SFU 2998 Personlig økonomi i skolen

SFU 2998 Personlig økonomi i skolen

Kurskode: 
SFU 2998
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Bank og Finans
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer økonomiske muligheter og trusler innen ulike livssykluser. Samtidig presenteres det juridiske emner som er av betydning for den personlige økonomien. Kurset belyser emner innen grunnleggende personlig økonomi, finansiering, forbrukerrettigheter, arbeidsmarkedet og skattesystemet.

Kunnskapsmål

Deltakeren skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om privatøkonomiske emner som budsjettering, ulike former for finansiering, skatt, arbeidsmarkedet og lånemarkedet. Innen juridiske emner skal deltakerne ha gode kunnskaper om sentrale forbrukerrettigheter, sentral kontraktsrett, trygderettigheter, ulike eierformer og pensjon.

Ferdighetsmål

Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs kunne integrere og gjennomføre et godt undervisningsopplegg om personlig økonomi i relevante fag, i tråd med kunnskapsmålene i læreplanene. Herunder skal deltakerne kunne anvende relevant læremateriell, bl.a. fra www.skolemeny.no, på aktuelle privatøkonomiske problemstillinger på en faglig relevant og pedagogisk god måte. Særlig skal kursdeltakerne kunne illustrere sentrale privatøkonomiske fallgruver, konsekvenser av å gå i dem og hvordan man igjen kan komme seg på rett kjøl.  

Holdningsmål

Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs være seg bevisst viktigheten av god orden i egen privatøkonomi som en del av livsmestringen, hva dette betyr for den enkelte, familien og for samfunnet. Videre skal deltakerne kritisk kunne reflektere over hvordan ulike typer markedspåvirkning og nye distribusjonskanaler påvirker unges forbrukeratferd og hvilke kortsiktige og langsiktige konsekvenser dette kan få. 

Kursets innhold
  • Husholdningsbudsjett.
  • Bolig – leie eller eie sammen eller alene, kostnader og muligheter. 
  • Betydningen av risiko og usikkerhet, preferanser og irrasjonell atferd i personlig økonomi.
  • Gjelds- og betalingsproblemer. Inkasso og utlegg.
  • Studiefinansiering.
  • Lånebetingelser, lånekostnader, lånetyper og kredittverdighet.
  • Forskjellen på nominell og effektiv rente, renter og renters rente. Grunnleggende finansmatematikk
  • Kortsiktige og langsiktige investeringer med ulik risiko.
  • Pensjon og forsikring.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset er nettbasert. Nettlærer vil benytte egnet læringsplattform for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres et antall synkrone webinarer med spørsmål og svar underveis i studiet. 

Det utarbeides en studieguide som supplement til pensumlitteraturen, med konkrete studiemål, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SFU 29981
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen hvor kandidatene skal løse et sett av case basert på ulike type problemstillinger. Hjemmeeksamen løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen hvor kandidatene skal løse et sett av case basert på ulike type problemstillinger. Hjemmeeksamen løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.
Eksamenskode:SFU 29981
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hveem, Dag Jørgen cop. 2016 Personlig økonomi - juss   Fagbokforl Utvalgte deler
Website
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Skolemeny | Skolemeny      

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

- Fagvideoer

- Nettbaserte ressurser hos NAV og Forbrukerrådet