RLS 3580 Bærekraftig reiseliv

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

RLS 3580 Bærekraftig reiseliv

Kursansvarlig
Georg Kamfjord

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  I kurset skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse for reiselivets virkninger på natur, kultur, samfunn og økonomi på makro og mikro nivå. Studenten skal videre kunne forstå virkninger av implementering av bærekraftig turisme. Studentene skal kunne diskutere problemer ved å velge, måle, overvåke og evaluere bærekraftige indikatorer. I kurset skal studentene også tilegne seg kunnskap om relevante tema fra naturbasert turisme i Norge.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal gjennom kurset tilegne seg ferdigheter i å analysere og beskrive positive og negative sider turisme og reiseliv har for natur, kultur samfunn og økonomi. Studentene skal kjenne bruken av måleinstrumenter for å evaluere turisme i ulike områder.

  Holdningsmål
  Studentene skal kunne delta i diskusjoner og ha etiske refleksjoner om utvikling av reiseliv i sårbare områder, destinasjoner og bedrifter basert på natur og kultur


  Forkunnskaper
  Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Weaver, David. 2006. Sustainable tourism : theory and practice. Elsenvier Butterworth-Heineman

  Artikkelsamling:
  Georg Kamfjord. 2010. Artikkelsamling: Bærekraftig reiseliv. Handelshøyskolen BI (publiseres på Itslearning)

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt

  • Fremvekst av bærekraftig turisme
  • Spesielle tema i bærekraftig turisme
  • Alternativ turisme, geoturisme, grønn turisme
  • Tradisjonell masseturisme
  • Reiselivsnæringen
  • Attraksjoner
  • Destinasjoner
  • Strategier for utvikling av bærekraftig turisme
  • Besøksledelse
  • Økoturisme-samvittighet for bærekraftig turisme
  • Naturbasert turisme i Norge
  • Cases og spesielle utfordringer for bærekraftig turisme i Norge
  • Sertifisering og måleinstrumenter

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset består av forelesinger, seminarer, ekskursjoner, studentpresentasjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes av studentene at de er godt forberedt til timene og deltar i det som er planlagt og avtalt i henhold til detaljert plan ved semesterstart.

  Anbefalt tidsbruk for studentene:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  36
  Arbeidskrav oppgaver
  40
  Forberedelse til undervisning og eksamen, litteraturstudier
  97
  Selvstudium, kollokvier
  24
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


  Arbeidskrav
  Studentene må i løpet av semesteret gjennomføre en oppgave individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Oppgaven må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. Oppgaven innleveres i It's learning.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen som teller 100 % av karakteren.

  Eksamenskode(r)
  RLS 35801 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset RLS 3580 Bærekraftig reiseliv, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke avlegge eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon