REV 3577 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3577 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3577
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2013/vår 2014.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI hvert semester fra og med høsten 2014 til med og med høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstilinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for retts- og ansvarsforhold knyttet til revisjonsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Holdningsmål

Studentene skal oppøves i etisk tenkning, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske problemstillinger på en bevisst måte.

Kursets innhold
 • Rettssystemet

Rettskilder og juridisk metode.

 • Forvaltningsrett

Begrepene i forvaltningsretten. Forvaltningsloven, offentlighetsloven og ombudsmannsloven gjennomgås. Særlig vekt legges på saksbehandlingsreglene, habilitetsreglene, partsrettighetene og klageadgangen.

 • Avtalerett

Avtaleslutningen (avtl. kap. 1). Fullmaktslæren (avtl. kap. 2). Avtalerettslige ugyldighetsregler (avtl. kap. 3 m.fl.). Reglene vedrørende mindreåriges, umyndiggjortes og sinnsykes rettslige handleevne.

 • Kjøpsrett

Begrepene i kjøpsretten. Forbrukervernet. Rettsreglene i forbindelse med forsinkelse og mangler. Kontraktsrettslig erstatningsrett.

 • Pengekravsrett m.v

De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås relativt grundig.

 • Panterett

Gjennomgåelse av panteloven med oversikt over de ulike grupper av pantegjenstander og de ulike pantsettingsmåter med særlig vekt på rettsvernreglene.

 • Erstatningsrett

Vilkårene for erstatning utenfor kontrakt og reglene om erstatningsutmålingen.

 • Selskapsrett

Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, prokuraloven, m.v.

 • Tingsrett og godtroerverv

Det gis en innføring i reglene om hva som gjelder når selger ikke hadde rett til å selge eller gi fra seg tingen/eiendommen.

 • Gjeldsforhandling og konkurs

Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer;

 • Økonomisk kriminalitet

Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre med i alt 90 timer fordelt på følgende måte: 

Første del av kurset REV 3578 gjennomføres i høstsemesteret med 27 timer forelesninger samt 8 seminartimer knyttet til skriftlig oppgaveprogram. Høstsemesteret avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen som bedømmes bestått/ikke bestått.

Andre del av kurset, REV 3579 gjennomføres i vårsemesteret med 41 timer forelesninger samt 14 seminartimer knyttet til oppgaveprogram. Vårsemesteret avsluttes med 6 timers individuell skriftlig eksamen.

Det forutsettes at studentene forut for hver forelesning setter seg grundig inn i det pensum som det skal foreleses over. Oppgaveprogrammet er omfattende og formålet er å prøve faktiske kunnskaper og trene oppgaveteknikk. Deler av pensum forutsettes tilegnet ved selvstudium.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35771
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
0Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell (Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret)

OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.

Kredittilsynet krever at kandidater som søker godkjennelse som registrert revisor må ha oppnådd karakteren C eller bedre i dette kurset.

Hjelpemidler til eksamen:
For begge eksamener er det kun tillatt med Lovtekster evnt. særtrykk uten kommentarer.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35772
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja6 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell (Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset)
OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.

Kredittilsynet krever at kandidater som søker godkjennelse som registrert revisor må ha oppnådd karakteren C eller bedre i dette kurset.

Hjelpemidler til eksamen:
For begge eksamener er det kun tillatt med Lovtekster evnt. særtrykk uten kommentarer.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:(Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret)

OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.

Kredittilsynet krever at kandidater som søker godkjennelse som registrert revisor må ha oppnådd karakteren C eller bedre i dette kurset.

Hjelpemidler til eksamen:
For begge eksamener er det kun tillatt med Lovtekster evnt. særtrykk uten kommentarer.
Eksamenskode:REV35771
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:(Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset)
OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.

Kredittilsynet krever at kandidater som søker godkjennelse som registrert revisor må ha oppnådd karakteren C eller bedre i dette kurset.

Hjelpemidler til eksamen:
For begge eksamener er det kun tillatt med Lovtekster evnt. særtrykk uten kommentarer.
Eksamenskode:REV35772
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning68Time(r)
Annet i klasserom22Time(r)Deltagelse på seminarer
Forberedelse til undervisning50Time(r)
Selvstudium211Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver40Time(r)
Eksamen9Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:68 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:22 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på seminarer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:211 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:9 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore 2013 Selskapsrett 4. utg Focus  
Børresen, Pål 2013 Konkurs: enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs 7. utg Cappelen Damm akademisk  
Langfeldt, Sverre Faafeng; Gundersen, Fridtjof Frank 2015 Lov og rett for næringslivet: [1] 22. utg Gyldendal Kap. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 18
  2016 Lov og rett for næringslivet: [2]: Næringslivets lovsamling 1687-2016 23. utg Gyldendal/Focus  
Mo, Einar 2014 Oppgaver med løsninger i rettslære: for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet 2. utg Cappelen Damm akademisk  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Langfeldt, Sverre Faafeng 2012 Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger: med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2003-2012 11. utg Focus  
Martinussen, Roald; Norge 2010 Forbrukerkjøp 2. utg Cappelen akademisk  
Martinussen, Roald 2012 Kjøpsrett 6. utg Cappelen Damm akademisk