Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 9980 Organizational and Managerial Communication - KONTINASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 9980 Organizational and Managerial Communication - KONTINASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Peggy S Brønn

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Avgjøres senere

Innledning
Markedsføring har en tendens til å fokusere på kunden og på å maksimere overskuddet. Mens kunder er avgjørende for en organisasjons økonomiske helse så viser nye trender og fremveksten av interessenttilnærmingen at det å unnlate å ta hensyn til andre viktige interessentgrupper kan ha en negativ virkning på bedriftens image og dermed også på overskuddet.

Kurset bygger på premisset om at all informasjon om en organisasjon kommuniserer et budskap. Det er derfor helt avgjørende for fremtidige ledere å forstå kompleksiteten til organisasjonens totale kommunikasjonsmiljø og deres ulike kommunikasjonsroller i dette miljøet, enten det er i den private, offentlige eller frivillige sektor samt både eksternt og internt i organisasjonen.

Mål
Kursets mål er derfor å 1) gi studenter en forståelse av de ulike kreftene og interessentene som kan virke inn på en organisasjon og dens image, 2) å understreke betydningen av en integrert tilnærming til bedriftens kommunikasjon, hvis organisasjonen ønsker å kommunisere effektivt. 3) å gi studentene en forståelse av hvilke kommunikasjonsevner som er nødvendige for å bli en god leder. Hovedinnholdet i kurset er bedriftens merkevarebygging, dvs. organisasjonsideen som et produkt.

Forkunnskaper
Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Kurset kan undervises på engelsk ved noen skoler.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brønn, P. S. and R. Wiig Berg, red. 2005. Corporate communication : a strategic approach to building reputation. 2nd ed. Oslo : Gyldendal akademisk

Annet:
Articles available on Blackboard


Anbefalt litteratur
Bøker:
Argyris, Chris. 1990. Overcoming organizational defenses : facilitating organizational learning. Boston : Allyn and Bacon
Levine, R. ... [et al.]. 2009. The Cluetrain manifesto. 10th Anniversary ed. New york : Basic Books
Stone, Douglas, Bruce Patton, Sheila Heen. 2000. Difficult conversations : how to discuss what matters most. London : Penguin


Emneoversikt
 • Bedriftens strategi og bedriftens kommunikasjon
 • Å forstå bedriftens kommunikasjon
 • Interessenttilnærmingen
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Mellommenneskelig kommunikasjon og organisasjonslæring
 • Bedriftens merkevarebygging - image og identitet
 • Lederen og organisasjonens kommunikasjon
 • Lederen og ledelsens kommunikasjon
 • Lederen og markedskommunikasjon
 • Integrert kommunikasjon - integrert markedskommunikasjon
 • Barrierer for integrert kommunikasjon
 • Saksorganisering og miljøvurdering
 • Bedriftens merkevarebyggingsstrategi
 • Etiske hensyn
 • Internmarkedsføring
 • Krisehåndtering
 • Ledere og media

Dataverktøy
Det benyttes ikke dataverktøy i dette kurset.

Gjennomføring
Kurset omfatter totalt 36 timer forelesninger og gruppe arbeid.


Eksamen
-En 20-siders prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper inntil tre studenter. Denne teller 100% av den endelige karakteren.
- En 1-times bestått/ikke bestått kontrolleksamen avholdes i løpet av den vanlige eksamensperioden. Den må bestås for å bestå kurset.


Eksamenskode(r)
ORG 99803 Organizational and Managerial Communication - prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i ORG 9980, 6 studiepoeng.
ORG 99804 - 1-times bestått/ikke bestått kontrolleksamen avholdes i løpet av eksamensperioden og som må være bestått for å kunne bestå kurset.


Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt på prosjektoppgaven. Engelsk-morsmål ordbok tillatt på kontrolleksamen.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon