MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler

Kursansvarlig
Eirill Bø

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Logistikk og markedsføringskanaler behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne. En forutsetning for å lykkes i et marked er at bedriften forstår hvordan markedsføringskanalen kan forbedres og effektiviseres og hvordan produktene effektivt kommer ut til kunden. Markedsføringskanalen justeres kontinuerlig som en følge av blant annet fusjoner og oppkjøp, endringer i omgivelsene, sterkere grad av internasjonalisering, nye konsepter og formater og ny teknologi som tas i bruk. Det settes stadig større krav til at aktørene i markedsføringskanalen utfører sine funksjoner slik at servicegraden til kundene blir riktig.

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring og i dette kurset ser man utfordringene fra begge fagområder, enkelt sagt forklarer logistikksiden av kurset den fysiske flyten av varene og i markedsføringsdelen presenteres hvordan etterspørselen skal stimuleres. Det legges stor vekt på fellesskapet i de to fagområdene.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MAD 1214 Logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kobinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling samt skape en forståelse for strategiske og ledelsesmessige utfordringer for markedsføringskanaler som helhet og detaljister spesielt.
 • Ha forståelse for begrepene logistikk, supply chain management og markedsføringskanaler.
 • Kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  - Leveringsservice
  - Logistikkostnader
  - Leverandørrelasjoner
  - Strategiske allianser
  - Butikkledelse

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare hvordan man med et kundefokusert og markedsorientert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere markedsføringskanaler og fysisk vareflyt.
Studentene vil være i stand til å:
 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører.
 • Utføre en lageranalyse, samt sette opp produksjonsplaner for en produksjonsbedrift.
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir, Arne Nygaard. 2005. Markedsføringskanaler. 4. utg. Cappelen akademisk forlag. Utvalgte kapiteler
Persson, Göran og Helge Virum. 2011. Logistikk og ledelse av forsyningskjeder. 2. utg. Gyldendal akademisk. Utvalgte kapitler


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Markedsføringskanaler
 1. Markedsføringskanaler som fagområde- Historisk perspektiv, teori og praksis
 2. Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 3. Markedsføringskanalens funksjoner og hvilke roller den enkelte aktør har
 4. Bruk av mellomledd eller direkte distribusjon?
 5. Detaljistvirksomheten: Butikkbasert og E-kanaler
 6. Grossistleddets ulike funksjoner, former og strategi
 7. Valg av organiseringsform for detaljisten og markedsføringskanalen
 8. Allianser og utvikling av tillit, forpliktelser og kultur i markedsføringskanalen
 9. Makt, påvirkningsstrategier og konflikter - Effektiv bruk av makt for å påvirke resultater
 10. Kunden til detaljisten - Kundeservice
 11. Internasjonalisering av markedsføringskanaler
 12. Samarbeidsselskap og nettverk
 13. Internasjonale allianser

Logistikk
 1. Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 2. Leveringsservice som betydning for kunden.
 3. Hvordan måle leveringsservicen?
 4. Prognoser og lagerstyring
 5. Produksjonsstyring
 6. Innkjøp og leverandørsamarbeid
 7. Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 8. Prinsipper for å skape effektiv logistikkprosesser
 9. Logistikk som konkurransestrategi
 10. Logistikkens betydning for miljøet.
 11. Informasjonsteknologiens betydning for logistikken.
 12. Hva gjør de ledende logistikkbedrifter?

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke på dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Heltid og deltid
Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser samt tester i It`s learning, totalt 45 kurstimer.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
45
Forberedelser til forelesninger
45
Arbeid med pensum selvstudier
106
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's learning i kombinasjon med samlinger. Gjennom undervisningsplattformen publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger/samlinger
10/27
Forberedelser til forelesninger
16/27
Arbeid med pensum selvstudier
171/142
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Timeantallet avhenger av hvilken studiemodell som velges


Eksamen
Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
MRK 35201 - skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler, 7,5 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon