Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 3431 Statistikk

MET 3431 Statistikk

Kurskode: 
MET 3431
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Einar Christopher Wellén
Emnenavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte. Studenten lærer først hvordan et utvalg kan samles inn og oppsummeres og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter lærer vi, ved hjelp av ulike statistiske metoder, å generalisere fra utvalget til populasjonen.  Studenten lærer å konstruere konfidensintervall og å foreta hypotesetester, og hvordan disse skal tolkes. Fokuset er på tolkning av resultater, ofte av utskrifter fra programvare og begrepsforståelse. Det vil legges relativt liten vekt på matematiske prosedyrer.  Gjennom mange eksempler fra virkeligheten skal studentene kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og ledelsesfag. Bruk av statistisk programvare er et viktig element i kurset.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha:

 • Tilegnet seg bred kunnskap om de sentrale statistiske begrepene og forstå hvordan statistisk analyse foregår fra innsamling av data, via beskrivende analyse til generalisering til populasjonen.  
 • Tilegnet seg kunnskaper om normalfordelingen og t-fordelingen og kjennskap til sentralgrenseteoremet og hvorfor denne kunnskapen er nødvendig for å begrunne bruk av ulike statistiske metoder til å analysere data.  Studenten skal også ha tilegnet seg kunnskap om ulike statistiske metoder til å analysere data. Til slutt skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om elementær bruk av statistisk dataverktøy og ha forstått at bruk av statistisk dataverktøy er nødvendig for effektivt å kunne behandle og analysere data.
 • Fått kjennskap til begrensningene til statistisk metode.
  Ferdighetsmål

  Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset skal studentene være fortrolige med å kunne bruke dataverktøy til å behandle og analysere data.

  Generell kompetanse

   

  • Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset
  • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes
  • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data
  • Å vite at det eksisterer andre grener innenfor statistikkfaget, som økonometri og maskinlæring.
  Kursets innhold
  • Innsamling av data. Variabler og målenivå.
  • Beskrivende analyse av utvalget.
  • Samvariasjon.
  • Enkel sannsynlighetsteori med fokus på normalfordelingen.
  • Konfidensintervaller for gjennomsnitt og andel.
  • Hypotesetesting for gjennomsnitt og andel.
  • Enkel korrelasjon- og regresjonsanalyse.
  • Utvalgte sentrale tester herunder khikvadrattesten for samvariasjon mellom to kategoriske variabler.
  Undervisnings- og læringsaktiviteter

  Kurset gjennomføres med 48 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått og oppgaveløsning (herunder oppgaver som må løses med dataverktøy). Programvaren SAS JMP integreres i undervisningen og studentene vil gjennom oppgaveløsning også aktivt behandle og analysere data ved hjelp av statistisk programvare på egenhånd.

  Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse løses, gjennomgås og diskuteres.

  Til hvert tema vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. 

  Det er obligatoriske arbeidskrav i kurset der 3 av 5 arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

  Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst oppgavene og arbeidskravene i kurset. 

  Gjennomføring som nettstudium

  I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

  Dataverktøy
  SAS - JMP
  Tilleggsinformasjon

  Kontinuasjon
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

  Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

  Kvalifikasjoner

  Generell studiekompetanse

  Forbehold

  Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

  Forkunnskapskrav

  Ingen spesielle forkunnskapskrav.

  Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
  Obligatorisk53Gjennom semesteret vil det bli gitt 5 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 3 av disse 5 testene for å få gå opp til eksamen.
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
  Gitt arbeidskrav:5
  Obligatoriske arbeidskrav:3
  Kommentar arbeidskrav:Gjennom semesteret vil det bli gitt 5 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 3 av disse 5 testene for å få gå opp til eksamen.
  EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
  Eksamenskategori:
  Innlevering
  Vurderingsform:
  Skriftlig innlevering
  Eksamenskode:
  MET34311
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen hvert semester
  100Ja5 Time(r)
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  Individuell
  Eksamen:
  Eksamenskategori:Innlevering
  Vurderingsform:Skriftlig innlevering
  Vekting:100
  Tilsyn:Ja
  Gruppering (størrelse):Individuell
  Hjelpemidler:
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  Varighet:5 Time(r)
  Kommentar:
  Eksamenskode:MET34311
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
  Eksamenstype: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Undervisning
  48 Time(r)
  Gruppearbeid / oppgaver
  81 Time(r)
  Forberedelse til undervisning
  66 Time(r)
  Eksamen
  5 Time(r)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.