MAN 5081 Markedsorientert ledelse

MAN 5081 Markedsorientert ledelse

Kurskode: 
MAN 5081
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bendik Meling Samuelsen
Ragnhild Silkoset
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5082 - 1. semester
MAN 5083 - 2. semester
Introduksjon

Enhver bedrift må vokse for å overleve! Ledere som tidlig fanger opp endringer i markedet og utvikler verdifulle løsninger for kundene, vil øke sine markedsandeler. I dette kurset kobles verdiskapning for kundene opp mot bedriftens forretningsutvikling. Gjennom dette vil deltakerne i programet bli i stand til å utvikle en dynamisk organisasjon som fanger opp og levere kundeverdi i et marked i kontinuerlig endring. Fokus på kundeinnsikt, analyser og kompetanse er med på å gi fremtidens ledere en solid støtte i disse beslutningene.

For å lykkes i dagens markeder kreves evnen til å utnytte oppdatert analytisk og teoretisk markedskunnskap. Denne kunnskapen sikrer bedriftens evne til å oppnå sitt markedspotensiale. Krevende og komplekse verdikrav fra kundene, aggressiv konkurranse og turbulente markeder, rask teknologisk og digital utvikling, samt globale ekspansjonsstrategier kjennetegner slike markeder. Sentralt i dette ligger ledernes ansvar for å ta markedsstrategiske beslutninger som identifiserer og skaper innsikt i markedsmekanismene og konkurransemulighetene. I en markedsorientert bedrift er man ekspert i å forstå kundenes verdioppfattelse, kunne handle innenfor etiske og sosiale normer, fremme innovasjonskulturer og prosesser, samt etablere og effektivisere organisatoriske prosesser for kundenes verdiskapning.

Hovedfokuset til programmet innenfor nye perspektiver på markedsorientert ledelse gjenspeiler den kundeorienterte ledelseskompetansen ved å konsentrere seg rundt tre beslutningsområder. I programmet skal deltakerne lære å:
(1) organisere for markedsløsninger ved at de blir opplært i hvordan man organiserer en bedrift for å produsere kundeverdier,
(2) utforske markedsmuligheter ved at de blir trenet i å ta beslutninger som fanger opp og utnytter endringer i markedet, samt
(3) møte markedsutfordringer ved at de blir trent i forhold til å differensiere og beskytte produkter og merkevarer i et marked.

Organisere for markedsløsninger: Gjennom dette programmet skal deltakerne lære å ta beslutninger som skaper en markedsorientert bedrift hvis formål er å utvikle organisasjoner som er overlegent gode til å tilby markedstilpassede løsninger. Evnen til å bevisstgjøre hele bedriften som medansvarlige for verdiproduksjon er grunnleggende innenfor dette perspektivet.

Utforske markedsmuligheter: I den andre delen av programmet skal deltakerne lære å ta beslutninger som utnytter muligheter i markedet. Både forbrukere og bedriftskunder forventer sømløse løsninger som forenkler interaksjonen med en bedrift. Dagens bedrifter opplever en stor transformasjon som krever høyt kompetansenivå innenfor markedsinnnovasjoner, sosiale media, mobile plattformer, evnen til å forklare og kvalitetssikre markedsdata, spredningen av omni-kanal distribusjon, for å nevne noen. Denne delen av programmet vil tilføre verdi til markedsorienterte bedrifter som vil lære hvordan man skal stille de kritisk rette spørsmålene i dagens markeder med det formål å fange opp, fortolke og handle ut fra trender og utviklinger i markeder, samt kunne kvalitetssikre empiriske, visuelle og grafiske markedsanalyser for å ta markedsbeslutninger.

Møte markedsutfordringer: Den tredje hoveddelen av dette programmet skal lære studenten å ta beslutninger som bidrar til at en bedrift klarer å differensiere seg i markedet med det formål å møte markedsutfordringer. Differensiering krever en gjennomarbeidet markedsstrategi som spesifiserer kundemålgrupper, merkeposisjonering og merkeassosiasjoner samt ta beslutninger om hensiktsmessig eksponering i markedet. Disse beslutningene bygger på kunnskap om kundenes oppfattelse av verdi. Basert på forståelsen om at ulike kundegrupper har ulike behov som skal dekkes, vil deltakerne lære å utvikle en markedsplan som spesifiserer de viktigste salgsargumentene for de ulike kundesegmentene, kunnskap om hvordan merkevaren og produktene kan bygges og videreutvikles, samt kunnskap om hvordan en bevisst prisstrategi påvirker inntjeningen.
Betydningen av strategisk markedsorientert ledelse for en bedrifts lønnsomhet illustreres ved at kundeorienterte organisasjoner oppnår suksess i en rekke ulike markeder og konkurransesituasjoner. Overlegen kundeverdi, utnyttelse av unike konkurransefortrinn og forståelse av endringstakten på markedsutfordringer er alle krevende lederoppgaver som betinger effektive markedsstrategier som utnytter og videreutvikler bedriftenes strategiske konkurransefortrinn.

