ORG 9853 Organisasjonsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 9853 Organisasjonsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Bård Kuvaas

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Tematisk består kurset av tre hoveddeler. Første del omhandler mål og effektivitet, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og organisasjoners omgivelser. Andre del tar for seg viktige prosesser i organisasjoner, mens tredje del er viet spørsmålet om hvordan studere organisasjoner. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. Studentene skal også lære de mest sentrale temaer innenfor organisasjonsteorien, hvor klassiske tilnærminger og nyere perspektiver blir presentert side om side for å belyse hva som påvirker hvordan mennesker tenker og handler i organisasjoner. Studentene skal gjennom kurset ha fått forståelse av de sentrale begrepene og bidragene innenfor organisasjonsteorien, samt ferdigheter i å anvende teorien på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv.
Studentene skal også som en del av kurset gjøre seg kjent med bruk av BIs elektroniske bibliotekstjeneste, som et av flere forberedende ledd til senere arbeid med akademiske oppgaver.

Mål
Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
 • Ha tilegnet seg en overordnet forståelse av sentrale organisasjonsteoretiske bidrag og perspektiver
 • Kunne anvende slike bidrag og perspektiver for bedre å forstå praktiske utfordringer og dilemmaer i organisasjoner
 • Kunne skaffe til veie relevante forskningsartikler og være i stand til å forstå artiklenes hovedinnhold

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper, men kursinnholdet kan ses i sammenheng med innholdet i kurset ORG 9601; Organisasjonspsykologi og ledelse. En egen test i bakgrunnskunnskaper fra ORG 9601 tilbys ved kursstart via Internett.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2007. Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utg. Fagbokforlaget. 156 sider
Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2007. Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget. 466 sider


Artikler:
Das, T.K. and B.-S. Teng. 1999. Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective. Journal of Management Studies. 36(6). p.757-778
Ferraro, F., J. Pfeffer, & R.I. Sutton. 2005. Economic language and assumptions: How theories can become self-fulfilling. Academy of Management Review. 30 (1). p. 8-24
Piderit, S. K. 2000. "Rethinking restiance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward an organizational change.". Academy of Management Review. 25(4): 783-794
Seibert, S. E., Silver, S. R., and Randolph, W. A. 2004. "Taking empowerment to the next leve: A multiple-level model of empowerment, performance, and satisfaction.". Academy of Management Journal. 47(3):332-349


Annet:
Vitenskapelige artikler (lastes selv ned av kursdeltakerne gjennom BI-høyskolenes elektroniske oppkobling mot BIs biblioteker):


Anbefalt litteratur

Annet:
Ingen


Emneoversikt
Tematisk består kurset av tre hoveddeler. Første del omhandler mål og effektivitet, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og organisasjoners omgivelser. Andre del tar for seg viktige prosesser i organisasjoner, mens tredje del er viet spørsmålet om hvordan studere organisasjoner. Dette kan presisere ytterligere gjennom emneoversikten presentert nedenfor:
 • Mål og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur
 • Personlige, sosiale og kulturelle forhold
 • Makt og konflikt
 • Organisasjon og omgivelser
 • Motivasjon
 • Kommunikasjon
 • Beslutningsprosesser
 • Læring
 • Endring
 • Ledelse
 • Hvordan studere organisasjoner

Dataverktøy
Kurset benytter plattformene Blackboard og apollon, der det ligger tilgjengelig informasjon om kurset, samt materiale fra den enkelte foreleser etter dennes ønske. Videre har alle studenter selv ansvar for å skaffe seg tilgang til Internett, slik at de kan gjennomføre multiple-choice testene som inngår som en del av kurset.

Gjennomføring
Gjennomføring
Heltid og deltid
Kurset gjennomføres med 36 forelesningstimer + 6 timer som er forbeholdt arbeid med eksamensforberedende cases. Jevn progresjon med kursinnholdet er en nødvendighet for å kunne prestere godt, da det stilles høye krav til innholdet i hjemmeeksamenen som skal skrives innenfor et begrenset tidsrom. Det anbefales å danne kollokviegrupper som arbeider med drøftingsoppgaver og case fra arbeidsboken som forberedelse til hjemmeeksamen.

Casearbeid
Ved semesterstart leveres det ut et case, som forventes løst av deltakerne innen halve kurset er gjennomført. I løpet av kurset er det satt av seks timer som er forbeholdt arbeid med case. Det bemerkes spesielt at studentenes individuelle erfaringer tilegnet i arbeidet med casene vil være svært relevante ved løsning av den avsluttende caseoppgaven som gis til hjemmeeksamen.

Multiple-choice tester
Multiple-choice tester med spørsmål fra pensum er tilgjengelig for kursdeltakerne via egne internettsider. Studentene anbefales på de sterkeste å jevnlig teste egen progresjon og forståelse av stoffet, og bør ha som mål å bestå samtlige Multiple-choice tester som tilbys. Det er ingen begrensning i antall ganger man kan forsøke å få et godkjent resultat, og alle hjelpemidler er tillatt i dette arbeidet.

Nettstudier
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. BI nettstudier benytter studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan, oppgaver og faglige artikler knyttet til ulike emner. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett, med fagsider og diskusjonsgrupper, samt frivillige oppgaveinnsendingsprogram.Eksamen
Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen over 72 timer. Besvarelsen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Eksamenskode(r)
ORG 98532 Organisasjonsteori - Hjemmeeksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ORG 9853, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt til eksamen.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon