Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK 3432 Makroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

SØK 3432 Makroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SØK 3432
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Synnestvedt
Hans-Martin Straume
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics - RE-SIT EXAMINIATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset skal erstattes av et nytt kurs som også favner mikroøkonomi. Dette kurset ble undervis siste gang høsten 2017. Kontinuasjoneksamen vil bl tilbudt høsten 2018 og siste gang våren 2019. Det tilbys ikke arbeidskrav, og det er ikke krav om bestått arbeidskrav ved kontinuasjonseksamen høsten 2018 eller våren 2019.

Fra og med høsten 2019 må studenter som ennå ikke har bestått kurset (eller ønsker å forbedre eksamenskarakteren) avlegge det nye kurset SØK 3442 Samfunnsøkonomi, samt avlegge kursets arbeidskrav.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kunnskapsmål

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og internasjonal økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette seg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen, herunder inflasjonsmålstying gjennom pengepolitikken.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk på et elementært nivå (lavt nivå). Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper (mellomnivå), og kunne drøfte økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk ved hjelp av grafiske modellresonnementer (høyt nivå).

Ferdighetsmål

Du skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske størrelser og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur (lavt nivå). Du skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon (mellomnivå), og gjennomføre et resonnement ved hjelp av en grafisk representasjon av sentrale økonomiske modeller (høyt nivå).

Holdningsmål

Du skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk (lavt nivå). Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser (mellomnivå). Du skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold
 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 2. Grunnlaget for nasjoners velstand
 3. Strukturell arbeidsledighet
 4. Penger og nominelle størrelser
 5. Konjunkturer, samlet etterspørsel og finanspolitikk
 6. Finansmarkeder, rente og kortsiktige virkninger av pengepolitikk
 7. Åpen økonomi: Kapitalmobilitet, valutakurs og konjunkturer
 8. Konjunkturer, inflasjon og pengepolitikk: Norges Banks inflasjonsmålstyring
 9. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning. 

Et godt faglig resultat forutsetter aktivitet i form av følgende veiledningssystem: Som student får du arbeidskrav som innebærer at du innen gitte frister må publisere/innlevere individuelle besvarelser i BIs elektroniske læringsplattform It's learning. Tilbakemeldinger vil bli gitt elektronisk eller via forelesninger. Vurdering av egen og medstudenters besvarelser kan også være et virkemiddel i læringsprosessen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk53I kurset vil det være 5 publiseringer/innleveringer. Arbeidskravet er at 3 av 5 publiseringer/innleveringer er levert i It's learning innen fristen (Utgår for 2018/19) Høsten 2018 og våren 2019 når det kun tilbys kontinuasjonseksamen i kurset, utgår kravet om bestått arbeidskrav.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:I kurset vil det være 5 publiseringer/innleveringer. Arbeidskravet er at 3 av 5 publiseringer/innleveringer er levert i It's learning innen fristen (Utgår for 2018/19) Høsten 2018 og våren 2019 når det kun tilbys kontinuasjonseksamen i kurset, utgår kravet om bestått arbeidskrav.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK34321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang og tilbakemeldinger i plenum
Forberedelse til undervisning
131 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.