MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kurskode: 
MAN 5066
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Eric Arne Lofquist
Jon Lereim
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5067 - 1. semester
MAN 5068 - 2. semester
Introduksjon

I moderne arbeidsliv legges det stor vekt på systematisk innsats på området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). I henhold til Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (”Internkontrollforskriften”), er alle virksomheter pålagt å bestrebe seg systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, dvs. knyttet til helse, miljø og sikkerhet, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø; praktisk HMS-arbeid og risikovurderinger
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor HMS-området
 • kjenne til moderne vitenskapelig basert kunnskap innenfor HMS- området
 • ha kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:
kunne medvirke til å tilrettelegge HMS-arbeidet i virksomheten med tanke på å :

 • sikre de ansatte et sunt og forsvarlig arbeidsmiljø
 • forebygge skader, ulykker og miljøforstyrrelser
 • kunne vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til HMS, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering
 • kunne tilrettelegge for god oppstart og gjennomføring av HMS-arbeid ved å etablere et godt fundament for virksomheten
 • kunne følge opp, og evaluere HMS-arbeid
Holdningsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:

 • ha et helhetlig perspektiv på sikring av HMS-arbeidet i en virksomhet
 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor HMS-området
 • videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor HMS-området
 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av HMS-arbeid, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, tilstrebe kontinuerlig egen deltakelse i HMS-arbeid
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til slikt arbeid
Kursets innhold

Modul 1 : HMS i et helhetlig strategisk perspektiv. HMS begreper, teorier, best praksis, oversikt over innholdet i modulene. Utdypning av ledelsesperspektiver
Modul 2 : Arbeidsmiljø og helse
Modul 3 : Ledelsesperspektiv i HMS, sikkerhet og utvikling av HMS-kultur
Modul 4 : Praktisk HMS - styring og dokumentasjon av HMS
Modul 5 : Risikovurderinger i forbindelse med HMS og strategisk kriseledelse
Modul 6 : Helhetlig HMS-ledelse og veien videre

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Modulene utdypet

Modul 1. HMS i et helhetlig strategisk perspektiv
HMS begreper, teorier, best praksis; oversikt over innholdet i modulene.
Vekt på HMS ledelse

Formålet med første modulen er å gi et helhetlig oversiktsbilde av HMS-området og å utdype ledelsesperspektiver med spesiell vekt på HMS-ledelse

Emneoversikt:
Ledelsesperspektivet i HMS og utvikling av HMS-kultur
Historisk utvikling i ledelsesfaget
Kvalitetsledelse og HMS
Helse og arbeidsmiljø
Praktisk HMS og dokumentasjon av HMS
Risikovurderinger i forbindelse med HMS
Etiske problemstillinger innen HMS og CSR

Etter første samling skal deltakerne ha fått en god oversikt og forståelse for hovedinnholdet i alle komponentene ved HMS fra en teoretisk synsvinkel. De vil videre ha fått i oppgave å utvikle en problemstilling knyttet til egen eller annen bedrift. Dette tas med og legges fram muntlig og skriftlig på neste modul.

Modul 2. Arbeidsmiljø og helse
Modulen vil gi deltakerne en helhetlig forståelse av psykososialt arbeidsmiljø og grunnleggende kunnskaper om stress, jobbengasjement, trivsel/mistrivsel og mental helse fra ulike synsvinkler og erfaringsområder. Det vil bli lagt særlig vekt på psykologiske og organisatoriske forhold som påvirker stress og stressmestring, jobbengasjement og selstendiggjøring samt trivsel, fravær og personalgjennomtrekk. En sentral praktisk målsetning er å gi kunnskap om psykologiske og organisatoriske tiltak av betydning for å mestre, redusere og forebygge stress og utbrenthet. Det vil bli lagt vekt på metoder og tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk; herunder medarbeidersamtaler og konflikthåndteringsmetoder. Fysiske sider ved arbeidsplassen av betyning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet vil også bli belyst.

