MAN 5030 Lederutvikling i organisasjoner

MAN 5030 Lederutvikling i organisasjoner

Kurskode: 
MAN 5030
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Lars Glasø
Jan Ketil Arnulf
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5031 - 1. semester
MAN 5032 - 2. semester
Introduksjon

God ledelse er forbundet med verdiskapning og effektivitet i organisasjoner. Utvikling av ledere er derfor sentralt for organisasjoners suksess. Ledere påvirker særlig medarbeideres trivsel og engasjement, men har samme muligheter for å gjøre feil som andre folk. Feilvurderinger, lite hensiktsmessig eller til og med skadelig atferd, stress og personlige problemer vil kunne prege ledere og få store personlige og organisasjonsmessige konsekvenser. Derfor har de fleste ledere et ønske om å utvikle seg i retning av idealene for ledelse: Å inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstakning slik at man oppnår fremragende resultater. Mange organisasjoner satser derfor store beløp på å utvikle nye kunnskaper, økt bevissthet og et større handlingsrepertoar hos sine ledere.
Mot denne bakgrunn er det et stort marked for lederutvikling og det nyere fenomenet coaching. Imidlertid er markedet innen lederutvikling åpent både for de gode og velfunderte tiltak, men også for de spekulative, spektakulære og feilaktige tiltak. Forskningsbaserte prosesser gir større trygghet på utfallet av trening og skaper realistiske forventninger til hva det faktisk er mulig å utvikle hos ledere. Imidlertid byr markedet også på dårligere funderte tiltak som appellerer til deltakernes sans for underholdning, til eventyrlige forventninger om hva man kan oppnå i lederrollen, eller som pirrer nysgjerrigheten til de som betaler.

Hensikten med dette programmet er å tilby vitenskapelig dokumentert kunnskap om ledelse og lederutvikling, samt oppøve en generell refleksjonsevne innen dette faget. De som har gjennomgått programmet skal sitte igjen med en økt evne til å diagnostisere lederutviklingsbehov, samt vurdere, velge og gjennomføre utviklingstiltak. Målgruppen er både innkjøpere av lederutvikling (ledere med HR-ansvar og ansvar for kvalitetssikring av konsulenttjenester) og leverandører av lederutvikling (personer involvert i utviklingsarbeide). Programmet spenner fra en gjennomgang av teorier om ledelse til praktisk innføring i dokumenterte utviklingstiltak. Programmet vil fremstå som gjennomgang av teori, diskusjoner, øvelser, arbeid med cases og selvstendig arbeid.

Kunnskapsmål

Gjennom dette programmet skal deltakerne:
1) Utvikle forskningsbaserte kunnskaper i å kartlegge behov for utvikling og å planlegge adekvate utviklingstiltak for ledere.
2) Ha ervervet seg forskningsbaserte kunnskaper om lederforutsetninger, ledereffektivitet, diagnostisering, læring og utviklingsmetodikk.
3) Deltakerne skal ha skaffet seg realistiske oppfatning om sammenhengen mellom personlighet, ledelse og utvikling. Spesielt skal studentene ha utviklet et reflektert forhold til hvordan profesjonelle dialogteknikker ("coaching" og "rådgivning") kan bidra til personlig og faglig utvikling for ledere. Denne kunnskapen skal spenne mellom et spekter psykologiske teorier om dialogteknikker i rådgivning på den ene siden og et realistisk forhold til hva forskning kan dokumentere av effekter på den annen side.
4) Deltakerne skal også kunne forstå sammenhengen mellom lederutviklingstiltak og organisasjonens strategiske målsetninger, dvs lederutvikling som middel til å nå organisasjonens mål.
5) Deltakerne skal ha utviklet en generell kritisk refleksjonsevne overfor et fag i stadig endring, og som i stort omfang er ridd av myter og overdrevne forventninger.
6) Kurset skal dermed ikke ha en leder-utviklende effekt på deltakerne i seg selv, men sette dem i stand til å utvikle, vurdere og evaluere slike tiltak i egenskap av å være utøvere (interne eller eksterne konsulenter) eller innkjøpere (ledere med ansvar for utviklingstiltak i egen bedrift.)