Målgruppen for dette programmet er mellomledere og/ eller markedsføringsledere i virksomheter som opererer både på bedriftsmarkedet og i produkt- og service bransjen. Programmet vil også passe godt for de som arbeider i små- og mellomstore virksomheter, offentlig sektor samt de som arbeider i konsulentbransjen.

Kunnskapsmål
 • Deltagerne skal lære å utvikle grunnleggende kunnskaper og kjenne til den nyeste forskningen innenfor markedsorientert ledelse.
 • Deltakerne skal lære å forstå hvordan omgivelsene påvirker bedriftenes verdiskapning på bedrifts- og forbrukermarkedet.
 • Deltakerne skal lære om de nyeste teoriene og kunnskapen som omhandler bedriftenes organisering for å skape kundeverdier.

 

Ferdighetsmål
 • Deltakerne skal lære å utvikle evnen til å ta selvstendige strategiske beslutninger gjennom å bruke verktøy som avdekker og evaluerer markedspotensialet til et produkt eller en tjeneste.
 • Deltakerne skal utvikle evnen til å foreta konkurransemessige valg for å differensiere produkter og tjenester i markedet.
 • Deltakerne skal kunne bruke konkrete verktøy for å organisere for markedsorientert ledelse med det formål å skape kundeverdier.
 • Deltakerne skal kunne gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.
Holdningsmål
 • Deltakerne skal være i stand å opparbeide seg evnen til kritisk refleksjon rundt eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet markedsføring og optimalisering av kundeverdier.
Kursets innhold
 • Markedsorientert ledelse
 • Beslutninger i bedriftsmarkeder
 • Strategiske beslutninger ved bruk av markedsdata
 • Visualisering av analyseresultater ved hjelp av Excel
 • Merkevareanalyse og forståelse
 • Merkeposisjonering, valg av konsepter
 • Vekststrategier
 • Prisstrategi og verdiutvikling
 • Simulering for markedsbeslutninger og konkurransehåndtering
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og mappeevaluering som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Mappen leveres inn mot slutten av programmet. Mappeevalueringen er en samling av 4 valgfrie cases som velges ut fra 5 cases som benyttes i programmet. Detaljer om frister og hvordan mappen skal utarbeides vil bli gitt ved programstart.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50811
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50812
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei2 SemesterIndividuell Mappeevaluering, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50811
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Semester
Kommentar:Mappeevaluering, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50812
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning150Time(r)Programmet gjennomføres over 5 samlinger, á 4 dager.
Innlevering(er)100Time(r)Arbeid med individuelle skriftlige innleveringer av cases.
Innlevering(er)160Time(r)Arbeid med prosjektoppgave.
Forberedelse til undervisning390Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:150 Time(r)
Kommentar:Programmet gjennomføres over 5 samlinger, á 4 dager.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Arbeid med individuelle skriftlige innleveringer av cases.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:160 Time(r)
Kommentar:Arbeid med prosjektoppgave.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:390 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Iacobucci, Dawn 2013 MM4 Student edition South-Western
Gripsrud, Geir; Olsson, Ulf Henning; Silkoset, Ragnhild cop. 2016 Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS 3. utg Cappelen Damm akademisk
Samuelsen, Bendik M.; Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian 2016 Merkevareledelse Cappelen Damm Akademisk
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Anderson, Erin; Jap, Sandy D. 2005 The Dark Side of Close Relationships
Hinterhuber, Andreas; Liozu, Stephan 2012 Is It Time to Rethink Your Pricing Strategy?
Jaworski, Bernard J.; Kohli, Ajay K. 1993 Market orientation: Antecedents and consequences
Kidwella, Roland E.; Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild 2007 Antecedents and effects of free riding in the franchisor–franchisee relationship
Kumar, V.; Jones, Eli; Venkatesan, Rajkumar; Leone, Robert 2011 Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?
Morgan, Neil A.; Vorhies, Douglas W.; Mason, Charlotte H. 2009 Market orientation, marketing capabilities, and firm performance
Silkoset, Ragnhild 2013 Negative and positive effects of social capital on co‐located firms' withholding efforts
Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild 2014 The Ineffectiveness of Corporate Brand Investments in Creating Price Premiums
Birkinshaw, Julian; Bouquet, Cyril; Barsoux, Jean-Louis 2011 The 5 Myths of Innovation
Monroe, K. B.; Lee, A. Y. 1999 Remembering versus Knowing: Issues in Buyers' Processing of Price Information
Reitzig, Markus Summer 2011 Is Your Company Choosing the Best Innovation Ideas?