syndicat rencontre la direction II
Faire un voyage d’études
Le tourisme
Est-ce que la fin justifie les moyens ?


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Presentasjoner
 • Franske forhandlingstrategier
 • Etiske problemstillinger for franskmenn
 • Interkulturell kommmunikasjon med franskmenn: kulturelt betingede forskjeller mellom franskmenn og nordmenn

Dataverktøy
Internet, It's learning, Powerpoint

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 39 timer klasseromsundervisning: Noe forelesning (kunnskapsoverføring), men stort sett samtaler og diskusjoner i grupper (øving, praktisk arbeid) og presentasjoner (aktivt utadrettet virksomhet).
Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner.
For å møte godt forberedt skal en detaljert fremdriftsplan benyttes.
Studentene vil bli trenet i individuelle presentasjoner på fransk.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse I undervisningen
39
Forberedelse til forelesningen
50
Forberedelse til presentasjoner
52
Selvstudium og kollokvier
52
Forberedelse til eksamen
6
Avsluttende eksamen
1
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Eksamen (ca. 20 minutter) er individuell og består av to deler som vektes likt. Begge deler må bestås.

  1) en muntlig presentasjon på 7-8 minutter av et emne valgt i samråd med faglærer, med bruk av Powerpoint.
  2) en diskusjon på 7-8 minutter om et eller flere emner fra pensum ELLER diskusjon av cases etter loddtrekning.


  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29221- Muntlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2922 Muntlig kommunikasjon for næringslivet - fransk 2, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Powerpoint

  Kontinuasjon
  Kurset tilbys ikke lenger men det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2016 og siste gang våren 2017.

  Tilleggsinformasjon