REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor


Kursansvarlig
Rune Hansen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Kursets mål er å gi innsikt i og fortrolighet med generelle prinsipper for god økonomisk planlegging, styring og resultatvurdering i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå oppbygging av det kommunale og statlige regnskapssystemet, og hvorledes dette virker i praksis.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser.

  Holdningsmål
  Studentene skal også være i stand til å se offentlig sektor i et samfunnsøkonomisk perpektiv, og kunne reflektere over offentlig sektors mål sammenliknet med privat sektor.

  Forkunnskaper
  Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel at man er kjent med offentlig sektor, og kjenner til regnskapsprinsippene i privat sektor

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Mellemvik, Frode, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland. 2010. Regnskap og budsjett i staten : en innføring. Cappelen akademisk. 150 s
  Sunde, Øyvind. 2014. Kommuneregnskapet : regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, regnskapsstandarder, årsregnskapets innhold, KOSTRAs økonomidata, kontroll av årsregnskapet, kommunale foretaks regnskaper, kirkelig fellesråd og menighetsrådets regnskaper. 7. utg. NKK Kommunaløkonomisk forlag. 250 s


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Engelsåstrø, Gunnar. 2015. Innføring i kommunalt regnskap. Universitetsforlaget

  Emneoversikt
  1. Generelle prinsipper for regnskap
  • Styringssystemer og styringsforståelse
  • Grunnleggende regnskapsteori
  • Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

  2. Kommunalregnskapet
  • Det kommunale årsregnskapet
  • Forskrifter
  • Årsregnskapet (drift/investering/balanse)
  • Analyse av regnskapet
  • KOSTRA

  3. Regnskapsføring i Staten
  • Regnskap og økonomistyring i Staten
  • Økonomireglementet; Finansdept.
  • Bevilgningsreglementet: Finansdept.
  • Fullmaktene

  4. Kommunal budsjettering
  • Kommunal planlegging/virksomhetsplanlegging
  • Budsjetteringsprosessen
  • Budsjett- og regnskapsrapporter

  Dataverktøy
  Det er ingen krav til dataverktøy, men studentene vil kunne ha nytte av å bygge opp modeller i excel

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med forelesninger over ett semester med 36 kurstimer.

  Anbefalt tidsbruk for studenter:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse i undervisning
  30
  Forberedelse til forelesning/litteratur
  40
  Oppgaveløsing
  70
  Selvstudium/kollokvier
  40
  Eksamensforberedelse
  20
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200   Eksamen
   Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen

   Eksamenskode(r)
   REV 36021 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

   Kontinuasjon
   Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

   Tilleggsinformasjon