MAN 5057 Digital kommunikasjonsledelse

MAN 5057 Digital kommunikasjonsledelse

Kurskode: 
MAN 5057
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Guri Hjeltnes
Tor Bang
Mona Kristin Solvoll
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5058 - 1. semester
MAN 5059 - 2. semester
Introduksjon

Digitalisering, nettverksteknologi og sosial programvarehar ført til raske og dramatiske endringer i kommunikasjonen. Utviklingen av web 2.0-teknologien har åpnet for en ny samarbeidskultur på nett. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang mennesket aldri tidligere har sett eller erfart. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.

Ny teknologi og nye publikumsmønstre stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Muligheter for påvirkning og maktutøvelse forskyves, og dette skaper nye etiske dilemmaer og utfordringer. Tradisjonell ledelsesutøvelse kommer til kort. Den må suppleres med kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for.

Executive Master of management-programmet  Digital kommunikasjonsledelse åpner opp for og gir innsikt og kompetanse på dette brede feltet av vårt samfunnsliv. Den sosiale mediesfæren byr på utfordringer i forhold til kommunikasjon, påvirkning og omdømmehåndtering. Mange opplever tapet av kontroll med eget renommé som utfordrende. Organisasjoners identitet og lederes integritet settes på prøve. Grunnleggende spørsmål om hvem jeg eller vi er og ønsker å være, må stilles på nytt i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Samtidig gir nettverksstrukturen og den dialogbaserte kommunikasjonen helt nye muligheter for markedsføring, merkevarebygging og forretningsutvikling. Flere virksomheter ser etter hvert verdien av åpne innovasjons- og produksjonsprosesser der dialog med brukerne i sosiale medier spiller en avgjørende rolle. Det skorter imidlertid på erfaring og kunnskap om hvordan slike strategier bør ledes og organiseres. Det samme gjelder for strategisk arbeid med rekruttering, mobilisering og lobbying gjennom sosiale medier.

Organisasjoner og virksomheter er preget av en eller annen form for hierarki, mens sosial programvare som teknologi er utformet på et markedsprinsipp - muligheten for at alle kan delta er tilstede. Å interagere i det sosiale medielandskapet på sin fritid er noe helt annet enn i en arbeidskontekst. Betydningen av å utforme en overordnet strategi og legge en strategisk plan for hvilken deltakelse virksomheten forventer av den ansatte, blir viktig dersom verktøyene skal tas i bruk slik de er tenkt.

Executive Master of Management-programmet Digital kommunikasjonsledelse er utviklet spesielt og spisset for å gi deltakerne kunnskap om og forståelse for drivkreftene i utviklingen av kommunikasjonsformer.

Gjennom teoretisk og erfaringsbasert undervisning og med utgangspunkt i relevant forskning og konkrete case skal deltagerne få modeller og verktøy for å analysere og håndtere nye kommunikasjonssituasjoner med et særskilt fokus på utfordringer og muligheter for egen virksomhet.

Modellen har denne struktur:
Fem moduler á fire dager for bedre å dekke opp flere tema gjennom løpet og dermed skape en reell fleksibilitet i programutformingen og dels fordi vi erfaringsmessig tror det kan være en fin variant, ut fra pedagogiske og praktiske hensyn.

Den tredje modulen gjennomføres ved Department of Journalism ved New York University, der vi møter forelesere fra dette universitetet og andre amerikanske fagmiljøer. Samlingen vil gi kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på disse områdene, ikke minst hvordan et svakt lovverk om personvern åpner for micro-targeting, basert på tilgang til, og kunnskap om forbrukerdata, "Big Data".

Etiske aspekter ved ledelse i det nye medielandskapet vil bli vektlagt, gjennom forelesninger, gruppearbeid og dilemmatrening.

 

Kunnskapsmål

Kjenne til og forstå sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk. Forstå hvordan sosiale nettverk skaper nye identiteter og selvforståelser i organisasjoner. Utvide et ledelsesperspektiv til å inkludere mulighetene og utfordringene som foreligger i digitale medier og nettverk.
 

Ferdighetsmål

Kunne analysere og evaluere en virksomhets sosiale mediepraksis opp i mot sentrale forskningsfunn og relevante case-erfaringer. Kunne omsette denne kunnskapen inn i konkrete strategier for innovasjon/tjenesteutvikling og kommunikasjon/lobbying/omdømmehåndtering i egen eller annen virksomhet. Kunne anvende forskningsfunn i praktisk arbeid med sosiale medier enten i kommunikasjons/lobbyøyemed eller for innovasjon/forretningsutvikling. Kunne analysere dilemmaer i tilknytning til digital nettverksbygging.

Holdningsmål

Verdsette forskningsbasert kunnskap som kilde til mer målrettet og strategisk forankret arbeid med nye kommunikasjonsstrukturer og nettverksteknologi. Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til det nye mediefeltet. Bevisstgjøring om ansvaret ved å besitte kunnskap om dynamikken i digitale medier.

