SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller

SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller

Kurskode: 
SLM 5004
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnhild Kvålshaugen
Kursnavn på engelsk: 
Circular Business Models
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentral i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder (avfallsbesitterne). Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer bl.a. endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. En reell overgang til en sirkulær økonomi krever derfor selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer som vi beskriver som økosystemer. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, bør avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Verdikjedetankegangen er derfor helt sentral for forståelsen av sirkulærøkonomien. ​Modulen gjennomføres i et samarbeid mellom BI, Norsk Gjenvinning (NG)  Group og Skanska hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger for bygg og anlegg.

 

I dette kurset får deltakerne kompetanse om hva som kjennetegner en sirkulær økonomi og hvordan og hva som er betingelsene for at ressurser blir i økonomien lengst mulig. 

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har kunnskap i hva som kjennetegner sirkulære forretningsmodeller
 • har kunnskap om hvordan og hva som er betingelsene for at ressurser blir i økonomien lengst mulig
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan identifisere hvordan materialer kan gjenvinnes og gjenbrukes og komme med konkrete forslag til avfallsminimering og material gjenvinning
 • kan gjøre vurderinger av hvordan materialgjenvinning og avfallsminimering kan gjøres lønnsomt
Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har grunnleggende forståelse av hvilke barrierer som eksisterer mellom aktørene i bygg- og anleggsrelaterte verdikjeder for å realisere overgang til en mer sirkulær økonomi
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan samarbeid kan bidra til oppfyllelse av sirkulærøkonomi
Kursets innhold

Første modul: Dagens situasjon i bygg og anlegg med tanke på gjenbruk og gjenvinning av materialer/ressurser

 • Kjennetegn ved dagens materialflyt
 • Utslipp og avfallstyper som er spesielt negative for miljøet fra bygg og anlegg
 • Den geopolitiske situasjon knyttet til mineraler og ressurser
 • Utfordringer hos bedrifter – NG/Skanska og prosjektet ConZerW

Arbeid med identifisering av hva som kan være muligheter for ombruk og gjenvinning i felles case mellom modul 1 og 2.

 

Andre modul: Sirkulære forretningsmodeller

 • Hva er sirkulærøkonomi?
 • Viktigheten av samarbeid i verdikjeden og ulike partnerskapsmodeller
 • Design for sirkularitet (bygge rett fra start)
 • Kost/nytte vurderinger

Arbeid med kost/nytte vurderinger av sirkulære løsninger i gitt case mellom modul 2 og 3.

 

Tredje modul: Utforske mulige løsninger

 • Refleksjoner rundt lønnsomhet av sirkulære løsninger
 • Endring i roller/funksjoner som følge av overgang til mer sirkulære løsninger i bygg og anlegg​
 • Hvordan få til samarbeid i ulike deler av verdikjeden og nye kompetansebehov
 • Refleksjoner knyttet til egen virksomhet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online, og består av nettsamlinger, klassediskusjoner, casearbeid, podcaster og andre digitale læringselementer.

Litteraturlisten til BIK 3118 Avfall som ressurs finner du her.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, som består av består av SLM-kursene SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller, SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller, og SLM 5006 Innovasjon – mot sirkulære forretningsmodeller. Kursene er basert på kurset BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen i denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
21 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
28 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
58

Text for 0 credits