SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Erling Steigum

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et videregående kurs i makroøkonomi, som bygger på kursene Samfunnsøkonomi I og II.

Mål
Hovedformålet med kurset er å gi studentene dypere innsikt i makroøkonomiske spørsmål som er viktige for den økonomiske politikken i en liten åpen økonomi som den norske. Et sentralt tema i kurset dreier seg om spørsmålet: Hvilken økonomisk politikk gir de beste utsikter til bærekraftig økonomisk vekst og makroøkonomisk stabilitet? Her trekkes inn oljeinntektenes spesielle rolle for finanspolitikken i Norge. Bruk av oljeinntekter vil også bli sett i sammenheng med næringsstrukturen og strukturpolitikken.

Stabiliseringspolitikk er et annet sentralt tema i kurset. Emner som tas opp er finanspolitiske handlingsregler, samt hvordan penge- og finanspolitikken virker på inflasjon og konjunktursvingninger når valutakursen er fleksibel og det er høy internasjonal kapitalmobilitet . Pengepolitikk innrettet mot fleksibel inflasjonsmålstyring vil her bli viet spesiell oppmerksomhet.

Forkunnskaper
Samfunnsøkonomi I og II

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Oslo : Gyldendal akademisk. Kapittel 7-8, 9 (ikke 9.3), 10, 11 (ikke vedlegg 11.1), 12-14.

Anbefalt litteratur
Bøker:
Steigum, Erling og Robert G. Hansen. 2005. Hjelper til Moderne makroøkonomi. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. 310 sider

Annet:
Norges Bank. Siste Pengepolitisk rapport
Siste NasjonalbudsjettEmneoversikt
  • Konjunkturer og etterspørselsmultiplikatormodeller
  • Finansmarkeder og konjunkturbevegelser
  • Rente, samlet etterspørsel og stabiliseringspolitikk
  • Valutakurs, konjunkturer og makroøkonomisk politikk
  • Inflasjon og pengepolitikk
  • Fleksibel inflasjonsmålstyring
  • Finanspolitikk
  • Bruk av petroleumsinntekter og næringsstruktur
  • Langisktige makroøkonomiske virkninger av offentlig gjeld og formue
  • Befolkningsaldring og finanspolictikk

Dataverktøy


Gjennomføring
36 timer forelesninger og 6 timers øvelser.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
SØK 23001 - Skriftlig eksamen teller 100% av karakteren i kurset SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon