ORG 3510 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

ORG 3510 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Kurskode: 
ORG 3510
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Kursnavn på engelsk: 
Ethics, Social Responsibility and Sustainability
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Menneskeskapte klimaendringer representerer den enkeltstående største trusselen mot vår velferd og helse det neste århundret. Å arbeide for å unngå eller redusere krisen er den største utfordringen morgendagens arbeidstakere står overfor. Klimakrisen stiller grunnleggende spørsmål om etikk, herunder hvordan man skal navigere prioriteringer mellom ulike goder og ulike onder. For eksempel setter klimakrisen en spiss på dilemmaet mellom å produsere nok energi til å løfte millioner ut av fattigdom, eller prioritere utslippskutt som vil hjelpe fremtidige generasjoner. En innføring i basal etisk teori er derfor nyttig for å tilnærme seg denne typen problemstillinger. Psykologisk forskning om hvordan mennesker har en tendens til å forholde seg til etikk og etiske dilemmaer er også nyttig, ettersom det å kunne antesipere andres reaksjoner er nyttig for beslutningstakere på alle nivå. Videre fordrer klimakrisen også at man tenker fornuftig og nyansert om plassering av ansvar. Klimakrisen angår alle mennesker på jorden, og man kan argumentere for at både stater, selskaper, og enkeltindivider påtar seg ansvaret for sine utslipp. For å tenke fornuftig om staters, selskapers og individers samfunnsansvar er det også nyttig å kjenne til teori og forskning på hvordan mennesker oppfatter og attribuerer ansvar for ulike utfall i ulike situasjoner.

Klimakrisen fordrer en global atferdsendring. For å lykkes med dette behøves god politikk, godt og innovativt næringsliv med god teknologi, men også gode modeller for menneskelig kognisjon og atferd om klimarelaterte problemstillinger. Det sistnevnte kan forstås som klimapsykologi, hvilket er et gryende felt innen psykologisk forskning. Faget vil i tillegg til å tematisere politiske, økonomiske og teknologiske perspektiver på klimakrisen, fokusere en hel del på hvordan vårt intuitive psykologiske apparat kan lede beslutningstakere til systematiske feilslutninger. Ved å bedre forstå eget kognitivt apparat i relasjon til klimakrisen er det grunnlag for å håpe at flere av disse fallgruvene kan unngås.

Sentrale mål med kurset er:

 • Gi deltakerne forskningsbasert og balansert kunnskap om menneskeskapte klimaendringer, herunder deres årsaker og deres konsekvenser
 • Øke kursdeltakeres forskningsbaser kunnskap om det menneskets kognitive apparats miskalibrering i møte med globale kriser som menneskeskapte klimaendringer
 • Gi deltakerne forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger og faktisk individuelt karbonavtrykk
 • Øke deltakernes refleksjonsnivå rundt egen rolle i klimakrisen, samt gi konkrete verktøy og virkemiddel til de som ønsker å engasjere seg i saken
 • Gi deltakerne en forklaring på de mest fruktbare veivalgene for å lykkes med å nå 2-graders målet
Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om etikk, nasjoners, bedrifters og individers samfunnsansvar, klimakrisens årsaker, konsekvenser og løsninger, samt eget sosio-kognitivt apparat i møte med disse problemstillingene.

Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om:

