Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Thomas Hoholm

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning
Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeid med kunder eller leverandører. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg i stor grad om det samme, men det er en tendens å bruke bepret innovasjon på det å gjøre endringer og skape nye aktiviteter i bestående bedrifter, mens entreprenørskap dreier seg om å starte nye bedrifter.

Det har de siste årene vært en sterkt økende interesse for innovasjon og entreprenørskap i det norske samfunnet, og dette er nå ett av Regjeringens høyest prioriterte områder. Derfor ble det høsten 2003 lagt frem en plan for en "helhetlig innovasjonspolitikk" der ett av målene at Norge skal bli "ett av verdens mest nyskapende land".

I dette kurset skal vi gå inn på bakgrunnen for hvorfor innovasjon og entreprenørskap er så viktig, hvilken betydning det har for næringsutviklingen, og hvordan det foregår i praksis i de enkelte bedrifter og gjennom oppstarting av nye bedrifter.

Mål
Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon og entreprenørskap, og innsikt i hvordan omgivelsene (innovasjonssystemet) fremmer og begrenser muligheter for nyskaping. Studentene skal gis kjennskap til sentrale deler av den underliggende teorien. De skal videre gis forståelse av hvordan de ulike fenomener foregår i praksis, og hva som er viktige forutsetninger for dette. Studentene skal også gis konkret innføring i arbeid med entreprenørskap og innovasjon og møte noen av de praktiske problemstillingene knyttet til dette.

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Tidd, Joseph and John Bessant. 2009. Managing innovation : integrating technological, market and organizational change. 4th ed. Chichester : Wiley. kap.1, 2, 4-6, 8-11
Wickham, Philip A. 2010. Strategic entrepreneurship. 5th ed. Harlow : FT/Prentice Hall. kap. 1, 2, 4, 6-12, 16. Ny utg ventet juni 2010


Anbefalt litteratur
Bøker:
Spilling, Olav R., red. 2006. Entreprenørskap på norsk. 2.utg. Bergen : Fagbokforlaget
Spinosa, Charles, Fernando Flores, Hubert L. Dreyfus. 1997. Disclosing new worlds : entrepreneurship, democratic action, and the cultivation of solidarity. Cambridge, Mass. : MIT Press. kap.2
Tidd, Joseph and John Bessant. 2009. Managing innovation : integrating technological, market and organizational change. 4th ed. Chichester : Wiley. kap. 7
Wickham, Philip A. 2010. Strategic entrepreneurship. 5th ed. Harlow : FT/Prentice Hall. 13-15, 17-24, 29. Ny utg ventet juni 2010


Annet:
"Fra ide til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk." 2003


Emneoversikt

1. Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Introduksjon

De sentrale begrepene: Nyskaping, innovasjon, entreprenørskap.
Eksempler.
Systemtilnærmingen: Nyskaping forstått som et systemisk fenomen.
Eksempler.
Prosesstilnærming: Hvordan håndtere komplekse og uforutsigbare prosesser
Eksempler

2. Entreprenørskap
Definisjon av begrepet, faser, case som illustrerer.
Entreprenørskap som samfunnsmessig fenomen, omfang og karakteristiske trekk.
Drivkrefter og barrierer, diskusjon av case.

3-4. Entreprenørskap i praksis
Faser i etableringsprosessen.
Arbeid med utvikling av forretningsplan.

5. Innovasjon og innovasjonsprosesser
Definisjon av begrepet, faser og prosesser i innovasjonsarbeidet.
Case, kritiske faktorer i arbeidet med innovasjon

6-7. Innovasjon i praksis
Faser i innovasjonsprosessen.
Arbeid med konkret case.

8-9. Foretaksperspektivet – corporate entreprenørskap
Begreper, prosesser, case.

10. Innovasjonssystemer, forts
Innovasjonssystemer, sett i forhold til andre systemtilnærminger (cluster, nettverk).
To eksempler på innovasjonssystemer – et bransjesystem og ett regionalt system.
Kollektive prosesser, nyskapende næringsmiljøer.

11. Innovasjonssystemer og institusjoner
Ulike typer institusjoner, betydningen av ulike typer institusjoner.
Case: konkret diskusjon av et virkemiddel/en type institusjon.

12. Utvikling av innovasjonssystemer
Drøfting av hvordan innovasjonsevnen kan påvirkes gjennom å påvirke ulike deler av omgivelsene; institusjonelt entreprenørskap.
Næringspolitikkens rolle i forhold til å påvirke rammebetingelser, institusjonell struktur og infrastruktur.

Dataverktøy
Det benyttes ikke dataverktøy i kurset.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer.


Eksamen
Karakter i kurset baserer seg på en hjemmeeksamen som studentene har 72 timer på å løse.

Eksamenskode(r)
ORG 24011 -Hjemmeeksamen teller 100% av karakteren i kurset ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset uble undervist for siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon