MRK 3481 Forbrukerpsykologi

MRK 3481 Forbrukerpsykologi

Kurskode: 
MRK 3481
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Psychology
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kunnskap om forbrukerpsykologi er avgjørende for at bedrifter, offentlige institusjon og ideelle organisasjoner skal lykkes med sin markedsføring og dermed nå sine strategiske mål. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i faget forbrukerpsykologi, der det legges vekt på faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse. Tema som bærekraftig forbruk, teknologi, sosialpsykologi og atferdsøkonomi er sentralt. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester og hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste. En sentral del av kurset handler om hvordan du kan anvende forbrukerdata for økt kundeinnsikt i markedsføring. Det legges også vekt på at du skal ha et kritisk blikk til hvordan kunnskap om forbrukerpsykologi anvendes i praksis.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • ha innsikt i hvordan forbrukerinformasjon kan anvendes i markedsføring
 • ha bred kunnskap om hvilke faktorer som påvirker en forbrukers atferd

 • ha kjennskap til bærekraftig forbruk

 • ha kjennskap til hvordan teknologi brukes og påvirker forbrukerens atferd

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • kunne anvende forbrukerinnsikt til å påvirke forbrukerens atferd
 • kunne vurdere og anvende relevant data til å utarbeide tiltak for å påvirke forbrukernes atferd
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene evne å:

 • reflektere og foreslå tiltak for mer bærekraftig forbruk
 • forstå samspillet mellom forbrukerrettet markedsføring og samfunnet som helhet
 • reflektere over ulike etiske dilemma knyttet til hvordan forbrukerpsykologi kan brukes til å påvirke forbrukernes beslutninger
Kursets innhold
 • Hva er forbrukerpsykologi?
 • Segmentering og målgrupper
 • Forbrukerens beslutningstaking                                   
 • Vanebaserte valg og nudging
 • Motivasjon                                                                     
 • Følelser og rasjonalitet                                                                   
 • Teknologi og forbrukeratferd                                      
 • Bærekraftig forbruk                                                      
 • Personlighet og innflytelse på atferd                             
 • Persepsjon og sensorisk markedsføring (art. om sansing?)                
 • Forbrukerlæring                                                           
 • Forme og endre forbrukernes holdninger                                                                  
 • Sosial klasse, kultur og referansegrupper                                              
 • Negativ forbrukeratferd og etikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, webinarer og aktiviteter i læringsplattformen. Gjennom kurset vil studentene øve seg på å anvende teorier innen forbrukerpsykologi knyttet til praktiske case.

Det vil i tillegg bli tilgjengeliggjort materiale som hjelper studentene mot eksamen. Ressursen vil inneholde podcast, eksamensoppgaver, tester, cases, videoer, m.m.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke avlegge eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 3 2Tre arbeidskrav. To av tre må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. • 1) Case-aktivitet • 2) MC-test • 3) MC-test
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav: 3
Obligatoriske arbeidskrav: 2
Kommentar arbeidskrav:Tre arbeidskrav. To av tre må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. • 1) Case-aktivitet • 2) MC-test • 3) MC-test
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Eksamen består av to komponenter, en MC-test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur og refleksjonsspørsmål knyttet til et case.
Tre-timers, individuell, skoleeksamen.
Eksamenskode: 
MRK 34811
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
34 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og veiledning
Webinar
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med Nasjonalt kursansvarlig
Digitale læringsressurser
 • Test med automatisk tilbakemelding
10 Time(r)
Jobbe med arbeidskrav + forberedelser
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.