Kursets innhold
  • Digital kommunikasjon
  • Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet
  • Politisk kommunikasjon; "Big Data"
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Påvirkning og ledelse
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Guri Hjeltnes er professor II i journalistikk ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun har en doktorgrad (dr. philos) i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. vært fagansvarlig for Master of management-programmet Flermedial ledelse som gikk på BI i årene 2007-2011 og vært med på å utarbeide den årlig Mediehusrapporten som vil bli videreutviklet i 2012 som forskningsmessig basis for dette nye programmet.

Mona Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun har doktorgrad (PhD) fra Handelshøyskolen BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun forsker i hovedsak på organisatorisk endring anvendt på medieindustrien. I sitt siste forskningsprosjekt undersøkte hun hvordan innføringen av brukerbetaling hos lokale nettaviser påvirker annonsemulighetene.

Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Bergen og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2003 vært en av arrangørene "Washingtonseminaret". Hans hovedforskningsområde er public relations, medieøkonomi og moderne medier.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50571
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50572
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: MAN 50571
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: MAN 50572
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brønn, Peggy Simcic 2012 Sosiale medier fra innsiden og ut: intern samhandling og dialog   Kommuneforl Samling 5
Enjolras, Bernard 2013 Liker - liker ikke: sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet   Cappelen Damm akademisk Felles for alle samlinger
Larsen, Svein; Solvoll, Mona Kristin cop. 2012 Medieplanlegging   Fagbokforl Samling 2
Penenberg, Adam L. cop. 2009 Viral loop: from Facebook to Twitter, how today's smartest businesses grow themselves   Hyperion Samling 3
Rasmussen, Terje 2008 Nettverksformelen: hvordan det sosiale livet henger sammen   Unipub Felles for alle samlingene
Krokan, Arne 2015 Det friksjonsfrie samfunn: om utviklingen av nye digitale tjenester   Cappelen Damm akademisk Felles for alle samlinger
Yukl, Gary A. cop. 2013 Leadership in organizations 8th ed., Global ed Pearson Samling 5
Li, Charlene 2015 The engaged leader: a strategy for your digital transformation   WhartonDigitalPress Samling 5
Fuchs, Christian 2017 Social media: a critical introduction 2nd ed Sage Felles for alle samlinger
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Boyd, Danah   Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications     Samling 4
Dutton, William H.   The internet and social transformation : reconfiguring access The internet and social transformation : reconfiguring access     Samling 4
Waldahl, Ragnar 1999 Mediepåvirkning Mediepåvirkning 2. utg Ad notam Gyldendal Kapittel 7: Forholdet mellom innhold og publikum Samling 2
Brass, D.J.   A Social Network Perspective on Organizational Psychology A Social Network Perspective on Organizational Psychology     Samling 4
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
McAfee, Andrew P. 2006 Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration     samling 4
Orlikowski, W. J. 2007 Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work     samling 4
Sørhaug, Tian 2001 Fra on time til online. Mot en ny sosial kontrakt? Arbeid, kunnskap og organisering i den "nye"økonomien     Samling 4
Leonardi, Paul M.; Huysman, Marleen; Steinfield, Charles 2013-10 Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations     Samling 4
Apenes Solem, Birgit Andrine 2016 Influences of customer participation and customer brand engagement on brand loyalty     Samling 2
Etter, Michael 2014 Broadcasting, reacting, engaging - three strategies for CSR communication in Twitter     Samling 2
Larsson, Anders Olof; Skogerbø, Eli 2016-08-04 Out with the old, in with the new? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians     Samling 2
Taecharungroj, Viriya 2016-02-10 Starbucks’ marketing communications strategy on Twitter     Samling 2
Anderson, Kelley C.; Knight, Dee K.; Pookulangara, Sanjukta; Josiam, Bharath 2014-09 Influence of hedonic and utilitarian motivations on retailer loyalty and purchase intention: a facebook perspective     Samling 2
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2017 Artikkelsamling: Digital kommunikasjonledelse     Artiklene publiseres hovedsaklig digitalt til de respektive samlingene.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Carlsen, Arne; Clegg, Stewart; Gjersvik, Reidar; Idea Work 2013 Idea work: om profesjonell kreativitet 2. rettet oppl. [i.e. ny utg.] Cappelen Damm akademisk Samling 1
Li, Charlene cop. 2010 Open leadership: how social technology can transform the way you lead   Jossey-Bass Samling 5
Krokan, Arne 2010 Den digitale økonomien: om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet   Cappelen akademisk Kapittel 1-4, 6-8, 10-11.
Lai, Linda cop. 2014 Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobb   Cappelen Damm akademisk  
Hannemyr, Gisle; Liestøl, Gunnar; Rasmussen, Terje 2015 Digitale medier: teknologi, anvendelser, samfunn 3. utg Universitetsforl  
Krokan, Arne 2013 Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi   Cappelen Damm akademisk  
Aalen, Ida cop. 2015 Sosiale medier   Fagbokforl Felles for alle samlinger

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikler kan tilkomme etter nærmere studiestart.