MAN 5183 Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

MAN 5183 Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Kurskode: 
MAN 5183
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Robin Ulriksen
Kursnavn på engelsk: 
Curriculum Leadership and Management.
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5184
MAN 5185
Introduksjon

Gjennom dette programmet får skoleledere tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Programmet bidrar til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket. Programmet fokuserer på hvordan skolelederen skal bruke læreplanverket i ledelse av ansattes lærings- og utviklingsarbeid. Igjennom kunnskap og forståelse av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket får deltakeren ferdigheter i å lede kollektivt læreplanarbeid og utvikle profesjonsfellesskapet ved skolen. Skolelederne tilegner seg kompetanse i implementering av fagplanarbeidet på sine skoler, med fokus på forståelse av kompetansebegrepene i fagfornyelsen, samt kunnskap og ferdigheter i å lede aktiviteter relatert til lærernes arbeid med å utvikle lokale fagplaner. Deltakerne får trening i å utvikle lokale skoleplaner for hvordan å planlegge, implementere og evaluere undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene. Programmet skal føre til konkret forbedring og endring i skoleledelsens ledelse av, og skolens arbeid med lærings- og læreplanarbeid.              

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet.  

Kunnskapsmål

Kandidatene får kunnskap i læreplanverket generelt og fagfornyelsen spesielt. Kandidatene får en dypere innsikt i de sentrale begrepene i Fagfornyelsen. Kandidatene får et faglig grunnlag innen ledelse og forskning på effektiv skoleledelse, samt innføring i endringsteori og implementering for å skape en skole som er robust i møte med omskiftelige og krevende omgivelser. 

Ferdighetsmål

Kandidatene settes i stand til å lede prosessen med å implementere en ny læreplan. Dette innebærer å innføre en praksis på egen skole basert på fagfornyelsen. De skal kunne initiere implementeringen av fagfornyelsen basert på relevant forskning, og utvikle et fungerende profesjonsfelleskap med elevenes læring som prioritet.

Generell kompetanse

Kandidatene forstår formålet med fagfornyelsen. De blir trent i aktiviteter som kan være sentrale for å oppnå målene i fagfornyelsen. De får trygghet og kompetanse i utøvelsen av lederskap i skolen for å lede utviklingen av skolens profesjonsfelleskap, læringsmiljø og undervisningskvalitet. 

Kursets innhold
 • Ledelse av læreplanforståelse og fagfornyelsen
 • Ledelse av undervisningskvalitet i arbeid med læreplan og fagfornyelsen
 • Ledelse av profesjonsfelleskap
 • Forbedring, utvikling og ledelse av fagfornyelsen
 • Endringsledelse
 • Ledelse av implementering av læreplanarbeid
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fem samlinger, totalt ca. 75 timer.

I løpet av programmet skal deltakerne evaluere egen praksis og skole og basert på dette skal de lage en implementeringsplan med tiltak for endring og forbedring. Dette gir et solid grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid på egen skole under ledelse av skolelederne. Læringsaktivitetene består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet; støttet av kollegaveiledning, diskusjon og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige, se beskrivelse under.

 1. Redegjøre for status for arbeidet med fagfornyelsen på egen skole: 
 1. Hva er status i arbeidet med Fagfornyelsen? 
 1. Hvordan samarbeider trinn og faggrupper?
 2. Er det (tilstrekkelig) tilrettelagt for samarbeid på tvers (av trinn, fag og avdelinger)?
 3. Redegjøre for nåsituasjon, utfordringer, muligheter og ønskesituasjon 
 1. Analysen skal forankres i skolens ledergruppe

 

 1. Legge til rette for forbedringsarbeidet rundt fagfornyelsen i profesjonelle fellesskap: 
 1. Hvilket profesjonelt fellesskap har skolen?
 1. Hvordan kan dette utvikles og tilpasses til arbeidet med fagfornyelsen?
 2. Hvordan skape et profesjonelt felleskap som støtter opp under utviklingen av undervisningskvalitet og elevresultater?

 

 1. Utviklingsplan for implementering av fagfornyelsen: 
 1. Hvordan kan skolens eksisterende planer og mål videreføres og forbedres i arbeidet med Fagfornyelsen?
 1. Redegjør for aktiviteter og tiltak som bør prioriteres basert på forskning
 2. Bruk kunnskap om implementeringseffekt og effektiv skoleledelse i arbeidet med å utvikle en tilpasset utviklingsplan for din skole.  
 3. Utviklingsplanen skal forankres hos eier

 

Kandidatene arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Kandidatene skal involverer eier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet. Kandidatene mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
MAN 51831
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
MAN 51832
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Undervisning
75
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Pensum og andre læringsressurser.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
136 Time(r)
Gruppediskusjoner, gruppearbeid, kollokvier, pensum, osv.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.