Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 3654 Produktplanlegging - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MRK 3654 Produktplanlegging - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Sangeeta Singh

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Både varer og tjenester er produkter en virksomhet omsetter i et marked. Det er kort sagt det som gir virksomheten inntekter, og bør ligge i kjernen av virksomhetens strategi. For enkelhetsskyld bruker vi begrepet "produkter", men i dette kurset vil du fort se at begrepet favner svært vidt. Studentene skal lære å anvende kunnskaper og ferdigheter fra andre kurs i markedsføring ("de fire P'er", forbrukeratferd, etc) i produktplanleggingen med det formålet å sette virkemidlene ut i praksis.

Kurset har to deler. Del 1 fokuserer på analyse av omgivelsene til produkter og tjenester, herunder kunder og konkurrenter. Del 2 bygger på dette grunnlaget for å gjøre studentene i stand til å håndtere kompleksiteten i produktplanlegging.

Læringsmål
Dette kurset er utformet for å gi en forståelse av markedsføringsplanlegging som fører til utvikling av strategier for vellykket og bærekraftig prising og produktledelse. Målet med kurset er å lære og integrere kunnskap om de fire Pene for markedsføring, ved å utvikle en markedsføringsplan som gjelder de 4 Pene i praksis, med særlig vekt på prising og produkt.

Kunnskapsmål
Studentene skal etter endt kurs forstå

 • at et selskap opererer i et marked, og hvordan det påvirker de strategiske beslutningene markedsførings- / produktsjef gjør. Også forstå den relative betydningen av disse markedet / miljø styrker.
 • hvordan de ulike aspektene av marketing mix henger sammen.
 • de ulike strategiske valgene som er tilgjengelige for en markedsførings- / produktsjef og implikasjonene av disse strategiene for selskapet
Ferdighetsmål
Studentene skal etter endt kurs kunne
 • Utfør en SWOT og PESTEL analyse
 • Utvikle en marketing mix som "henger sammen"
 • Utvikle en markedsføringsplan som viser prising og produktledelse egnet til den valgte strategien
Holdningsmål
Studentene skal utvikle bevissthet for hvordan en konkurransedyktig produktplan kan ivareta etiske og samfunnsmessige hensyn.

Forkunnskaper
Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Lehmann, Donald R., Russell S. Winer. 2005. Product management. 4th ed. McGraw-Hill/Irwin. 512 sider

Annet:
Gjeldende avis og magasin artikler blir levert ut i løpet av kurset eller gjort tilgjengelig på Itslearning


Anbefalt litteratur
Bøker:
Aaker, David A and McLoughlin, Damien. 2010. Strategic market management - Global Perspectives. 1st ed.. Wiley

Emneoversikt
Del I: Analysere informasjon
 1. Definere konkurransesituasjonen
 2. Bransjeanalyse
 3. Konkurrentanalyse
 4. Kundeanalyse

Del II: Planlegging
 1. Produkt- og tjenesteklassifisering, forbrukeratferd, produktets livssyklus, produktporteføljer, utvikling av nye produkter
 2. Priser og prisstrukturer
 3. Ulike markedsføringsstrategier

Dataverktøy
It's Learning

Læreprosess og tidsbruk
Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, casestudier, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og tilbakemelding.

To gruppepresentasjoner (arbeidskrav) i løpet av semesteret og tilbakemeldinger på presentasjonene skal sikre fremdrift på fagoppgaven. Deltakelse på forelesningene er avgjørende for en vellykket gjennomføring av fagoppgaven.


Arbeidskrav
Gruppene (inntil 3 studenter) utvikler og gjennomfører to presentasjoner i forbindelse med prosjektoppgaven i løpet av semesteret: en i begynnelsen av semesteret og den andre mot slutten av semesteret (men før undervisningen avsluttes).

Anbefalt tidsbruk for studentene:

Aktivitet
Use of hours
Undervisning I
30
Undervisning II - Presentasjoner i plenum
6
Forbered deg på forelesninger / leser litteratur
20
Forberedelse til presentasjoner
20
Gruppearbeid
24
Utredning, informasjonssamling og analyse
50
Skrive fagoppgave
50
Total
200

  Arbeidskrav
  Arbeidskrav utgår når kurset ikke tilbys lenger, mao ikke et krav ved kontinuasjon 2015/16.

  Eksamen
  Kurset blir evaluert på basis av en prosjektoppgave hvor det kreves at studentene skal utvikle en markedsplan for et selskap som studentene selv velger, og deretter sette opp en produkt- eller tjenestestrategi(er) basert på denne markedsplanen.
  Studentene arbeider i grupper på 1-3 studenter.


  Eksamenskode(r)
  MRK 36541 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset MRK 3654 Produktplanlegging 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang våren 2015. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2015 og siste gang våren 2016.

  Tilleggsinformasjon