MRK 3480 Forbrukeratferd

MRK 3480 Forbrukeratferd

Kurskode: 
MRK 3480
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Behaviour
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeradferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse for forbrukeradferd som fagområde. Studentene skal evne å se kompleksiteten av forbrukerens beslutningsprosess og hvilke faktorer som påvirker forbrukeren i gitte valgsituasjoner. I tillegg skal de forstå hvordan en forbruker i en hver situasjon tar en beslutning. 

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende teori om forbrukerens beslutningsprosess for å kunne ta riktige markedsføringsvalg. 

Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeradferd som fagområde.

Kursets innhold
  • Om forbrukeratferd som fagområde
  • Forbrukerundersøkelser
  • Segmentering og målgruppetenkning
  • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller
  • Forbrukeren som et individ med behov, personlighet, persepsjon
  • Hvordan forbrukeren lærer og benytter kunnskap
  • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring
  • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse
  • Diffusjon og adopsjon av innovasjoner
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Kurset har arbeidskrav. 

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studieompetanse.

Forkunnskapskrav

MRK 2914 Markedsføring, MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk53Gjennom semesteret vil det bli gitt fem (5) tester/ oppgaver av varierende art (så som f.eks. elektroniske tester, drøftingsoppgaver og dokumentasjon av egen research). Alle oppgavene skal besvares i It's Learning. En nærmere orientering om oppgavene vil være tilgjengelig på Its Learning ved semesterstart. Oppgavene skal løses individuelt, og blir bedømt som enten godkjent eller ikke godkjent. Når det gjelder de elektronsike testene, gis det anledning til å ta testene på ny dersom de ikke godkjennes i første forsøk (testene kan gjennomføres så mange ganger man ønsker før fristen for å gjennomføre testen går ut). Tre (3) av fem (5) arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's learning i tilknytning til oppgavene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:Gjennom semesteret vil det bli gitt fem (5) tester/ oppgaver av varierende art (så som f.eks. elektroniske tester, drøftingsoppgaver og dokumentasjon av egen research). Alle oppgavene skal besvares i It's Learning. En nærmere orientering om oppgavene vil være tilgjengelig på Its Learning ved semesterstart. Oppgavene skal løses individuelt, og blir bedømt som enten godkjent eller ikke godkjent. Når det gjelder de elektronsike testene, gis det anledning til å ta testene på ny dersom de ikke godkjennes i første forsøk (testene kan gjennomføres så mange ganger man ønsker før fristen for å gjennomføre testen går ut). Tre (3) av fem (5) arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's learning i tilknytning til oppgavene.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 34801
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og fellesveiledning
Undervisning
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med kursansvarlig
Forberedelse til undervisning
127 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
28 Time(r)
Arbeidskrav inkludert forberedelser
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.