MAN 5197 Multicultural Leadership

MAN 5197 Multicultural Leadership

Kurskode: 
MAN 5197
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sut I Wong
Steinar Bjartveit
Kursnavn på engelsk: 
Multicultural Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5198
2022 Høst
MAN 5199
2023 Vår
Introduksjon

Ledelse av mangfold.

Ikke bare blir forretningslivet mer og mer globalt, men arbeidsstyrken i Norge blir også mer og mer diversifisert. Forskning viser konsistent at organisasjoner med diversifiserte team kan øke teamets kreativitet, prestasjoner og inkludering. For å kapitalisere på disse fordelene trenger organisasjoner ledere som er meget kulturelt intelligente, og som forstår kulturelle bakgrunner, tro og holdninger til folkene rundt dem. Multikulturelle team er ofte satt sammen av personer som ellers sjelden samhandler med hverandre. På den måten kan det å lede multikulturelle team også være en berikende erfaring som utvider lederens perspektiver for personlig og profesjonell vekst. Likefullt, vil det å lede slike team av genuint forskjellige mennesker bringe med seg en rekke utfordringer som må løses, for at teamet skal bli effektivt med et konstruktivt og bindende miljø for alle som er med.

 

I dette programmet lærer du hvordan du skal lede i multikulturelle og multireligiøse utfordringer på mikro-, meso- og makronivå. Det gjelder for både offentlig og privat sektor. Programmet gir deg kunnskap om sentrale teorier og viktig forskning på dette fagfeltet, og det gir deg analytisk kompetanse til å vurdere multikulturelle situasjoner. Du får praktiske ferdigheter til å håndtere konkrete situasjoner og problemer. Programmet øker din dialektiske bevissthet ved å framheve dilemma og paradokser som ikke nødvendigvis har noen enkel løsning. Det gir deg ideer og nye perspektiver ved å måle seg opp mot multikulturelle løsninger både i vår egen tid og i historisk tid. Programmet provoserer og forandrer deg som leder. Det forandrer ditt tankesett og dine lederegenskaper. 

