SØK 1101 Mikroøkonomi I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SØK 1101 Mikroøkonomi I


Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset får du en grunnleggende innføring i økonomisk tankegang og prinsippene for hvordan markedene fungerer. Du vil studere hvordan bedrifter og individer oppnår økonomiske resultater gjennom sine valg, og få en forståelse av hvordan samfunnets ressurser fordeles i en markedsøkonomi.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
 • Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester, sparebeslutninger og arbeidstilbud.
 • Beskrive hvordan bedriftenes ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse (mange bedrifter), monopol (én bedrift) og oligopol (få bedrifter)
 • Anvende spillteori i analyse av konkurranse mellom få bedrifter
 • Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under slike markedsforhold.
 • Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
 • Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.

Holdningsmål
 • Studentene skal gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse, og stimuleres til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Riis, Christian, Espen R. Moen. 2016. Moderne mikroøkonomi. 3. utg. Gyldendal akademisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Økonomiske valg
 • Nyttemaksimering
 • Profittmaksimering
 • Tilbud og etterspørsel
 • Frikonkurranse
 • Bransjedynamikk
 • Prisenes rolle
 • Markedsmakt - monopol og oligopol
 • Velferdsteori og Pareto-effektivitet
 • Spillteori
 • Optimering av funksjoner

Dataverktøy
It's learning. Studentene gis tilgang til nettbasert læringsplattform basert på læreboken

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 12 forelesninger á 3 timer.

Arbeidskrav
I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice oppgaver via læringsplattformen It's learning. For å kunne avlegge eksamen i kurset er det en forutsetning at minimum 2 oppgaver er godkjent.

Tilbakemelding på arbeidskravene i form av diskusjon i plenum. Studentene vil dessuten få tilgang til nettbaserte læringsressurser utviklet av forlaget til pensumboken.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
6
Arbeid med obligatoriske innleveringer
18
Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
36
Arbeids med oppgaver i etterkant av forelesninger
49
Selvstudie
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


Arbeidskrav
Studentene må ha fått godkjent minst to (2) av tre (3) innleveringer for å få avlegge eksamen. Se læreprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en fem (5) timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
SØK 11011 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset SØK 1101 Mikroøkonomi, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent to av tre innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon