SØK 3432 Makroøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SØK 3432 Makroøkonomi


Kursansvarlig
Terje Synnestvedt, Hans-Martin Straume

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Læringsmål
Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og internasjonal økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette seg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen, herunder inflasjonsmålstying gjennom pengepolitikken.

Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk på et elementært nivå (lavt nivå). Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper (mellomnivå), og kunne drøfte økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk ved hjelp av grafiske modellresonnementer (høyt nivå).

Ferdighetsmål
Du skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske størrelser og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur (lavt nivå). Du skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon (mellomnivå), og gjennomføre et resonnement ved hjelp av en grafisk representasjon av sentrale økonomiske modeller (høyt nivå).

Holdningsmål
Du skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk (lavt nivå). Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser (mellomnivå). Du skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Kap.1-3 og 5-14. Deler av enkelte kapitler er ikke pensum, dette blir mer spesifikt oppgitt ved kursstart.

Annet:
Finansdepartementet. 2015. Nasjonalbudsjettet 2016
Keeley, Brian and Patrick Love. 2010. From crisis to recovery. OECD Insights - Publisert på følgende web-adresse:
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/0110071e.pdf?expires=1421929265&id=id&accname=guest&checksum=113D529AFEF5186E9396CE97E79C1A37. Chapter 1 - 3 (pages 9 - 49)
Norges Bank. 2016. Pengepolitisk rapport 3/2016
Pensum blir i sin helhet oppgitt ved kursstartAnbefalt litteratur
Bøker:
Krugman, Paul R.. 2012. End this depression now!. W. W. Norton & Company

Emneoversikt

  1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
  2. Grunnlaget for nasjoners velstand
  3. Strukturell arbeidsledighet
  4. Penger og nominelle størrelser
  5. Konjunkturer, samlet etterspørsel og finanspolitikk
  6. Finansmarkeder, rente og kortsiktige virkninger av pengepolitikk
  7. Åpen økonomi: Kapitalmobilitet, valutakurs og konjunkturer
  8. Konjunkturer, inflasjon og pengepolitikk: Norges Banks inflasjonsmålstyring
  9. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.

  Et godt faglig resultat forutsetter aktivitet i form av følgende veiledningssystem: Som student får du arbeidskrav som innebærer at du innen gitte frister må publisere/innlevere individuelle besvarelser i BIs elektroniske læringsplattform It's learning. Tilbakemeldinger vil bli gitt elektronisk eller via forelesninger. Vurdering av egen og medstudenters besvarelser kan også være et virkemiddel i læringsprosessen.

  Arbeidskrav
  I kurset vil det være 5 publiseringer/innleveringer. Arbeidskravet er at 3 av 5 publiseringer/innleveringer er levert i It's learning innen fristen.

  Ved starten av kurset vil det bli oppgitt hvilke tidsfrister som gjelder for publiseringene/innleveringene.


  Aktivitet
  Timebruk
  Forelesninger
  36
  Oppgavegjennomgang og tilbakemeldinger i plenum
  6
  Foreberedelse til forelesningene/lese litteratur
  131
  Oppgaveløsning
  24
  Eksamen
  3
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

  Arbeidskrav
  For å kunne gå opp til endelig eksamen i kurset må tre av fem innleveringer være godkjent.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre-timers individuell flervalgseksamen.

  Eksamenskode(r)
  SØK 34321 - Flervalgseksamen, teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset SØK 3432 Makroøkonomi, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent tre av fem innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon