SFU 2991 Pensjonsopptjening, uttak og skatt

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SFU 2991 Pensjonsopptjening, uttak og skatt


Kursansvarlig
Dag Jørgen Hveem

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Pensjonsopptjening og pensjonsutbetalinger er et område av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiverne og for samfunnet. Pensjonsreformen fra 2011 og senere tilpasninger av tjenestepensjonsregelverket tar sikte på bærekraft for staten og forutsigbarhet og kostnadskontroll for arbeidsgiverne.

Overfor enkeltindividet har særlig økt fleksibilitet i regelverket medført økt behov for individuell informasjon og rådgivning. Fleksibiliteten dreier seg i første rekke om når uttak av ulike typer pensjoner skal starte, hvor stor andel av pensjonene som skal tas ut og over hvor lang tid innskuddspensjonen skal løpe – livsvarig utbetaling er ikke nødvendigvis alltid best.

En annen viktig faktor som øker behovet for informasjon og rådgivning er levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon. Levealdersjustering innebærer at risikoen for «langt liv» veltes over på den enkelte, og effekten vil bli stadig større.

En tredje faktor er underreguleringen av løpende pensjoner – det betyr besparelse for det offentlige og følgelig lavere pensjon for den enkelte.

En fjerde faktor er risikoen for ytterligere innstramminger i pensjonene fremover i tid, både alderspensjonen fra folketrygden og arbeidsgivers endringsmuligheter.

En femte faktor er AFP, både i privat og offentlig sektor, og de (foreløpig) store forskjellene på ordningene, de strenge individuelle vilkårene og risikoen for fremtidige endringer.
En sjette faktor er betydningen av hvordan den enkelte ansatte forvalter sin oppsparte (og ikke utbetalte) pensjonskapital og viktigheten av bevissthet rundt privat sparing og investeringer generelt for å kompensere for lavere pensjonsutbetalinger.

Skattemessige forhold kompliserer pensjonsbildet ytterligere, blant annet med store forskjeller på marginalskatt ved uttak av pensjon på ulike tidspunkter.

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å gi relevant informasjon og adekvate råd om hvordan rådgivningsmottaker bør håndtere sine pensjonsutfordringer ut fra individuell behovsanalyse.


  Læringsmål
  Studentene skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om:
  · Sentrale pensjonsfaktorer som det er redegjort for i innledningen ovenfor og hvordan ulike sammenhenger og
  kombinasjoner har betydning for enkeltpersoners pensjon.
  · Regel- og avtaleverket som aktuelle pensjonsløsninger er bygget på.
  · Pensjonsløsninger og relevante produkter.
  · Bransjestandarden «God rådgivningsskikk» og rettslige rammer.
  · Hvilke faktorer som er sentrale ved forvaltning av oppspart og ikke utbetalt pensjonskapital frem til utbetalingsstart og
  underveis i utbetalingsperioden.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal etter gjennomført kurs kunne gi privatpersoner god pensjonsrådgivning basert på solide kunnskaper om pensjon, samt beherske aktuelle verktøy, eksempelvis ulike pensjonskalkulatorer.

  Studentene skal også være i stand til å avdekke behov og peke på aktuelle problemstillinger og løsninger på grunnlag av kunnskaper om livsfaser, individuelle forhold, skatt og aktuelle spareprodukter.

  Holdningsmål
  Studentene skal etter gjennomført kurs være seg bevisst sitt og arbeidsgivers ansvar knyttet til rollen som pensjonsrådgiver. Studentene skal ha opparbeidet evnen til å forstå og følge god, rådgivningsskikk herunder sørge for at kundenes interesser blir ivaretatt på beste måte og at etiske dilemmaer blir håndtert på en systematisk måte.

  Studentene skal ha opparbeidet særlig bevissthet rundt en god behovsanalyse, et tilpasset løsningsforslag med korrekt og fullstendig informasjon, god håndtering eventuelle interessemotsetninger samt god dokumentasjon av kundesamtalen og eventuelle avtaler. Studentene skal være seg bevisst henvisningsplikten som følger av «god rådgivningsskikk» når egen kompetanse er utilstrekkelig i den konkrete rådgivningssituasjonen.

  Målgrupper
  Kurset retter seg mot alle som skal gi råd og informasjon om pensjon til enkeltpersoner. Finansielle rådgivere i bank og finans er en målgruppe og offentlige ansatte - typisk rådgivere i NAV en annen målgruppe. Kurset vil også være relevant for journalister som skriver om pensjon, ansatte i personal- og HR-funksjoner, samt ledere i små- og mellomstore bedrifter. Meglere, rådgivere og konsulenter som jobber med kollektiv tjenestepensjon vil også være i målgruppen. Videre retter kurset seg mot personer som jobber med utvikling av digitale pensjonssystemer.

   Forkunnskaper
   Generell studiekompetanse. Studentene bør ha basiskunnskaper i finans, tilsvarende autorisasjonskravene for finansielle rådgivere.

   Obligatorisk litteratur
   Bøker:
   Hveem, Dag Jørgen ... [et al.]. 2013.. 2013. Personlig økonomi 2013/2014.. Cappelen Damm Akademisk. (utvalgte deler). (Erstattes av: Personlig økonomi – juss. Fagbokforlaget 2016 (utvalgte deler).
   Kirkebø, Katrine og Ina Due-Tønnessen (red.). 2015. Privat tjenestepensjon. BI Forsikring.
   Mjølhus, Jon. 2015. Finansprodukter. Ny utg. Epsilon Capital


   Annet:
   God rådgivningsskikk. Kommentarhefte.. Finansnæringens autorisasjonsordninger.
   Nettbaserte ressurser hos NAV, Norsk Pensjon og Forbrukerrådet   Anbefalt litteratur

   Emneoversikt
   · Folketrygdens alderspensjon
   · Tjenestepensjonsmodeller i privat sektor
   · Privat AFP
   · Offentlig tjenestepensjon
   · Offentlig AFP
   · Uføretrygd fra folketrygden
   · Privat og offentlig uførepensjon
   · Skatt på pensjon, lønn og kapitalavkastning.
   · Behovsanalyser og pensjonsberegninger
   · Pensjonsfeller
   · Ulike pensjonsspareprodukter
   · Etikk og god rådgivningsskikk

    Dataverktøy


    Læreprosess og tidsbruk
    Normert studietid er ett semester på deltid.
    Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte its-learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på 1 samling à 2 dager i starten av semesteret og før eksamen. Deltakelse på samlingen skal også kunne gjennomføres som webinar.

    Det utarbeides en studieguide som supplement til pensumlitteraturen, med konkrete studiemål, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


    Eksamen
    Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen hvor kandidatene skal løse et sett av case basert på ulike type problemstillinger.Hjemmeeksamen løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 deltakere.

    Eksamenskode(r)
    SFU 29911 hjemmeeksamen som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset SFU 2991, 7,5 studiepoeng.

    Hjelpemidler til eksamen


    Kontinuasjon
    Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

    Tilleggsinformasjon