REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori


Kursansvarlig
Hans Robert Schwencke

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Ervervet kunnskaper innen rammeverket for beregning av utsatt skatt, og konsernregnskap i Norge.
 • Opparbeidet innsikt i regnskapsteoretiske emner i lys av internasjonal regnskapsutvikling.
 • Tilegnet seg kunnskap om innberetning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:
 • Utarbeide regnskap, avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • Redegjøre for de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler.
 • Redegjøre for Det konseptuelle rammeverket til IFRS.
 • Forklare forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori, og forutsetningene for finansregnskapet.

Holdningsmål
Studenten skal opparbeide forståelse for og kan reflektere om brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering. Videre skal de oppøve gode holdninger til faglig samarbeid og prosjektarbeider.

Forkunnskaper
Kurs innen samme fagområde som går tidligere i studiet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Elling, Jens Oluf. 2012. Finansiel rapportering : teori og regulering. 3. udg. Gjellerup
Schwencke, Hans Robert... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. siste utg.. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Roy Kristensen ... [et al.]. 2014. Årsregnskapet : oppgavesamling med løsningsforslag. 8. utg. Gyldendal akademisk.

Emneoversikt
 • Sentrale skattemessige vurderingsregler
 • Beregning av utsatt skatt
 • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet og skatteregnskapet
 • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
 • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
 • Andre emner knyttet til konsernregnskap
 • Internasjonal regnskapsregulering
 • Regnskapsteori
 • Kort om andre emner som regnskapsavleggelse for små foretak, noter og årsberetning

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer. Bare de mest sentrale områder gjennomgås i plenum. Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet/jobbe med oppgaver i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene også jobbe med cases innenfor temaene skatt, konsernregnskap.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
45
Foreberedelse til undervisning
45
Selvstudium/fordypning/innsendingsoppgaver/Itslearning inkl. veiledning
50
Arbeid med case/oppgaver
57
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's Learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være et supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
8
Foreberedelse til undervisning
8
Selvstudium/fordypning/innsendingsoppgaver/Itslearning inkl. veiledning
124
Arbeid med case/oppgaver
57
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
213  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting:

  - Prosjektoppgave som teller 40% av endelig karakter. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
  - Tre timers individuell skriftlig eksamen som teller 60% av endelig karakter.

  Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  REV 35711 - Prosjektoppgave, teller 40% av endelig karakter i kurset REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori, 7,5 studiepoeng.
  REV 35712 - Skriftlig eksamen, teller 60% av endelig karakter i kurset REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamen

  Tilleggsinformasjon