Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 3400 Kulturforståelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MRK 3400 Kulturforståelse - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Steffen Johannessen, Gillian Warner-Søderholm

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kulturelt og etnisk mangfold har kommet til å prege menneskers tilværelse i de fleste land. Kommunikasjon mellom mennesker over hele verden øker, og fysisk avstand får på mange måter mindre betydning. En globaliserende verden sterkt preget av såkalte fremvoksende økonomier - med Kina og India i spissen – byr på nye sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske utfordringer. Dette krever økt kulturforståelse.

Kurset vil gi antropologiske og sosiologiske perspektiver på forståelse og analyse av kultur, og vil vektlegge hvordan handel, resiprositet og forbruk skaper kulturell mening.

Geografisk vil kurset legge spesiell vekt på egen kultur – Norge/Skandinavia og Kina. Gjennom eksempler fra disse to områdene, som tilsynelatende er kulturelt svært forskjellige, vil kurset fokusere på tema som globalisering, identitet og kulturell endring.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kjenne til sentrale definisjoner av begrepet kultur
 • Forstå hvordan vi selv preges av kulturen vi lever i, og hvordan dette påvirker vår egen forståelse av andre kulturer.
 • Kjenne til antropologiske forståelser av identitet.
 • Kjenne til ulike tilnærminger til forståelse av andre kulturer, slik som kulturrelativisme og etnosentrisme.
 • Kjenne til kvalitativ forskningsmetode og å lære gjennom praksis hvordan kulturell mening kan studeres ved hjelp av deltagende observasjon.

Ferdighetsmål
Kunne gjøre rede for noen sentrale begreper og teorier innenfor antropologi og sosiologi – og hvordan disse kan relateres til forståelse og analyse av kultur.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet og refleksjon rundt kulturforskjeller og etiske problemstillinger.
Tilegne seg ydmykhet i tilnærmingen til forståelse av andre kulturer.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eriksen, Thomas Hylland, red. 2001. Flerkulturell forståelse. 2. utg. Universitetsforlaget. Kap. 3, 4, 5, 7, 8 (totalt 90 sider)
Kristoffersen, Henning. 2010. Det nye Kina : kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utg. Universitetsforlaget. (192 sider)


Artikkelsamling:
2011. Artikkelsamling for Kulturforståelse. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Kvalitative metoder og feltarbeid
 • Kultur og endring
 • Kultur og etikk
 • Kulturoversettelse og kontekst
 • Globalisering
 • Handel og resiprositet
 • Media og visuell kultur
 • Turisme
 • Identitet og nasjonalisme
 • Forbruk, shopping og kulturell mening
 • Individualisme-kollektivisme
 • Innføring i skandinavisk og kinesisk kultur

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning.

Studentene skal gjennom hele kurset arbeide med en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven bygger på kvalitativ metode, og studentene må være forberedt på å utføre et kortere feltarbeid i løpet av semesteret. Prosjektoppgaven gis ved semesterstart og løses i grupper på 3-5 studenter. Tilbakemeldinger og veiledning gis i fellesøkter i klasserom og/eller enkeltvis til gruppene. Gruppene skal levere inn prosjektskisse med forslag til tema og problemstilling tidlig i semesteret, og det kreves at studentene presenterer deler av prosjektoppgaven i plenum eller til faglærer i løpet av kursperioden.

I tillegg legges det opp til at studentene diskuterer kursets temaer i kollokviegrupper. Kollokviegruppene kan være de samme som prosjektoppgavegruppene, men kan også variere.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
30
Arbeid med gruppeoppgave
30
Selvstudium og kollokvier
136
Individuell eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Prosjektoppgave (10 - 15 sider) i grupper på 3 - 5 studenter som teller 40% av karakteren.
  Fire (4) timers individuell skriftlig eksamen som teller 60% av karakteren.

  Begge eksamener må avlegges for å oppnå karakter i kurset, 7,5 studiepoeng.


  Eksamenskode(r)
  MRK 34001 - Prosjektoppgave som teller 40 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3400 Kulturforståelse, 7, 5 studiepoeng.
  MRK 34002 - Skriftlig eksamen som teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3400 Kulturforståelse, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler tillatt
  Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2015 og siste gang våren 2016.
  Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres i mindre grupper eller individuelt.


  Tilleggsinformasjon