PRK 3520 Medier i moderne samfunn

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

PRK 3520 Medier i moderne samfunn


Kursansvarlig
Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mediene er premissleverandører på de fleste arenaer. Det moderne mediespekteret er svært bredt sammensatt. Ingen samfunnsaktør kan forholde seg likegyldig til medial logikk, utbredelse og innflytelse. En analytisk tilnærming til mediefeltet er utenkelig uten dyp forståelse av kommunikasjon.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Etter kurset skal studentene erkjenne kommunikasjonens kompleksitet og forstå avsender, kanal- og mottakerperspektiver.
 • Forstå vesentligheten av ytringsfrihet, som et gode i seg selv, og som grunnlagsrettighet for deliberativ politisk, økonomisk og kulturelt samkvem mellom mennesker.
 • Forstå medier som premissleverandører for politiske, økonomiske, kulturelle og andre diskurser.
 • Kjenne til medieinstitusjoner og mediemarkeder på lokale, regionale, nasjonale og globale nivåer.
 • Forstå mottakere som som publikum, kunder, aktører og distributører i medie- og kommunikasjonskjedene.
 • Kjenne til og kunne reflektere over mulige kommunikasjonsstrategier i mediesamfunnet: styrker, svakheter, muligheter og trusler i det digitale nettverkssamfunn og i massemedier.
 • Kjenne til sosialpsykologiske, sosiologiske og antropologiske føringer over kvalitative og kvantitative medievalg.
 • tilegne seg innsikt i sosiale medier og kunne bidra på en blogg eller en konto på et sosialt nettsted.
Ferdighetsmål
 • Etter kurset skal studentene kunne bidra med råd i mediespørsmål for organisasjoner i de sivile og offentlige samfunn.
 • Kunne analysere logikken i medienæringskjeden og medieentreprenørskap og kunne vurdere økonomiske og distribusjonsmessige utfordringer for medieorgansiasjone (for eksempel pressestøtte og allmennkringkasting).
 • Kunne navigere i og kunne bruke bakgrunnsmateriale fra tilgjengelige databaser, som TNS Gallup, ssb.no, offentlighet.no og tilsvarende internasjonale baser i forhold til publikums medievalg.
 • Kunne foreta en analytisk og etisk vurdering av medietekster og publiseringer.

Holdningsmål
Studentene skal etter kurset kunne reflektere kritisk over medieinstitusjonenes og massekommunikasjonens totale betydning i de sivile og offentlige sektorene på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bang, Tor. 2006. Makt og spinn i mediene. Abstrakt forlag. 320 sider
Enjolras, Bernard ... [et al.]. 2013. Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm akademisk. 229 sider


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus. 396
Vivian, John. 2013. The media of mass communication. 11th ed. Pearson. 1-24, 77-104, 151-316, 373-457. For studenter som ikke behersker norsk
Waldahl, Ragnar. 2007. Opinion og demokrati. Universitetsforlaget. 256


Emneoversikt
 • Lineær og sirkulær kommunikasjon.
 • Koorienteringskommunikasjon.
 • Samfunnspolitiske og humanistiske forutsetninger for medier
 • Ytringsfrihet
 • Trykte medier
 • Dynamiske medier
 • Massemedier og sosiale medier, konvergens av medietyper.
 • Medieøkonomi.
 • Kvalitative, kvantitative og økonomiske publikumsundersøkelser
 • Entreprenørskap i mediesektoren
 • Sosialpsykologiske, antropologiske og sosiologiske perspektiver på mediene og medienes publikum.
 • Globale medieorganisasjoner.
 • Kunnskapsspredning og kunnskapskløfter
 • Mediebransjens etiske utfordringer og praksis.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som over 36 timer, fordelt på klasseromsundervisning og veiledning.
Under gjennomføringen av kurset vil det bli gitt felles metodologisk veiledning i oppgaveskriving, kildesøk og referanseteknikk. Studentene skal levere et paper med obligatorisk tema i form av en prosjektoppgave.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
37
Oppgaveløsning og gruppearbeid
70
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
31
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på 2 samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk BI Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
8
Foreberedelse til forelesningene
10
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
45
Oppgaveløsning og gruppearbeid
70
Kollokvier og medstudentveiledning
27
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Studentene skal levere et skriftlig hjemmearbeide og avlegge en kontrolleksamen.

  1) En prosjektoppgave som offentliggjøres cirka fire uker etter kursstart. Studentene skal dokumentere progresjon i oppgaven i klassesamlingene utover i semesteret. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Prosjektoppgaven teller 100% av karakteren i kurset.

  2) Alle må avlegge en individuell kontrolleksamen på en (1) time. Temaene i kontrolleksamen har utgangspunkt i teori- og begrepsforståelse. Kontrolleksamen bedømmes til bestått/ikke bestått. Bestått kontrolleksamen er en forutsetning for å få karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  PRK 35201 Prosjektoppgave, teller 100 % av karakteren i PRK 3520, 7,5 studiepoeng.
  PRK 35202 Kontrolleksamen, vurderes til bestått / ikke bestått.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler til prosjektoppgaven.
  Ingen hjelpemidler til kontrolleksamen.


  Kontinuasjon
  Kurset undervises siste gang høsten 2013.
  Kontinuasjon i prosjektoppgaven (PRK 35201) gjennomføres høsten 2014 og siste gang våren 2015.
  Kontinuasjon i kontrolleksamen (PRK 35202) gjennomføres hvert semester, dvs våren 2014, høsten 2014 og siste gang våren 2015.
  Kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat.


  Tilleggsinformasjon