Kunnskapsmål
 • Har en avansert forståelse over et komplekst fagfelt om diversitet og multikulturalisme
 • Har en internasjonal tilnærming til fenomener som kan synes som lokale utfordringer
 • Har innsikt i hvordan internasjonal migrasjon både historisk og nåtidig vil endre og utvikle samfunns bærekraft
 • Forstår hvordan multikulturell diversitet også kan avstedkomme kreativitet og nyskapning
 • Forstår hvordan dyktig multikulturelt lederskap er avgjørende for samfunnets framtidige bærekraft
 • Forstår utfordringene og mulighetene i multikulturelle team og hva dette krever i ledelse
 • Forstår hvordan intergruppe-relasjoner kan være utgangspunkt for både fredelig sameksistens og intense konflikter
 • Har avansert kunnskap om de akademiske drøftingene om neo-liberalisme og identitetspolitikk spesialisert inn mot multikulturelle problemstillinger
 • Har grundig og perspektivrik kunnskap om historiske møter mellom ulike religioner og sekularisme
 • Forstår hvordan begrepet kjønn utfordrer i multikulturelle møter
 • Kan anvende denne akademiske kunnskapen i forhold til nye tema og fenomener
Ferdighetsmål
 • Kan analysere og vurdere kritisk informasjon og påstander både innenfor selve fagfeltet og ulike utspill i media
 • Kan vurdere ulike teorier om fagfeltet opp mot hverandre, samt forstå deres begrensninger og fortolkningsstyrke
 • Kan anvende teori og metoder innenfor fagfeltet for å vurdere relevant forskning, samt designe eget pilotprosjekt for prosjektoppgave
 • Kan bruke fagfeltets kunnskap og metoder i eget lederskap av komplekse multikulturelle utfordringer
 • Kan lede og forme konstruktive multikulturelle team med sterkt samhold og effektivitet
 • Kan vurdere HR-relaterte spørsmål som har spesiell relevans i multikulturelle organisasjoner
 • Kan balansere ulike perspektiver og interesser i sitt eget multikulturelle lederskap
 • Kan vurdere seg selv og sine egne forforståelser i utøvelsen av multikulturelt lederskap
Generell kompetanse
 • Forstår hvordan et framtidig bærekraftig samfunn krever multikulturell forståelse, aksept og utvikling
 • Forstår hvordan lokale forhold gjenspeiler gjennomgående internasjonale problemstillinger
 • Mestrer en akademisk og vitenskapelig tilnærming til multikulturelle problemstillinger
 • Anvender sin kunnskap til praktiske utfordringer og nye mestringsområder
 • Representerer en etisk konsekvent tilnærming til meget komplekse verdimessige spørsmål
Kursets innhold
 • Multikulturelt lederskap som helt avgjørende egenskap hos ledere i framtiden
 • Ledelse av multikulturelle og diversifiserte team
 • Multikulturelle utfordringer i HR-relaterte spørsmål
 • Religion som kilde til konflikt: tro vs. tro, religion vs. sekularisering
 • Convivencia og Còrdoba: Kan religioner sameksistere?
 • Hvordan vi former grupper: Biologi, kultur og sosial kategorisering
 • Fordommer og etnosentrisme
 • Teorier om intragruppe- og intergruppe-relasjoner som viktige verktøy for å forstå multikulturelle utfordringer
 • Can the subaltern speak: Postkoloniale og subalterne studier om vestlig reprodusering av forskjeller
 • Assimilasjon vs. multikulturalisme
 • Identitet, ikke som en personlig, men som en sosial konstruksjon
 • Kravet om anerkjennelse av ens identitet
 • Utvikling mot økende mixed-race samfunn: fight, flight, repress or join?
 • Liberalisme vs. populist nasjonalisme
 • Liberalismens utfordringer i en tid preget av migrasjon og multikulturalisme
 • Hvordan kjønn brukes til å nekte noen mennesker sosial rettferdighet
 • Kjønn som sentral problematikk ved flere multikulturelle forskjeller
 • Ledelse i multikulturelle paradokser og dilemma
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Modul 1: I Istanbul/Konstantinopel – der øst og vest alltid har møttes. Stedet er et knutepunkt for møter mellom kulturer og religioner. Hovedtema om multikulturell og multireligiøs sameksistens trekkes opp med spesiell fokus på multireligiøse utfordringer, ikke minst vår tids møter mellom tradisjonsrike religioner og et sekularisert samfunn. Vi vil se hvordan Konstantinopel og Istanbul har møtt disse problemene i fortid og nåtid. Modulen bidrar til internasjonale tilnærminger til fenomener som kan synes som lokale utfordringer, perspektivrik kunnskap om historiske møter mellom ulike religioner og sekularisme og forståelse av hvordan dyktig multikulturelt lederskap er avgjørende for samfunnets framtidige bærekraft. Modulen styrker evnen til å balansere ulike perspektiver og interesser i eget multikulturelle lederskap.

Modul 2: Liberalisme og frihet.
Liberalismens ideologi har vært fundamental i Vest-Europas utvikling, og den er fremdeles dominerende i hvordan vi vurderer rett og galt, ikke minst i en bedriftsøkonomisk sammenheng. Denne ideologien har flere ganger kollidert med immigranters tradisjoner og tro. I de siste årene har liberalisme i tillegg støtt mot populistiske strømninger. Flere sentrale tenkere mener vår tid trenger en ny form for liberalisme. Modulen dekker avansert forståelse over et komplekst fagfelt om diversitet og multikulturalisme, avansert kunnskap om de akademiske drøftingene om neo-liberalisme og identitetspolitikk spesialisert inn mot multikulturelle problemstillinger, samt vurdering av ulike teorier i fagfeltet opp mot hverandre og dermed forstå teorienes begrensninger og fortolkningsstyrke. Modulen gir ferdigheter til å analysere og vurdere kritisk informasjon og påstander både innenfor selve fagfeltet og ulike utspill i media.

