REV 2902 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 2902 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 2902
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Rune Jarle Hansen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon: 

Kurset ble undervist siste gang ved BI Nettstudier våren 2014.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5.Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017.
Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud høsten 2014, våren 2015, høst 2015, høst 2016 og høst 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Læringsmål: 

Kursets mål er å gi innsikt i og fortrolighet med generelle prinsipper for god økonomisk planlegging, styring og resultatvurdering i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå oppbygging av det kommunale og statlige regnskapssystemet, og hvorledes dette virker i praksis.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser.

Holdningsmål: 

Studentene skal også være i stand til å se offentlig sektor i et samfunnsøkonomisk perpektiv, og kunne reflektere over offentlig sektors mål sammenliknet med privat sektor.

Kursets innhold: 

1. Generelle prinsipper for regnskap

 • Styringssystemer og styringsforståelse
 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

2. Kommunalregnskapet

 • Det kommunale årsregnskapet
 • Forskrifter
 • Årsregnskapet (drift/investering/balanse)
 • Analyse av regnskapet
 • KOSTRA

3. Regnskapsføring i Staten

 • Regnskap og økonomistyring i Staten
 • Økonomireglementet; Finansdept.
 • Bevilgningsreglementet: Finansdept.
 • Fullmaktene

4. Kommunal budsjettering

 • Kommunal planlegging/virksomhetsplanlegging
 • Budsjetteringsprosessen
 • Budsjett- og regnskapsrapporter
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger.

 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen Apollon. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel at man er kjent med offentlig sektor, og kjenner til regnskapsprinsippene i privat sektor

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV29021
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation3 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:REV29021
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning36Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver72Time(r)
Selvstudium56Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.