Emneoversikt:
Psykososialt arbeidsmiljø; Begrep, teori, forskning og måling
Stress og stressreaksjoner: Biologiske, psykologiske og organisatoriske perspektiver
Mestring av stress; Persepsjons- og vurderingsmekanismer, mestringsevne og stil
Stress på ulike arenaer; Samvirket mellom privatliv, familieliv og jobb
Konsekvenser av stress på individ-, gruppe og organisasjonsnivå
Tiltak for å redusere stress: Psykologiske og organisatoriske tiltak
Stress og utbrenthet
Jobbengasjement ("commitment") og selvstendiggjøring ( "empowerment")
Medvirkning, rettferdighet, trivsel og helse
Sykefravær og personalgjennomtrekk
Fysiske sider ved arbeidsplassen med relevans for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Modul 3. HMS og kultur i et ledelsesperspektiv

Formålet med modulen er å gi deltakerne økt forståelse av begrepet organisasjonskultur, sette det i sammenheng med ledelse med særlig vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Deltakerne vil få presentert en begrepsmessig modell for hvordan kultur virker- dvs hvordan den oppstår, hvilke funksjoner den tjener, hvilke problemer den løser, hvordan den overlever, hvordan og hvordan den forandrer seg og kan administreres. I tillegg vil det bli gitt anvisninger til hvordan organisasjonskulturen kan kartlegges og beskrives - hva man kan se etter ved kartlegging av kulturen, hvordan man kan samle inn data om kulturen og hvordan den kan beskrives.
Den generelle modellen vil bli konkretisert i forhold til begrepet "sikkerhetskultur". Ulike begreper og teorier med tilhørende empirisk forskning omkring innholdet i begrepet sikkerhetskultur vil bli diskutert, med vekt på å få en god forståelse av hva som menes med "positiv" og "ideell" sikkerhetskultur.

Emneoversikt
Hva er organisasjonkultur og hva betyr den
Kulturens funksjoner og organisasjonen
Avdekking av og kartlegging av organisasjonskultur
Hvordan kultur oppstår og får sin form
Hvordan ledere innarbeider og formidler HMS-kulturen
Kulturendring i forbindelse med etablering av en forebyggende HMS-kultur
Sammenhengen mellom kultur, klima og arbeidsmiljø
Begreper og teorier om "sikkerhetskultur"
Måling av sikkerhetskultur
Positiv og ideell sikkerhetskultur
Just Culture
Hvordan ledelsen kan fremme god sikkehetskultur

Modul 4. Praktisk HMS-styring og dokumentasjon av HMS

Mål:
Modulen skal gi studentene innføring og oversikt over lovverket innen HMS, der 9 hovedlover danner rammeverket. Ulike offentlige instanser har kontroll og oppfølgingsansvar ut fra ulike regelverk. Kurset vil ta for seg det mest sentrale oppgavene til viktige tilsynsorgan som Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Klima-og forurensingsdirektoratet (Klif).

Systematisk HMS arbeid er et hovedkrav både i byggherreforskriften og i internkontrollforskriften. Modulen vil ta for seg praktiske måter å gjennomføre og følge opp det systematiske HMS arbeidet gjennom god ledelsesforankret og involvering av ansatte.

Utvikling av en god HMS kultur innebærer påvirking og endring av atferd. Modulen vil se på faktorer som fremmer eller hemmer endringer i organisasjoner.

Videre vil kurset ta for seg standarder og sertifiseringer som er anerkjent og brukt i dokumentasjon og oppbygging av HMS i bedrifter. Revisjoner, som verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområder vil gjennomgås.

Emneoversikt:
Lover og forskrifter som gir rammer for HMS arbeidet
Myndighetene sine instanser for kontroll og oppfølging av HMS i næringslivet
Organisering av det systematiske HMS arbeidet i bedrifter
Organisatoriske, teknologiske og menneskelige faktorer i HMS-arbeid
Opplæring sentral i utvikling av en god HMS-kultur
Ledelse av endringer og påvirkning av atferd – suksesskriterier i vellykkete endringer mot en bedre HMS-kultur
Sertifiseringer og standarder som kvalitetsstatus for bedrifter
HMS-rapportering, tiltak og avviksbehandling
Hendelse/ulykke gransking

Modul 5. Risikovurderinger i forbindelse med HMS, kvalitet og strategisk kriseledelse

Mål:
Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en Risk Management prosess i forhold til problemstillinger knyttet til HMS. I tillegg må hver organisasjon/leder være forberedt for å håndtere kriser.

Kursets mål er å gi studentene innsikt i prosessen som bør gjennomføres for at man skal kunne identifisere og evaluere risikoer i tilknytning til HMS, for deretter å vurdere tiltak for å redusere disse risikoene.

