SMC 1001 Lederkurs for allmennleger

SMC 1001 Lederkurs for allmennleger

Kurskode: 
SMC 1001
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
5
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Anne Berit Swanberg
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to Leadership for General Practitioners
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Management Courses
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 uttrykkes det eksplisitte målet om å «å utvikle en teamorganisert tjeneste, styrke og endre kompetansen, styrke ledelse og bedre tilgjengeligheten til data».  For å arbeide mot å oppnå et slikt mål er det mange områder som vil berøres: ledelse og teamledelse, metoder for kontinuerlig forbedring, pasientsikkerhet, forståelse for forvaltning og systemtenkning, organisasjonsforståelse og omstilling, innovasjon, forståelse for digitalisering og velferdsteknologi.

Dette introduksjonskurset er utviklet for leger i allmennlegetjenesten for å øke legers kompetanse, slik at de kan lede an, se verdien av og mestre systematisk arbeid med kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhet. Kurset skal bidra til at deltakerne på sikt kan lede teambaserte virksomheter med annet personell og ledere av fastlegepraksiser, at de evner å sette mål som skaper mening for medarbeiderne, skaper gode og inkluderende prosesser, viser tillit, skaper trygghet og mobiliserer til innsats for videreutvikling av tjenestene. 

Kurset bygger på forskningsfronten innenfor ledelsesfagene, og er samtidig praktisk rettet for å gi en best mulig læring for deltagerne, legepraksisene de jobber for og for utviklingen av allmenn- og fastlegeordningen. Å heve kompetansen på ledelse, teamledelse, velferdsteknologi, hjemmebehandling samarbeidsforståelse med mer vil gi best resultater dersom lederne også utrustes med kunnskapsbaserte modeller, verktøy, og trening i bruk av metoder som de tydelig ser relevansen av for sin egen arbeidshverdag.

Undervisningen legger til rette for at lederne blir reflekterte praktikere som klarer å reflektere i praksis mens de handler, og til å reflektere om praksis etter at handlingene er ferdig. På den måten kan de rekonstruere erfaringer, og potensielt på en mer bevisst måte bruke det som muligheter for læring og styrke seg som ledere.

Kunnskapsmål
 • Ha tilegnet seg bred kunnskap om hva lederskap handler om og kunne sette dette i sammenheng med egen praksis
 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om av hvordan ledere opplever inter- og intra rollekonflikter, og hvordan ledelse påvirkes av situasjoner og kontekst
 • Ha tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av områder fra ledelsesforskningen, blant disse hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, og hvordan man håndterer endring og konflikter
 • Ha tilegnet seg god innsikt i hvordan systematisk kvalitetsarbeid og nye måter å jobbe på kan bidra til økt pasientsikkerhet.
Ferdighetsmål
 • Ha utviklet evne til kritisk selvrefleksjon rundt egen lederrolle og i forbindelse med kontinuerlig utvikling av eget lederskap
 • Kunne anvende en rekke verktøy og metoder fra ledelseslitteraturen i egen praksis, f.eks den vanskelige samtalen
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og modeller innen ledelse og kunne anvende dette inn i en diskusjon med fagfeller.
 • Kunne diskutere med samarbeidspartnere, fagfeller og ansatte hvordan ny teknologi kan anvendes og utnyttes i endringsarbeidet for å utvikle gode rutiner, tjenester og samhandlingsmønstre for legevirksomheten.
Generell kompetanse
 • Kunne diskutere betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
 • Fått økt forståelse for betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
 • Se verdien av å tilrettelegge for et godt samspill med aktører innen primærhelsetjenesten
 • Utviklet et godt faglig skjønn og evne til organisatorisk nytenkning
Kursets innhold

Modul1  Ledelse, lederroller og fastlegekontoret som organisasjon
En introduksjon til noen av de mest relevante teoriene innen ledelse for målgruppens kontekst. Med utgangspunkt i teorier om personlighet og individuelle forskjeller hjelpe deltakerne til å bli mer kjent med seg selv som leder i kontekst av deres ullike lederroller. Med utgangspunkt i organisasjonsteori ser vi på fastlegekontorer som sentral arbeidsenhet som skal operere i egen organisasjon og i samhandling med andre organisasjoner.

