REV 3605 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3605 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3605
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
20
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon: 

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2014 / vår 2015.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI hvert semester fra og med høsten 2014 til med og med høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs: 
REV 3606
REV 3607
Introduksjon: 

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Læringsmål: 

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det formelle rammeverket for revisjonsyrket. Det omfatter lover, forskrifter og andre autoritative regelverk om revisjonsplikt, revisors uavhengighet, habilitet, taushetsplikt og opplysningsplikt/-rett, erstatningsansvar, straffeansvar, valg og oppsigelse av revisor mv.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper.
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om normative etiske teorier og morallære og om etiske og moralske spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
 • Tilegne seg grunnleggende kjennskap til forvaltningsrevisjon i offentlig sektor.
Ferdighetsmål: 

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha nødvendig teoretisk og praktisk ferdighet til å kunne delta som revisormedarbeidere ved revisjon av årsregnskap for revisjonspliktige foretak, i henhold til kravene i lover, forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder.
 • Ha grunnleggende kjennskap til forvaltningsrevisjon og kunne delta som medarbeidere ved forvaltningsrevisjon i offentlig og privat sektor.
Holdningsmål: 

Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av revisjon som en forutsetning for et velfungerende finansmarked, av revisors rolle som en tillitsperson for allmennheten og av de krav som stilles til revisors integritet og objektivitet.

Kursets innhold: 
 • Revisoryrket og revisors rammebetingelser
 • Etiske emner
 • Revisjonsteori
 • Planlegging og utførelse av revisjonsoppdrag
 • Forvaltningsrevisjon
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres med undervisning over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i høstsemester heter REV 3606 og i vårsemester REV 3607. Undervisningen baseres på 120 kurstimer med forelesninger, dvs. 60 timer hvert semester. 

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisning ved begynnelsen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. I vårsemesteret legges det opp til frivilling innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evalueres, karaktersettes og kommenteres.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Studiets 2 første år eller tilsvarende.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36051
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Eksamen er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Eksamen er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet.
Eksamenskode:REV36051
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning120Time(r)
Forberedelse til undervisning80Time(r)
Selvstudium160Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver160Time(r)
Eksamen6Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:160 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:160 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
526

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 20 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 540 timer.