Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Magne Martin Haug

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en grunnleggende innføring i forskning om påvirkning og overtalelse, og kunnskaper om hvordan teoriene har vært anvendt. Kurset har en etisk komponent.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene forstå og forklare sentrale begreper og modeller om påvirkning og overtalelse, samt bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for overtalelsesprosesser.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende teorier og modeller om påvirkning og overtalelse til å analysere kommunikasjonsbudskap.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i å nå påvirkningsmål, samt kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over påvirkning og overtalelse. Studentene skal også ha forståelse for etiske utfordringer forbundet med påvirkning og overtalelse.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gass, Robert H., John S. Seiter. 2014. Persuasion, social influence and compliance gaining. 5th ed. Boston: Pearson

Artikkelsamling:
Magne Martin Haug (red.). 2011. Artikkelsamling PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis. Handelshøyskolen BI. Institutt for kommunikasjon, kultur og språk

Anbefalt litteratur
Bøker:
Cialdini, Robert B. 2009. Influence : science and practice. 5th ed. Pearson/Allyn and Bacon

Emneoversikt

 • Bevisste og ubevisste prosessers rolle i beslutninger
 • Teorier og forskning om påvirkning og overtalelse
 • Forskning om ulike faser i komunikasjonsprosesser
 • Anvendelse av overtalelsesteori
 • Påvirknings- og overtalelsesetikk i PR

Dataverktøy
Tilgang til internett

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Kurset er teoretisk, med en praktisk komponent, hvor studentene trener på å bruke teoriene til å analysere kommunikasjonsbudskap. Studentene vil få anledning til å presentere casebesvarelser (arbeidskrav) i klassen.

Arbeidskrav (utgår når kurset er faset ut)
I løpet av semesteret vil det bli gitt to case. Alle studenter skal skrive to caseanalyser skriftlig. Casene kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Casebesvarelsene skal innleveres til angitte tidspunkter. Casebesvarelsene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Begge casebesvarelsene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
39
Forberedelse til forelesningene
45
Oppgaveløsning og gruppearbeid
45
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
71
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  PRK 35231 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang våren 2014. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2014 og siste gang våren 2015.

  Tilleggsinformasjon