MRK 3510 Markedskommunikasjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MRK 3510 Markedskommunikasjon


Kursansvarlig
Even Johan Lanseng

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset fokuserer på utvikling og ledelse av en bedrifts markedskommunikasjon. Temaer vil inkludere reklame, e-kommunikasjon, PR, salgsfremming, sponsing og andre elementer i kommunikasjonsmiksen. Det vil bli lagt spesiell vekt på at markedskommunikasjon er en aktivitet som har bedriftsøkonomisk målsettinger. I denne sammenheng vil kurset, på den ene side, ta opp problemstillinger som integrert markedskommunikasjon, planlegging, mål, effektmålinger og, på den annen side, analysere hvordan markedskommunikasjonen virker gjennom forbrukerpsykologiske mekanismer.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studenten kunne de relevante modeller og teorier som beskriver og forklarer hvordan markedskommunikasjon mottas, behandles, og responderes på av forbrukerne. Studenten skal også kunne sette mål for, planlegge og budsjettere markedskommunikasjonsaktiviteter samt forstå hvor viktige disse aktivitetene er i en forretningsmessig kontekst.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å:

 • Analytisk vurdere en bedrifts markedskommunikasjon herunder anvende kunnskap om planlegging og relevante modeller og teorier simultant slik at de avveininger og beslutningene de skal foreta er av høy kvalitet.
 • Beskrive og forklare teorier og modeller innenfor integrert markedskommunikasjon.
 • Anvende teorier og modeller på markedskommunikasjonsproblemer i case, arbeidskrav, fagoppgave og skriftlig eksamen.

Holdningsmål
Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å:
 • Forstå at de modeller, teorier og logikker som de blir presentert for i kurset er basert på utvalgte perspektiver på markedskommunikasjon som er relevant i en forretningsmessig kontekst, og at andre perspektiver kan være like relevante i andre kontekster.
 • Forstå etiske vurderinger som angår markedskommunikasjon.

Forkunnskaper
MRK 3414 Markedsføringsledelse, MRK 2914 Markedsføring eller tilsvarende kunnskaper. Det anbefales at studentene har Forbrukeratferd i tillegg.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Pelsmacker, Patrick de, Maggie Geuens, Joeri Van den Bergh. 2013. Marketing communications : a European perspective. 5th ed. Pearson Education Limited

Anbefalt litteratur
Bøker:
Schultz, Don E., Heidi Schultz. 2004. IMC, the next generation : five steps for delivering value and measuring returns using marketing communication. McGraw-Hill

Emneoversikt
1. Integrert markedskommunikasjon
2. Målsettinger, målgrupper, planlegging og budsjettering
3. Forbrukerpsykologiske mekanismer
4. Kommunikasjonsmiksens ulike elementer

Dataverktøy
Benyttes ikke.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og ulike former for oppgaveløsning. Under punktet ”Oppgavegjennomgang og tilbakemeldinger i plenum” vil det kunne være ulike former for gjennomgang av arbeidskrav og presentasjoner fra studentene. Tilbakemeldinger vil bli gitt elektronisk eller i forelesninger.

Arbeidskrav
I kurset vil det være 5 obligatoriske oppgaver som skal innleveres til nærmere bestemte frister gjennom semesteret.
Det kreves at minimum 3 av de 5 oppgavene er godkjent for å få anledning til å avlegge eksamenene (prosjektoppgave og skriftlig eksamen). Eksamen vil delvis bygge på arbeidskravene.

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
30
Oppgavegjennomgang, veiledning og tilbakemeldinger i plenum
10
Forberedelse til forelesningene/lese litteratur
30
Oppgaveløsning
70
Selvstudium og kollokvier
58
Eksamen
2
Anbefalt tidsbruk totalt
200


BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen it's Learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning (helgesamlinger)
8
Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
128
Oppgaveløsning og eksamen
64
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne avlegge avsluttende eksamen (prosjektoppgave og skriftlig eksamen), må tre av fem obligatoriske oppgaver være godkjent. Se ytterligere informasjon under punktet læreprosess og tidsbruk.

  Eksamen
  Endelig karakter i kurset vil bli satt på grunnlag av;
  - En prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntill 3 studenter. Denne teller 70 % av karakteren i kurset. Oppgaven vil bli levert ut i begynnelsen av semesteret.
  - En to timers individuell skriftlig eksamen. Denne teller 30 % av karakteren i kurset.


  Eksamenskode(r)
  MRK 35101 - Prosjektoppgave teller 70 % i kurset MRK 3510, 7,5 studiepoeng
  MRK 35102 - Eksamen teller 30 % i kurset MRK 3510, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt på prosjektoppgaven. Samarbeide på tvers av studentgrupper/besvarelser er ikke tillatt.
  Ingen hjelpemidler tiltatt til skriftlig eksamen.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamener tilbys hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på prosjektoppgaven eller skriftlig eksamen, eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

  Kurset blir undervist siste gang høsten 2013. Kontinuasjonseksamen tilbys, våren 2014, høsten 2014 og siste gang våren 2015.


  Tilleggsinformasjon