 • Klimakrisen og andre miljøtrusler
  • Industrialisering og menneskelig velferd
  • Forskjellen på klima og vær
  • Drivhuseffekt
  • Ulike drivhusgasser
  • Kilder til utslipp av CO2 og andre drivhusgasser
  • De ni planetariske begrensningene for menneskelig aktivitet
  • Plastkrisen
 • Etikk
  • Pliktetikk
  • Konsekvensetikk
  • Dydsetikk
  • Moralpsykologiske perspektiver på etikk
  • Spillteori og klimakrisen
  • Almenningens tragedie
  • Dyadisk moral
 • Ansvar
  • Sosial loffing og kohler effekt
  • Ansvarspulverisering og tilskuereffekten
  • Attribusjon og ansvarsfraskrivelse
  • Karbonavtrykk
  • CSR
  • Staters makt og reaktans
 • Klimapsykologi
  • Risikopersepsjon
  • Bedømmelse og beslutninger over store temporale og geografiske avstander
  • Bedømmelse og empati med store og små tall
  • Sosial sammenlikning og holdningsdannelse
 • Løsninger på klimakrisen
  • Politiske løsninger
  • Økonomiske løsninger
  • Teknologiske løsninger
  • Individets rolle
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne forklare hva klimaendringene er, og hva som forårsaker dem. De skal videre kunne redegjøre for sentrale psykologiske begreper, prosesser og teorier om hvordan mennesker tenker og føler om klimaendringene. De skal også bli mer effektive i sin omgang med mennesker som ikke deler deres syn på klimaendringene, eller deres verdisyn om hva som er etisk riktig å gjøre i relasjon til klimaendringene. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende lærestoffet og de verktøy som blir presentert på praktiske eksempler relatert til bærekraft.

Etter dette kurset skal studentene kunne:

 • Vise grunnleggende forståelse av hvordan ulike individ kommer til ulike konklusjoner relatert til etikk, moral og bærekraft
 • Kunne kommunisere åpent og konstruktivt med mennesker med andre synspunkt om etikk, moral og bærekraft
 • Kunne gjennomskue grønnvasking, når selskaper og andre forsøker å fremstille seg som mer bærekraftig enn de egentlig er
 • Kunne skilne mellom faktiske løsninger på klimakrisen og mote-atferder som kun er vagt relatert til totale utslipp
Generell kompetanse

Studentene skal kunne nyttiggjøre seg den faglige kompetansen i egen utvikling som fremtidige ledere og reflektere over eget ansvar og dets begrensninger i møte med klimakrisen.

Etter dette kurset skal studentene:

 • Ha en tydelig og bevisst tilnærming til klimakrisens realitet, og den monumentale men uunngåelige utfordringen som ligger i å løse krisen
 • Utvise en balansert holdning til spørsmålet om enkeltindividets ansvar i møte med klimakrisen
 • Metakognitivt utfordre sine egne intuisjoner om klimakrisen, og kunne evaluere hvorvidt disse er saklig begrunnet
 • Ha en nysgjerrig og bevisst tilnærming til de etiske dilemma og moralpsykologiske utfordringer som hefter ved klimakrisen

Ved gjennomføring av kurset vil studentene være bedre i stand til å forstå og diskutere ulike sider av klimakrisen, og ha et grunnlag for å kunne foreta bedre beslutninger når det gjelder valg av strategier og verktøy for å mitigere denne.

Kursets innhold
 • Klimakrisen: Industri, velferd og drivhuseffekt
 • Klimapsykologi: Menneskets kognitive apparat i møte med krisen
 • Etikk: Ulike tilnærminger til spørsmål om rett og galt
 • Ansvar: Staters, bedrifters og individers ansvar
 • Klimakrisens tid og sted: Hvordan menneskelig bedømmelse og beslutningstaking påvirkes av temporal og geografisk avstand
 • Omfang og antall: Hvordan menneskelig bedømmelse og beslutningstaking påvirkes av en problemstillings størrelse
 • Sosial sammenlikning: Hvordan holdninger og atferd formes i samspill med andre
 • Løsninger på klimakrisen: Politiske, økonomiske, teknologiske og individuelle strategier for å løse krisen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Variert undervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet og oppgaveløsning, case og verktøystrening.

I tillegg til pensum, klasseromsundervisning og asynkront innhold vil det utgis et digitalt oppgavehefte for salg via mobilapplikajonen Pugg. Dette er en anbefalt men frivillig læringsressurs.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

  

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 35101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Variert klasseromsundervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet, oppgaveløsning og eventuelle andre pedagogiske klasseroms aktiviteter.
Forelesninger 28 timer og i tillegg kommer et webinar ved kursets oppstart (1 time), og et tilsvarende avslutningswebinar før eksamen (1 time).
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
15 Time(r)
Asynkront kursinnhold
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.