ORG 3620 Arbeids- og personaljus

ORG 3620 Arbeids- og personaljus

Kurskode: 
ORG 3620
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anette Hemmingby
Kursnavn på engelsk: 
Employment Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres. I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Arbeids- og personaljuss skal gi solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kurset gir en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Du vil dermed få oversikt over både den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det legges særlig vekt på den rettslige reguleringen for ansettelse, innleie, arbeids- og lønnsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstagers forhold (oppsigelse, avskjed mv.), omstilling og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse samt tariffavtalens rettsvirkninger. Å forstå sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning står sentralt i kurset.

Kurset gir en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom dette kurset settes studenten i stand til å identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • kjennskap til den juridiske metoden
 • god kunnskap om de sentrale rettskildene i arbeidsretten
 • god kunnskap om og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre
 • kjennskap til sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen og arbeidsrettens historiske bakgrunn
 • god kunnskap om sentral regulering både i den individuelle og kollektive arbeidsretten
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål
 • legge opp rutiner for håndtering av både individuelle og kollektive konflikter av arbeidsrettslig karakter
 • gjennomføre disse rutinene med sikte på å begrense konflikter til et saklig nivå
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet
 • utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike spørsmål
 • god innsikt i hvordan det arbeidsrettslige systemet er bygget opp og hva det omfatter.
Kursets innhold

Kurset består av tre samlinger.

1. samling
Den første samlingen vil ta for seg grunnleggende utgangspunkter og begreper i arbeidsretten. Stikkordsmessig: historisk bakgrunn, kilder, grunnbegreper (arbeidstagerbegrepet, arbeidsgiverbegrepet, virksomhetsbegrepet), styringsrett, lojalitetsplikt, utlysning, rekruttering og ansettelse.

Videre vil også grunnleggende rettigheter og plikter i det individuelle arbeidsforholdet behandles Stikkordsmessig: lønn, ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger, permisjon.

2. samling
På denne samlingen er det likebehandling i arbeidslivet som er tema. Diskrimineringsreglene, vernet mot diskriminering i arbeidsforhold, behandles i bredden. Videre vil ulike måter å organisere arbeidskraft på være et viktig tema. Stikkordsmessig: ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft, grensen mellom innleie og entreprise mv.

3. samling
Første kursdag er det opphør av arbeidsforhold, omstilling og nedbemanning som er temaet. Stikkordsmessig: de alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed, saksbehandlingsregler. Videre vil virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett bli behandlet. Stikkordsmessig: virksomhetsoverdragelse, tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv. lønnsoppgjør.

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca. 42 timer. I tillegg gis det 2 webinarer.

Undervisningen vil bestå av både tradisjonelle forelesninger, casebasert undervisning og gruppeoppgaver.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset foreleses over 3 samlinger à 2 dager.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det er ingen særskilte krav til forkunnskaper, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Skoleeksamen
Eksamenskode: 
ORG 36201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Webinar
2 Time(r)
Ett webinar (introduksjon av kurset) i begynnelsen av semesteret og ett i slutten av semesteret (2 x 1 time)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
151 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.