REV 3617 Revisjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

REV 3617 Revisjon


Kursansvarlig
Kari Birkeland

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det formelle rammeverket for revisjonsyrket. Det omfatter lover, forskrifter og andre autoritative regelverk om revisjonsplikt, revisors uavhengighet, habilitet, taushetsplikt og opplysningsplikt/-rett, erstatningsansvar, straffeansvar, valg og oppsigelse av revisor mv.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper.
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om normative etiske teorier og morallære og om etiske og moralske spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
 • Tilegne seg grunnleggende kjennskap til forvaltningsrevisjon i offentlig sektor.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene:
 • Anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • Ha nødvendig teoretisk og praktisk ferdighet til å kunne gjennomføre et revisjonsoppdrag for revisjonspliktige foretak fra oppdragsvurdering til rapportering innen utvalgte revisjonsområder, i henhold til kravene i lover, forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder.
 • Ha grunnleggende kjennskap til offentlig revisjon og kunne delta som medarbeidere ved revisjon i offentlig sektor.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av revisjon som en forutsetning for et velfungerende finansmarked, av revisors rolle som en tillitsperson for allmennheten og av de krav som stilles til revisors integritet og objektivitet. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsmål, reflektere over ulike problemstillinger og de skal kunne utvikle evnen til å formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.

Forkunnskaper
Studiets to første år eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gulden, Bror Petter. 2010. Revisjon : teori og metode. 6. utg. Cappelen akademisk
Gulden, Bror Petter. 2014. Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og handlingsvalg. 3. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse
Gulden, Bror Petter. 2015. Den eksterne revisor. 9. utg. Gyldendal akademisk


Annet:
2011. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Norges Kommunerevisorforbund. Standarden kan lastes ned fra Norges Kommunerevisorforbunds hjemmeside nkrf.no
Den norske Revisorforening. Revisors Håndbok. Siste utgave. Den norske Revisorforening
Materiale utlevert eller henvist til i forbindelse med forelesningeneAnbefalt litteratur
Bøker:
Gulden, Bror Petter. 2010. Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. 7. utg. Cappelen akademisk

Annet:
Innst. O. nr. 25. (1997-98). Innstilling fra finanskomitéen om lov om revisjon og revisorer. Finansdepartementet
NOU 1997: 9. Om revisjon og revisorer.. Statens forvaltningstjeneste
NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak.. Finansdepartementet
Ot. prp. nr. 75 (1997-98). Om lov om revisjon og revisorer. Finansdepartementet
Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) Om lov om endringer i revisorloven og visse andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet). FinansdepartementetEmneoversikt
 • Revisoryrket og revisors rammebetingelser
 • Revisjonsteori og revisjonsmetode
 • Offentlig revisjon
 • Etikk og moral for revisor

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i høstsemester heter REV 3618 og i vårsemester REV 3619. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger, dvs. 45 timer hvert semester.

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisning ved begynnelsen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. I høst- og vårsemesteret legges det opp til frivilling innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evalueres, karaktersettes og kommenteres.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
64
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med oppgaver/case
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Det vil i løpet av kurset bli delt ut en oppgave som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er imidlertid ikke obligatoriske.Eksamen
Kurset avsluttes med 6 timer skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
REV 36171 - skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i REV 3617 Revisjon, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Følgende hjelpemidler er tillatt ved eksamen (med forbehold om oppdateringer og endringer):
- Revisors håndbok / særtrykk uten kommentarer
- Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- BI-definert eksamenskalkulator

Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon
Eksamen arrangeres i mai, og er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet. Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

Under pkt Hjelpemidler til eksamen er "særtrykk uten kommentarer" lag til i tillegg til Revisors håndbok, 17.01.2017.