Emneoversikt
Risikoidentifikasjon i forbindelse med HMS
Risikoevaluering i forbindelse med HMS
HMS: risikoledelse
HMS: tiltaksplaner og styring
Ledelse og beslutning
Kriseledelse

Modul 6. Helhetlig HMS-ledelse og veien videre
Mål:
Overordnet mål er at studentene etter gjennomført modul må ha fått kunnskap til, og forståelse for en helhetlig tilnærming innen HMS-ledelse. Det inkluderer alt fra moral-etiske perspektiver til forebyggende atferd og kost-nytte vurderinger.
Dette inkluderer og beskriver forståelse av:
HMS-relaterte moralske konfliktsituasjoner, samt identifisere og begrunne alternative løsninger.
Ha en ansvarsbevisst og proaktiv holdning til ulike typer HMS-risiko og klare forestillinger samt klare forestillinger om hvordan de kan tas høyde for
Ha kjennskap til, forståelse av og kunne bruke nødvendig begrepsapparat, nyttige tilnærminger og relevant teori.
Ha en reflektert holdning rundt moralske dimensjoner ved egen yrkes- og organisasjonsrolle samt ved organisasjoner som de er medlem i og ved kontekstene opererer slike organisasjoner i
Se sammenhengene mellom etikk- og ansvarsperspektiver og det øvrige tema som tas opp i studiet.

Emneoversikt
Trender og forventede utviklingsforløp
Utgangspunktet: reflektere konstruktivt-kritisk rundt egne erfaringer
HMS-etikk som praksisrelevant fag med fokus på cases som skal håndteres best mulig
Føre-var-perspektivet: Ansvarsbevisst håndtering av HMS-risiko
Næringslivsetikk som akademisk fag, forholdet mellom HMS-jus og etikk
Beslutningstaking og verktøy
Personalpolitikk og etikk, arbeidsmiljø i kritisk-etisk perspektiv, moralsk sosialisering av nye organisasjonsmedlemmer
Etisk klima i organisasjonen, individuell etisk integritet, varslingsproblematikken
Bedriftens miljøansvar, miljøetikk

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50661
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50662
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei 72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50661
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: 72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50662
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
E; E S; S 2011 Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer 2. utg Fagbokforl  
Grønhaug, Kjell; Kaufmann, Geir; Hellesøy, Odd H. cop. 2001 Ledelse i teori og praksis   Fagbokforl Utvalgte kapitler, ca. 150 s.
Karlsen, Jan Erik 2010 Ledelse av helse, miljø og sikkerhet 3. utg Fagbokforl  
Lereim, Jon 2013 Kvalitetsledelse i prosjekter: en erfaringsbasert tilnærming   Akademika  
Schein, Edgar H. cop. 2010 Organizational culture and leadership 4th ed Jossey-Bass  
Aarset, Magne Vollan cop. 2010 Kriseledelse   Fagbokforl  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Zohar, Dov 2002 The effects of leadership dimensions, safety climate, and assigned priorities on minor injuries in work groups      
Zohar, Dov; Luria, Gil 2003 The use of supervisory practices as leverage to improve safety behavior: A cross-level intervention model      
Zohar, Dov; Luria, Gil 2004 Climate as a Social-Cognitive Construction of Supervisory Safety Practices: Scripts as Proxy of Behavior Patterns.      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Rochlin, G.; La Porte, T. R.; Roberts, K. H. 1987 The Self-Designing High Reliability Organization : Aircraft Carrier Flight Operations at Sea      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning c1998 Organisasjonskultur i praksis: verktøy for kartlegging, utvikling og endring av organisasjonskultur   Tano Aschehoug  
Eid, Jarle; Johnsen, Bjørn Helge 2006 Operativ psykologi 2. utg Fagbokforl  
Einarsen, Ståle; Pedersen, Harald 2007 Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet   Gyldendal akademisk  
Mitroff, Ian I.; Anagnos, Gus c2001 Managing crisis before they happen: what every executive and manager needs to know about crisis management   AMACOM  
Cooper, Cary L.; Nelson, Debra L. 2007 Positive organizational behavior   SAGE Publications  
Oakland, John S. 2004 Oakland on quality management   Elsevier/Butterworth-Heinemann  
Schein, Edgar H. c2009 The corporate culture survival guide New and rev.ed Jossey-Bass  
Norge 2015 Arbeidsmiljøloven: kommentarer og praksis 2. utg Gyldendal akademisk  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Hellesøy, O. H.   Lederstress, sosialt samspill og mestring Lederstress, sosialt samspill og mestring      
Journal
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
O; O 2008 Tidsskrift for Norsk Psykologforening Temanummer: Organisasjonspsykologi   Norsk Psykologforening  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Arbeidsrettbok. ca. 150 sider.

Notes to students:

Byggherreforskrift og internkontrollforskrift.

Notes to students:

Diverse artikler på Its Learning.

Notes to students:

IRIS-Evaluering av Statoil kollegaprogram.

Notes to students:

ISO 9001 og ISO 18001.

Notes to students:

ISO EMAS 14001.

Notes to students:

S-006 HMS evaluering av underleverandør.