SFU 1489 Etiske utfordringer i finansnæringen

SFU 1489 Etiske utfordringer i finansnæringen

Kurskode: 
SFU 1489
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kristian Alm
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Bank og Finans
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten om etiske utfordringer og dilemma i vår egen tid. Teorier blir belyst for å hjelpe deltakerne til å håndtere slike oppgaver ved å begrunne egne etiske standpunkter. Videre tar kurset sikte på å trene opp deltakernes evne til å være pro-aktive, stole på egen etisk dømmekraft og artikulere egne etiske standpunkter i møte med forventinger og krav fra finansnæringen og samfunnet.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide god kjennskap til at samfunnets etiske krav til rådgiver er å sette kundenes interesser først og til hvilke grunner samfunnet har for å kreve dette
 • Opparbeide god kjennskap til finansnæringens etiske retningslinjer – regler for god rådgivningsskikk
 • Lære de mest sentrale etiske teoriene
 • Bli kjent med sentrale norske eksempler på etiske investeringer
 • Etablere kunnskap om de viktigste grunnene til behovet for intern og ekstern varsling
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Gjøre rede for de ulike stegene i en rådgivningsprosess og i en kundes beslutningsprosess i henhold til god rådgivningsskikk
 • Identifisere egne etiske standpunkter i møte med tidens krav til avkastning fra bedrift og finansnæring
 • Identifisere et etisk dilemma og drøfte hvordan man håndterer det i rådgivningssituasjonen og ellers
 • Identifisere og forstå hvordan maktforskjeller preger både forholdet mellom rådgiver og kunde og forholdet mellom finansinstitusjon og rådgiver
 • Tilstrebe maktlikevekt mellom rådgiver og kunde
 • Utøve kritisk skjønn i vurderingen av egne og andres argumenter
 • Redegjøre for egne valg og beslutninger på en systematisk og prinsipiell måte
 • Forebygge misforståelser og interessemotsetninger i forbindelse med rådgivningen
   
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne styrke lojalitet mot de profesjonsetiske verdiene i egen bedrift, og kunne videreutvikle holdninger som skaper tillit hos kunder og opinion. Videre skal de kunne videreutvikle interessen for profesjonsetikk og samfunnsansvar, og være i stand til å utvise troskap mot egen integritet og etiske verdier

Kursets innhold
 • Teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen
 • Rådgivning som etisk kommunikasjon
 • Finansnæringens avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon
 • Bruk av etisk refleksjon til å analysere og drøfte ”case”
 • Deltakerstyrt presentasjon av case
 • Kilder til god etisk dømmekraft
 • Maktekspansjon og maktutjevning i mellommenneskelige relasjoner
 • Etiske investeringer, ideal og virkelighet
 • Etiske regelverk i bank og forsikring
 • Spesielle emner for forsikringsnæringen
Læreprosess og tidsbruk

Studentene møter på to samlinger á to dager. Den første samlingen er lagt i begynnelsen av semesteret, den andre mot slutten. Det er to obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av kurset. Banner-kodene for disse er SFU 14892 og SFU 14893.

På første samling blir studentene introdusert for de mest sentrale deler av pensum gjennom forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Fokus rettes særlig mot etiske teorier, etiske dilemma i finansnæringen, profesjonsetiske retningslinjer, holdninger og verdier. Det vil også bli forlest over hvordan studentene skal løse praktiske oppgaver på grunnlag av en verktøykasse.

Aktiviteten på 1. samling danner grunnlag for å kunne innfri kravet til arbeidsinnsats som forventes mellom de to samlingene. I tillegg til å arbeide med pensumlitteraturen skal, som nevnt, hver student være med på å skrive to obligatoriske innleveringsoppgaver. Her drøftes etiske dilemma fra egen bedrift. Oppgavene blir veiledet og bedømt med karakterantydning via kommunikasjon på nettet. Gjennom karakterantydningen får studentene en indikasjon på hvordan de ligger an i læringsprosessen..

2. samling retter fokus mot sentrale etiske utfordringer i vår samtid med særlig relevans for rådgivningsprosessen i finansnæringen; individuelt ansvar, makt, tillit og dialog. Læringsprosessen er også knyttet til at studentene presenterer oppgaver om etiske dilemma og får veiledning på disse.

Studentenes tidsbruk. De to samlingene strekker seg over to dager. Samlingene utgjør totalt 32 timer. Før første samling og mellom de to samlingene må deltakerne bruke god tid på selvstudium av pensum. De må også avsette tid til et nært samarbeid om å skrive oppgaver, gjenomgå den nettbaserte veiledning på oppgavene og forberede seg på fremlegg av egne case.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SFU 14891
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamenskode:SFU 14891
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning32Time(r)Undervisning på samlinger
Selvstudium98Time(r)Selvstudium av pensum 98
Innlevering(er)46Time(r)Nettbaserte oppgaver og veiledning. (2 obligatoriske innleveringsoppgaver)
Eksamen24Time(r)Hjemmeeksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:32 Time(r)
Kommentar:Undervisning på samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:98 Time(r)
Kommentar:Selvstudium av pensum 98
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:46 Time(r)
Kommentar:Nettbaserte oppgaver og veiledning. (2 obligatoriske innleveringsoppgaver)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alm, Kristian cop. 2012 Yrkesetikk: utfordringer for næringsliv og finans Universitetsforl
Kvalnes, Øyvind cop. 2017 Se gorillaen!: etikk i arbeid 3. utg Universitetsforl
Olsen, Jørn Bue; Syse, Henrik cop. 2013 Næringslivsetikk og samfunnsansvar Fagbokforl Kapittel 5 og kapittel 9
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Tollefsen, Torstein; Egeland, Trond; Syse, Henrik; Nicolaisen, Rune Fritz 1998 Tenkere og ideer: filosofiens historie fra antikken til vår egen tid 2. utg Ad notam Gyldendal