Modul 2 Organisasjonskultur og læring
Ending og fornyelse/innovasjon krever læring på individ, gruppe og organisasjonsnivå.  Hvordan bygge et psykologisk trygt arbeidsmiljø? 

Modul 3 Kommunikasjon
Budskapsformidling, validering, gi og ta tilbakemelding i lederrollen, også når samtalen blir vanskelig.

Modul 4 Kontinuerlig forbedring på fastlegekontoret
Fastlegens lederrolle i kvalitetsarbeidet og arbeidet rundt pasientsikkerhet re forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Modul 5 Teknologi og nye måter å arbeide på
Nye måter å jobbe på, ny teknologi og nye kompetanser: Hvordan skape ønskede og nødvendige endringer på arbeidsplassen? 

Modul 6 Motivasjon og tillit
Medarbeideren – din viktigste ressurs: Hvordan få det beste ut av dine medarbeidere og kollegaer? Basert på teorier om bla motivasjon og relasjonsorientert ledelse samt tillitsbasert ledelse.

Modul 7 Å ta andres perspektiver
Hvordan tolker og opplever medarbeidere, kollegaer, brukere og samhandlende kommunale tjenesteytere ulike oppgaver som det samarbeides om? Introduskjon til relasjonell koordinering som verktøy for dialog og samarbeid med aktører i sektoren.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset har en varighet på ca 15 uker. Hver av de 7 modulene inneholder ulike undervisnings- og læringsaktiviteter i et fast mønster og varer over en 2-ukerspersiode. Undervisningen vil skje på læringsplattformen Insendi (asynkrone aktiviteter) og videokonferansesystemet Zoom (aktiviteter i sann tid) og består bl.a. av:

 • Tematiske videoforelesninger og/eller podcasts
 • Refleksjonsoppgaver individuelt og i grupper
 • Praksisnære øvinger og verktøy
 • Undervisning på Zoom: forelesning og gruppeaktiviteter i sann tid
 • Individuell avsjekk på modulens læringsmål

 

Deltakerne vil få anledning til å bygge sin «personlige verktøykasse» som del av læreprosessen. Med personlig verktøykasse menes det at deltagerne tilegner seg et repertoir av teknikker og metoder som kan bidra til forbedret ledelse i egen praksis. Noen verktøy er del av undervisningsopplegget, mens andre vil oppstå gjennom at deltakerne deler fra egen praksis.

Deltakerne får en egen loggbok som brukes som personlige refleksjonsverktøy gjennom kurset.

Ved kursstart vil deltakerne deles inn i læringsgrupper. Læringsgruppene skal jobbe sammen om ulike oppgaver for eksempel rundt anvendelse av ny kunnskap på egen praksis, deling av erfaringer mellom teammedlemmene og på tvers av team etc.

Deltakerne samarbeider om ulike oppgaver i løpet av kurset. Oppgavene baseres på egen (og/eller andres) praksis der ett eller flere av kursets temaer utforskes i praksis. 1-2 av disse oppgavene vil skje som gruppe-innlevering, og de vil delvis vurderes av faglærer, delvis av deltakerne selv, og utgjøre forarbeid til kursets eksamen.

For å få studiepoeng i kurset må deltakerne gjennomføre en 72 timers individuell hjemmeeksamen.

Kurset gjennomføres over ca 15 uker, med oppstart hver vår og hver høst (januar og august).

 

 I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Dette kurset kan være en del av Executive Master of Management-graden som «valgfrie ECTS». 60 ECTS i EMM-graden skal gjennomføres med BI-interne EMM-emner med kombinasjonen 15 og 30 ECTS-kurs. Det gradsgivende kurset  skal være et ordinært EMM-emne (15/30 ECTS).

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timer individuell hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
SMC 10011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Webinar
21 Time(r)
3 timer a 7 samlinger
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
2-3 timer a 7 samlinger
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Pensumlesing, aktiviteter og læringsressurser på Insendi, arbeid i læringsteam
Innlevering(er)
10 Time(r)
2 x 5 timer
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
135

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 135 timer.