Modul 3: Identitetspolitikk og tilhørighet.
I en tid med stor migrasjon og påfølgende sammensatte grupperinger blir behovet for gruppeidentitet tydelig. Mennesket trenger tilhørighet. Sosial identitet er flere ganger sterkere enn personlig identitet. Hvordan blir således samfunn “ghettofisert”? Det er både fordeler og ulemper ved slike utviklinger. Inngrupper og utgrupper kan på denne måten bli base for mange konflikter. Modulen gir innsikt i hvordan internasjonal migrasjon både historisk og nåtidig vil endre og utvikle samfunns bærekraft, forståelse for utfordringene og mulighetene i multikulturelle team og hva dette krever i ledelse, men også forståelse for hvordan intergruppe-relasjoner kan være utgangspunkt for både fredelig sameksistens og intense konflikter. Modulen gir ferdigheter til å lede og forme konstruktive multikulturelle team med sterkt samhold og effektivitet

Modul 4: Kjønn og makt.
Spørsmål om kjønn og like rettigheter er svært sentrale i mange multikulturelle problemområder. Mange av disse stridsspørsmålene har vært i medias søkelys. Det er et spørsmål om makt og maktesløshet, men i mange ulike aspekter. Hvordan man skal forstå og håndtere disse spørsmålene er helt avgjørende i multikulturell ledelse.  Modulen bidrar til å forstå hvordan begrepet kjønn utfordrer i multikulturelle møter, hvordan man bør balansere ulike perspektiver og interesser i sitt eget multikulturelle lederskap, og hvordan man bør vurdere HR-relaterte spørsmål som har spesiell relevans i multikulturelle organisasjoner. Modulen gjør en i stand til å bruke fagfeltets kunnskap og metoder i eget lederskap av slike komplekse multikulturelle utfordringer.

Modul 5: Mangfold og sameksistens. I europeisk historie innehar muslimsk Spania en særegen posisjon. I noen århundrer var denne regionen et uvanlig eksempel på at muslimer, jøder og kristne faktisk kunne leve fredfullt sammen, og endog skape det fremste kompetansesenter i Vest-Europa. Flere tankestrømmer, kunnskaper og innovasjoner strømmer ut av det muslimske Spania og er med på å forme det moderne Europa. Samtidig er muslimsk Spania også historien om fordommer, forfølgelser og den spanske inkvisisjonen. Vi skal se på multikulturelle løsninger da og nå. Vi vil fokusere på det personlige lederskap, samt forståelser og ferdigheter til å møte multikulturelle utfordringer og muligheter. Modulen bidrar til å forstå hvordan multikulturell diversitet også kan avstedkomme kreativitet og nyskapning, og at man således anvender akademisk kunnskap i forhold til nye tema og fenomener. Modulen styrker også evnen til å vurdere seg selv og sine egne forforståelser i utøvelsen av multikulturelt lederskap, samt at man anvender sin kunnskap til praktiske utfordringer og nye mestringsområder.

INSENDI: Digitale samlinger mellom Campus-samlinger. Programmet benytter seg av digitale samlinger i etterkant av hver campus-samling. Disse INSENDI-enhetene skal utdype og forlenge tematikken som tas opp på Campus-samlingene. INSENDI-samlingene vil også benytte seg av analyse av aktuelle case som skal gi grunnlag for prosjektoppgave og eksamensforberedelse.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av karakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51971
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen, teller 40% av karakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51972
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
128 Time(r)
Undervisning på campus.
Undervisning
40 Time(r)
Digital undervisning på INSENDI.
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning.
Innlevering(er)
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med hjemmeeksamen.
Gruppearbeid / oppgaver
308 Time(r)
Kollokviegrupper, gruppestudier, eget arbeid og annen fordypning
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.