MRK 3400 Kulturforståelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 3400 Kulturforståelse

Kursansvarlig
Steffen F. Johannessen, Tor Grenness

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kulturelt og etnisk mangfold har kommet til å prege menneskers tilværelse i de fleste land. Kommunikasjon mellom mennesker over hele verden øker, og fysisk avstand får på mange måter mindre betydning. En globaliserende verden sterkt preget av såkalte fremvoksende økonomier - med Kina og India i spissen – byr på nye sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske utfordringer. Dette krever økt kulturforståelse.

Kurset vil gi antropologiske og sosiologiske perspektiver på forståelse og analyse av kultur, og vil vektlegge hvordan handel, resiprositet og forbruk skaper kulturell mening.

Geografisk vil kurset legge spesiell vekt på egen kultur – Norge/Skandinavia og Kina. Gjennom eksempler fra disse to områdene, som tilsynelatende er kulturelt svært forskjellige, vil kurset fokusere på tema som globalisering, identitet og kulturell endring.

Læringsmål
Kunnskapsmål
 • Kjenne til sentrale definisjoner av begrepet kultur
 • Forstå hvordan vi selv preges av kulturen vi lever i, og hvordan dette påvirker vår egen forståelse av andre kulturer.
 • Kjenne til antropologiske forståelser av identitet.
 • Kjenne til ulike tilnærminger til forståelse av andre kulturer, slik som kulturrelativisme og etnosentrisme.
 • Kjenne til kvalitativ forskningsmetode og å lære gjennom praksis hvordan kulturell mening kan studeres gjennom deltagende observasjon.

Ferdighetsmål
Kunne gjøre rede for noen sentrale begreper og teorier innenfor antropologi og sosiologi – og hvordan disse kan relateres til forståelse og analyse av kultur.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet og refleksjon rundt kulturforskjeller og etiske problemstillinger.
Tilegne seg ydmykhet i tilnærmingen til forståelse av andre kulturer.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eriksen, Thomas Hylland, red. 2001. Flerkulturell forståelse. 2. utg. Universitetsforlaget. Kap. 3, 4, 5, 7, 8 (totalt 90 sider)
Kristoffersen, Henning. 2010. Det nye Kina : kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utg. Universitetsforlaget. (192 sider)


Artikkelsamling:
Artikkelsamling for Kulturforståelse. 2011. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Kvalitative metoder og feltarbeid
 • Kultur og endring
 • Kultur og etikk
 • Kulturoversettelse og kontekst
 • Globalisering
 • Media og visuell kultur
 • Turisme
 • Nasjon og nasjonalisme
 • Identitet
 • Handel og resiprositet
 • Forbruk, shopping og kulturell mening
 • Individualisme-kollektivisme
 • Ovennevnte temaer innenfor skandinavisk og kinesisk kultur

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning.

Studentene skal gjennom hele kurset arbeide med en fagoppgave som evalueres underveis. Fagoppgaven er basert på kvalitative metoder, og studentene må være forberedt på å gjennomføre et kort feltarbeid i løpet av semesteret. Fagoppgaven løses i grupper på 3-5 studenter. Studentene må være forberedt på å presentere deler av fagoppgaven i plenum eller til faglærer i løpet av kursperioden. Fagoppgaven gis ved semesterstart. Tilbakemeldinger og veiledning gis i fellesøkter i klasserom og/eller enkeltvis til gruppene.
I tillegg legges det opp til at studentene diskuterer kursets temaer i kollokviegrupper. Kollokviegruppene kan være de samme som fagoppgavegruppene, men kan også variere.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
30
Arbeid med gruppeoppgave
30
Selvstudium og kollokvier
136
Individuell eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Fagoppgave (10 - 15 sider) i grupper på 3 - 5 studenter som teller 40% av karakteren.
  Fire (4) timers individuell skriftlig eksamen som teller 60% av karakteren.

  Begge eksamener må avlegges for å oppnå karakter i kurset, 7,5 studiepoeng.


  Eksamenskode(r)
  MRK 34001 - Fagoppgave som teller 40 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3400 Kulturforståelse, 7, 5 studiepoeng.
  MRK 34002 - Skriftlig eksamen som teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3400 Kulturforståelse, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Fagoppgave: Alle hjelpemidler tillatt
  Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
  Ved kontinuasjon kan fagoppgaven gjennomføres i mindre grupper eller individuelt.


  Tilleggsinformasjon
  Fra studieåret 2010/2011 ble MRK 34002 endret fra individuell 72-timers hjemmeeksamen til individuell skriftlig eksamen over fire timer. Ved kontinuasjon må ny eksamensform gjennomføres.