MAN 5097 Kulturledelse

MAN 5097 Kulturledelse

Kurskode: 
MAN 5097
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs: 
MAN 5098 - 1. semester
MAN 5099 - 2. semester
Introduksjon: 

Flere kulturbransjer gjennomgår for tiden omfattende endringer av økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig art. Kravene og kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet har med dette økt i løpet av de siste tiårene. Hvordan skal du lede i et landskap hvor det stilles økte krav til måloppnåelse, kostnadseffektivitet, privat finansiering, publikumsutvikling og nyskapende programsatsing? Hvordan lede medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement? Hvordan skape godt samspill i organisasjoner hvor kreative prosesser er viktige for måloppnåelsen? Hvordan lede kulturorganisasjoner i en digital tid? Hvordan utvikle gode strategier og skape gode resultater i tråd med kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag?

Kulturledelse er et fagfelt som har utviklet seg internasjonalt siden 1960-årene under betegnelsen “arts management”, og som i økende grad har gjort seg gjeldende i de nordiske landene siden 1990-årene. Som fagfelt dekker kulturledelse alle sider ved ledelse og organisering av kunst- og kulturorganisasjoner, men det er lederoppgaven som står i fokus i dette programmet.

Programmet gir deg kunnskap til å lede kunst- og kulturorganisasjoner. Programmet fokuserer på kompleksiteten som preger kunst- og kulturorganisasjoner både internt og eksternt. Programmet vil også gi deg personlige lederferdigheter til å øve klok og konstruktiv innflytelse på egne medarbeidere og eksterne aktører. Du får den nødvendige innsikten i og forståelsen for kulturlivets behov som du ikke får i tradisjonelle lederutviklingsprogrammer. Målgruppen for programmet er personer som søker spesialkompetanse om ledelse i kunst- og kulturlivet. Programmet er relevant for ledere på alle nivåer i kulturorganisasjoner.

Hensikten med programmet er å gi kunnskap om og innsikt i den interne og eksterne kompleksiteten i kulturorganisasjoner, herunder samspillet mellom kulturorganisasjoner og deres omgivelser, kulturlivets organisasjonsformer, ledelse av skapende prosesser og strategi i kunst- og kulturorganisasjoner. Dette skal gi grunnlag for å kunne lede og utvikle livskraftige kulturorganisasjoner.

Læringsmål: 

Studentene skal lære hvordan ulike tilnærminger til ledelse og organisering kan tas i bruk i utviklingen av kunst- og kulturvirksomheter. Herunder skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan en kan forstå forholdet mellom organisasjon og omgivelser, forholdet mellom formell og uformell strukturering av kunst- og kulturorganisasjoner og hvordan ulike ledelsesmodeller og lederstiler innvirker på skapende prosesser og strategi.

 

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne vurdere, strukturere og analysere muligheter og utfordringer i kulturorganisasjoners omgivelser, kulturlivets organiseringsformer, ledelse av skapende prosesser og strategiutvikling.

Holdningsmål: 

Gjennom diskusjon og analyse av hvordan ulike tenkemåter og rasjonaliteter gjør seg gjeldende både internt og eksternt i kulturorganisasjoner skal studentene utvikle faglig forståelse og refleksjon om ulike dilemma som kan oppstå i møtet mellom dem.

Kursets innhold: 
  • Kulturlivets omgivelser
  • Kulturlivets organisasjonsformer
  • Ledelse av kunst- og kulturorganisasjoner
  • Strategier og resultater i kunst- og kulturorganisasjoner
Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet gjennomføres med fire samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studenten oppfordres til å presentere problemstillinger fra sin arbeidshverdag som utgangspunkt for faglig diskusjon. Det vil også legges opp til gruppearbeid hvor studentene bearbeider og presenterer aktuelle case fra sine sammenhenger.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50972
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40No invigilation72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50972
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100