MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen

MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen

Kurskode: 
MAN 5148
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5149 - først semester, hvis tre
MAN 5150 - midtre semester, hvis tre - første, hvis to
MAN 5151 - siste semester
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen. Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målgruppen er både etablerte og fremtidige skoleledere. 

Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læringsutbytte hos elevene. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metode som gjør studentene i bedre stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling. De vil bli tilført kunnskap for å kunne styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. I tillegg vil det bli gitt innføring i juridiske konfliktløsningsmodeller og HR-ledelse med fokus på kompetansekartlegging og rekruttering. For å oppnå dette er kunnskap om skolesektorens tradisjoner og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt. Programmet gir kunnskap om metodikk og prinsipper som skal skape trygghet og relasjon mellom lærere og leder. Dette innebærer metodiske evner til å granske og vurdere eksisterende teorier og metoder.

Holdningsmål

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. Det vil bli fokusert på skolens samfunnsoppdrag, med fokus på likhet. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske skolen både internt og i forhold til skolens omgivelser. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger for å lage en bedre norsk skole. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen skole, samt medarbeidere og elevers læring og utvikling.

Kursets innhold
 • Rektors handlingsrom
 • Skoleledelse i teori og praksis 
 • Eierstyring og rammebetingelser
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Utdanningsøkonomiske emner
 • Skolens interessegrupper
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Personlighet og typologi
 • Evidensinformert læringsledelse
 • Rektor som kapasitetsbygger
 • Reformer for skoleeffektivitet
 • Rektor som pedagogisk leder
 • Høy-kvalitets undervisning
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen
 • Lærende organisasjoner
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett
 • Endring av kultur og adferd
 • Ledelsesteorier og lederstiler
 • Rolletrygghet og legitimitet gjennom kompetanse
 • Utvikling av lederferdigheter 
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene benyttes nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til totalt fire timer pr oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60%, og hjemmeeksamen, 40%.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51481
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51482
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskode:MAN 51481
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 60 % for å oppnå karakter i kurset MAN 5148
Eksamenskode:MAN 51482
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Roald, Knut cop. 2012 Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: når skole og skoleeigar utviklar kunnskap Fagbokforl Kap 1, 2, 3, 6.
Eriksen, Bjørn 2018 Rektors styringsrett 2. utg Gyldendal juridisk
Fullan, Michael; Sandengen, Silje 2014 Å dra i samme retning: et skolesystem som virker Kommuneforl
Hattie, John; Goveia, Ingvill Christina 2013 Synlig læring: et sammendrag av mer enn 800 metaanalyser av skoleprestasjoner Cappelen Damm akademisk
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl Del III
Ringstad, Hallvard E.; Ødegård, Thor; Optimas 2012 Typeforståelse: Jungs typepsykologi : en praktisk innføring Rev. 4. utg Optimas
Olsen, Rolf V.; Kjærnsli, Marit; Hopfenbeck, Therese Nerheim cop. 2012 Kvalitet i norsk skole: internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning Universitetsforl
2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk Kapittel 1-5, 8, 9. ca 200 sider.
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget Kap. 1, 2 og 9.
Robinson, Viviane; Guldahl, Tone; Mekki, Omar 2014 Elevsentrert skoleledelse Cappelen Damm akademisk
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Knardahl, S. Arbeid, ledelse og helse Arbeid, ledelse og helse S. 399-426
Thompson, Geir; Zhen, Jane Li Self-leadership Self-leadership Kapittel 4. s. 127-153
Strand, T. Å lede er å bruke makt Å lede er å bruke makt Kapittel 8. s. 171-191
Qvortrup, Lars Utfordringer for vår tids undervisere og ledere Utfordringer for vår tids undervisere og ledere Kapittel 3. s. 15-19
Qvortrup, Lars Forholdet mellom utdanningsledelse og læringsutbytte : læringssentrert skoleledelse Forholdet mellom utdanningsledelse og læringsutbytte : læringssentrert skoleledelse Kapittel 6. s. 34-45
Forsyth, Donelson R. Introduction to group dynamics Introduction to group dynamics Kapittel 1. s. 1-32
Franz, Timothy M. Team theories and concepts Team theories and concepts Kapittel 3. s. 35-69
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bakker, Arnold B.; Demerouti, Evangelia 2007-04-03 The Job Demands‐Resources model: state of the art
Ives, Yossi 2008 What is 'Coaching'? An Exploration of Conflicting Paradigms.
Leana, Carrie R.; Pil, Frits K. 2006-06 Social Capital and Organizational Performance: Evidence from Urban Public Schools