SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper

SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper

Kurskode: 
SLM 7002
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Emnenavn på engelsk: 
Sustainabilty in the Corporate
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor  inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

I dette kurset, Bærekraftsutfordringer i selskaper, skal vi se på hvordan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå hva en eksternalitet er, og hvordan den kan internaliseres
 • Forstå regulative myndigheters rolle
 • Forstå hvordan et selskaps Eierstyring (Corporate Governance) kan bidra til å nå bærekraftsmålene
 • Forstå hvordan riktig insentivering kan bidra til langsiktig verdiskaping
 • Forstå institusjonelle investorers rolle for å nå selskapenes bærekraftsmål
 • Forstå betydningen bærekraftsmål har for strategivalg og forretningsmodeller
 • Forstå hvordan man kan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Identifisere eksternaliteter og vurdere internaliseringsmuligheter
 • Vurdere selskapers Eierstyring og vurdere hvordan denne bidrar til å nå bærekraftsmålene
 • Vurdere selskapers strategivalg og forretningsmodeller, og graden av bærekraft i disse
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn.

Kursets innhold
 1. Eksternaliteter og Internalisering
 2. Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
 3. Institusjonelle investorers rolle og bærekraft
 4. Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
 5. Synliggjøre av mål, status og utvikling i forhold til bærekraftsmålene gjennom integrert rapportering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved en felles samling samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.

Litteraturlisten for kurset BIK 3120 Bærekraftig finans, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits