Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3571
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Hans Robert Schwencke
Kursnavn på engelsk: 
Advanced financial accounting and accounting theory - RE-SIT EXAMINIATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist for siste gang våren 2019. Siste kontinuasjonseksamner tilbys høsten 2019, våren 2020 og høsten 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Ervervet kunnskaper om beregning av skatteposter i årsregnskapet og utarbeidelse av konsernregnskap.
 • Opparbeidet innsikt i regnskapsteoretiske emner i lys av internasjonal regnskapsutvikling.
 • Tilegnet seg kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide årsregnskap med fokus på skatteposter og konsernregnskap.
 • Redegjøre for de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler.
 • Redegjøre for det konseptuelle rammeverket til IFRS.
 • Forklare de viktigste forskjellene mellom norsk og internasjonal regnskapsregulering.
Generell kompetanse

Studenten skal opparbeide forståelse for og kan reflektere om brukergruppenes informasjonsbehov. Videre skal de oppøve gode holdninger til faglig samarbeid og prosjektarbeider.

Kursets innhold
 • Sentrale skattemessige vurderingsregler
 • Beregning av utsatt skatt
 • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet
 • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
 • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
 • Andre emner knyttet til konsernregnskap
 • Internasjonal regnskapsregulering
 • Regnskapsteori
 • Kort om andre emner som regnskapsavleggelse for små foretak, noter og årsberetning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over 35 kurstimer. Bare de mest sentrale områder gjennomgås i plenum. Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet/jobbe med oppgaver i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene også jobbe med cases innenfor temaene skatt, konsernregnskap.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Kurs innen samme fagområde som går tidligere i studiet eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
REV35711
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
REV35712
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
67 Time(r)
Arbeid med case/oppgaver inkl. prosjektoppgave.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.