MET 3592 Økonometri

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 3592 Økonometri

Kursansvarlig
Genaro Sucarrat

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hovedmålet med kurset er å gi studentene en innføring i økonomisk dataanalyse ved hjelp av regresjonsmetoder. Regresjonsanalyse er et meget kraftfullt verktøy som kan belyse et stort antall økonomiske problemstillinger, og utgjør veldig ofte basisen til mer avanserte teknikker innen økonometri.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:
 • Grunnleggende økonometri og multippel regresjonsanalyse.
 • Begrensninger i form av brudd på statistiske antakelser.
 • Tolkning av resultater, teste resultater og ikke minst forstå grunnlaget for disse testene.
 • Hvordan trekke konklusjoner på grunnlag av statistiske beregninger.
 • Kritisk vurdering av de statistiske resultatene og de konklusjoner som trekkes.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:
 • Gjennomføre regresjonsanalyser på egnede datasett ved bruk av moderne programvare.
 • Teste hypoteser ved hjelp av programvare.
 • Vurdere et datasetts kvalitet samt regresjonsanalysenes relevans for de gitte data.
 • Utføre transformasjoner av data hvis dette skulle være aktuelt.
 • Beherske både lineære og ikke-lineære økonometriske modeller.

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide en bevisst holdning til analyse og behandling av data, og kunne vurdere og tolke statistiske resultater på en kritisk måte. Studentene skal vite at statistisk analyse er analyse under usikkerhet og at nettopp usikkerheten bør komme fram når på en passende måte når de statistiske resultatene presenteres.

Forkunnskaper
MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gujarati, Damodar. 2011. Econometrics by example : adapted for the course MET 3592 Økonometri at BI Norwegian Business School. Palgrave Macmillan

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Statistisk estimasjon og hypotesetesting
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Multikollinearitet
 • Heteroskedastisitet
 • Autokorrelasjon
 • Modellspesifikasjonsfeil og modellseleksjon
 • Dynamiske modeller og prediksjon
 • Kvalitative venstresidevariabler

Dataverktøy
EViews, SAS JMP, SPSS, Gretl, Stata eller tilsvarende

Læreprosess og tidsbruk
Forelesninger vil kombineres med oppgaveløsning med og uten programvare.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang/Øvelse i bruk av programvare
6
Forberedelse og trening i bruk av programvare
98
Selvstudium og kollokvier
40
Oppgaveløsning
17
Eksamen
3
Anbefalt tidsforbruk
200
Arbeidskrav
Som virkemiddel i læreprosessen får du arbeidskrav som innebærer at du innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Arbeidskravet består av to obligatoriske casebaserte oppgaver hvor blant annet bruk av programvare inngår. Dette skjer via læringsplattformen It's learning. Det bli gitt god anledning til å få disse gjennomført.
Tilbakemelding vil bli gitt via forelesninger.

Forelesninger vil kombineres med oppgaveløsning med og uten programvare.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang/Øvelse i bruk av programvare
6
Forberedelse og trening i bruk av programvare
98
Selvstudium og kollokvier
40
Oppgaveløsning
17
Eksamen
3
Anbefalt tidsforbruk
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's Learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive oppgaver i mappen som innsendingsoppgave med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timebruk
Forelesninger
8
Forberedelse og trening i bruk av programvare
98
Selvstudium og kollokvier
40
Oppgavetrening og Innsendingsoppgaver på Itslearning
51
Eksamen
3
Anbefalt tidsforbruk
200

  Arbeidskrav
  For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent to innleveringsoppgaver. Se punktet læreprosess og tidsbruk.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell "multiple choice" eksamen.
  Eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres ca to uker før eksamensdato. Eksamen vil kunne inneholde spørsmål fra hele pensum. Caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag for eksamen.


  Eksamenskode(r)
  MET 35921 - Flervalgseksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset MET 3592 Økonometri, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon