MET 0180 Matematikk for siviløkonomer

MET 0180 Matematikk for siviløkonomer

Kurskode: 
MET 0180
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eivind Eriksen
Emnenavn på engelsk: 
Mathematics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Matematikk for siviløkonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i Økonomi og ledelse. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. En introduksjonsdel, med grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner i en variabel og derivasjon gjennomføres i høstsemesteret. I resten av høstsemesteret og vårsemesteret gjennomføres en videregående del, som bygger på introduksjonsdelen og inneholder mer avanserte temaer innen funksjoner i en variabel og derivasjon, ved siden av finansmatematikk og rekker, integrasjon, lineær algebra og matriseregning, og funksjoner i flere variable.

OBS!

Grunnet Corona-situasjonen, har Handelshøyskolen BI besluttet at eksamen i dette kurset endres våren 2020. Kurset vil denne våren bli evaluert med en hjemmeeksamen som teller 100%. Denne vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Ingen vil få bokstavkarakter.

Alle studentene som har vært påmeldt eksamen i dette kurset våren 2020, vil bli påmeldt denne nye kurs- og eksamenskoden. Dette gjelder også for kontinuasjonsstudenter.

Ordinære og kontinuasjonsstudenter som foretrekker å avlegge ny eksamen (kontinuasjon) i de opprinnelige eksamenskodene, vil kunne gjøre dette høsten 2020 forutsatt at Corona-situasjonen er under kontroll. Vårens eksamen vil ikke telle som et eksamensforsøk, og vil også være kostnadsfri for studentene. Det vil ikke bli tilbudt kontinuasjonseksamen for vårens hjemmeeksamen.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten ha bred innsikt i grunnleggende begreper, metoder og teorier i matematikk. Studenten skal ha bred kunnskap om grunnleggende algebra, finansmatematikk og rekker, lineær algebra og matriseregning, funksjoner i en og flere variabler, derivasjon og integrasjon, og spesialisert kunnskap om hvordan matematiske modeller og metoder kan brukes innen økonomi

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne analysere kvantitative problemer ved hjelp av det matematiske begrepsapparatet, og kunne bruke matematiske metoder for å løse slike problemer. Studenten skal kunne vurdere løsningsstrategier, og kunne utføre nødvendige beregninger på en nøyaktig og presis måte. Studenten skal kunne føre matematiske argumenter for å begrunne sine konklusjoner, og kunne gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Studenten skal kunne se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antagelser for modellene og teoriene som anvendes. Studenten skal kunne reflektere over resultatene han kommer fram til, og kritisk kunne vurdere om de er rimelige.

Kursets innhold
  • Grunnleggende algebra
  • Finansmatematikk og rekker
  • Funksjoner og grafer
  • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
  • Derivasjon med anvendelser
  • Integrasjon med anvendelser
  • Lineær algebra og matriseregning
  • Funksjoner i flere variabler
  • Optimering i flere variabler
Undervisnings- og læringsaktiviteter

det opprinneilge kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel på 36 timer i høstsemesteret, og en videreføringsdel på 48 timer i høst- og vårsemesteret, totalt 84 timer.  

Til hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. En del av oppgavene vil bli gjennomgått på forelesning. Det er en forutsetting at studenten innen dette har arbeidet med oppgavene slik at oppgavegjennomgangen blir en tilbakemelding på studentens egen innsats. 

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene, og øke læringsutbytte når oppgavene gjennomgås.

Wolfram Alpha benyttes i undervisningen til å illustrere gjennomgått stoff.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

Matematikkunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET01801
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei7 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:7 Time(r)
Kommentar: Hjemmeeksamen
Eksamenskode: MET01801
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Introduksjonsdel (høst)
Forberedelse til undervisning
8 Time(r)
Introduksjonsdel (høst)
Gruppearbeid / oppgaver
16 Time(r)
Introduksjonsdel (høst)
Undervisning
48 Time(r)
Videreføring (vår)
Forberedelse til undervisning
32 Time(r)
Videreføring (vår)
Gruppearbeid / oppgaver
112 Time(r)
Videreføring (vår)
Eksamen
8 Time(r)
Flervalgseksamen og skriftlig eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
260

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.