MAN 5183 Leading Learning Communities and Curriculum Development

MAN 5183 Leading Learning Communities and Curriculum Development

Course code: 
MAN XXX3
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Course coordinator: 
Robin Ulriksen
Course name in Norwegian: 
Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Educational Leadership, Specialisation
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Two semesters
Introduction

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket med fokus på profesjonelle læringsfellesskap. I programmet vil det bli fokusert på hvordan skolelederen skal bruke læreplanverket i ledelse av ansattes lærings- og utviklingsarbeid. Igjennom kunnskap og forståelse av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket får deltakeren ferdigheter i å lede kollektivt læreplanarbeid og utvikle profesjonsfellesskapet ved skolen. Skoleledernes skal tilegne seg kompetanse i implementering av fagplanarbeidet på sine skoler, med fokus på forståelse av kompetansebegrepene i fagfornyelsen, samt kunnskap og ferdigheter i å lede aktiviteter relatert til lærernes arbeid med å utvikle lokale fagplaner. Deltakerne får trening i å utvikle lokale skoleplaner for hvordan å planlegge, implementere og evaluere undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene. Programmet skal føre til konkret forbedring og endring i skoleledelsens ledelse av, og skolens arbeid med lærings- og læreplanarbeid.              

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet.  

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten vil:

 • ha avansert kunnskap om de sentrale begrepene i fagfornyelsen, og bred kunnskap om læreplanverket generelt og fagfornyelsen spesielt
 • ha inngående kjennskap til forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner effektiv skoleledelse der elevenes læring står i sentrum
 • kjenne grunnleggende endringsteori og implementeringsteori, slik at de er i stand til å skape en skole som er robust i møte med omskiftelige og krevende omgivelser
Learning outcomes - Skills

Kandidaten kan:

 • foreta en systematisk, forskningsbasert analyse av status for læreplanarbeidet på egen skole, og utvikle gode, anvendbare planer for utvikling av nye læreplaner
 • lede implementeringsprosesser, inkludert å bygge læringsfellesskap, for å sikre god implementering av ny læreplan i egen institusjon
 • sikre at elevenes læring er og forblir en prioritet i dette arbeidet
General Competence

Kandidatene skal forstå formålet med fagfornyelsen. De skal bli trent i aktiviteter som kan være sentrale for å oppnå målene i fagfornyelsen. De skal få trygghet og kompetanse i utøvelsen av lederskap i skolen for å lede utviklingen av skolens profesjonsfelleskap, læringsmiljø og undervisningskvalitet. 

Course content
 • Ledelse av læreplanforståelse og fagfornyelsen
 • Ledelse av undervisningskvalitet i arbeid med læreplan og fagfornyelsen
 • Ledelse av profesjonsfelleskap
 • Forbedring, utvikling og ledelse av fagfornyelsen
 • Endringsledelse
 • Ledelse av implementering av læreplanarbeid
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

 

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
Second Semester
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
MAN 51833
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
Second Semester
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Exam code: 
MAN 51834
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Examination
24 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Teaching
75 Hour(s)
Prepare for teaching
90 Hour(s)
Student's own work with learning resources
136 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.