Kursets innhold
  • Vitenskapelig basert kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot?
  • Individuell kartlegging som utgangspunkt for lederutvikling.
  • Utvikling som endring av personen: Evner, læring, lederutviklingstiltak og evaluering av læringsprosesser.
  • Å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger: Innføring i rådgivningsmetodikk som grunnlag for rådgivning og coaching.
  • Treningsopplegg for ledere.
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Det vil bli gitt innføring i programvare for statistikk.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling. Vitenskapelig basert kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot?

De siste 100 år har gitt oss en mengde kunnskap om ledelse og hva som fører til effektiv utøvelse av lederrollen. Hensikten med denne modulen er å skape en oppdatert kunnskapsplattform for spørsmål om ledelse og ledereffektivitet. De sentrale linjer i utviklingen av ledelsesteori vil bli gjennomgått med vekt på moderne teorier om karismatisk, transformasjons og relasjonsjonsorienterte teorier.

2. samling. Individuell kartlegging som utgangspunkt for lederutvikling.

I denne modulen vil teorier om intelligens, personlighet, lederstil, emosjonell intelligens og kognitiv stil bli gjennomgått. Alle disse begrepene har relevans for ulike sider ved lederes effektivitet. Hensikten med gjennomgangen er å skape et systematisk grunnlag for å vurdere potensialet og behovene for utvikling av ledere.

3. samling. Utvikling som endring av personen: Evner, læring, dannelse.

Hensikten med denne modulen er å fylle begrepet ”utvikling” med et konkret innhold. Hva vil det si at en leder utvikler seg? Kan all atferd læres og hvor mye vil selvinnsikt kunne bety i slike prosesser? Ut fra slike spørsmål vil denne modulen fokusere på psykologisk teori og forskning som er relevant for menneskers innsikt og endring. Hensikten er å skape et rammeverk og en forståelse for de prosesser som ledere i utvikling vil bære preg av.

4. samling. Å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger: Innføring i rådgivningsmetodikk som grunnlag for rådgivning og coaching.

Hensikten med denne modulen er å beskrive lederutviklerens mulighet til å påvirke andres lederkompetanse. Som grunnlag for dette legger vi vekt på å bruke anerkjente rådgivnings metoder basert på forskning innen psykoterapi. Samlingen gir således en innføring i slike metoder.

5. samling.Treningsopplegg for ledere.

Hensikten med denne modulen er å sette deltakerne i stand til å bruke treningsprogram basert på anerkjente teorier om ledelse og å kunne vurdere nye slike tiltak når de møter dem. Forskning omkring utviklingsopplegg basert på anerkjente teorier og metoder vil bli gjennomgått. Også betydningen av evaluering og metoder for dette vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50302
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50302
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Cooper, Colin 2010 Individual differences and personality 3rd ed Hodder Education
Ghauri, Pervez N.; Grønhaug, Kjell 2010 Research methods in business studies 4th ed Financial Times Prentice Hall
Lee, Graham 2003 Leadership coaching: from personal insight to organisational performance CIPD
London, Manuel 2002 Leadership development: paths to self-insight and professional growth Lawrence Erlbaum Associates
Yukl, Gary A. cop. 2013 Leadership in organizations 8th ed., Global ed Pearson
Glasø, Lars; Thompson, Geir 2013 Transformasjonsledelse Gyldendal akademisk kap 1-4. Samling 1 og samling 5.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arnulf, Jan Ketil cop. 2012 Hva er ledelse Universitetsforl
Avolio, Bruce J. c2005 Leadership development in balance: MADE/born L. Erlbaum Ass
Bass, Bernard M.; Riggio, Ronald E. 2006 Transformational leadership 2nd ed L. Erlbaum Associates
Cialdini, Robert B. cop. 2014 Influence: science and practice 5th ed., New international ed Pearson Education Finnes også på norsk: "Påvirkning: Teori og praksis", Abstrakt Forlag, 2011
Lyons, Laurence; McArthur, Sarah; Goldsmith, Marshall cop. 2012 Coaching for leadership: the practice of leadership coaching from the world's greatest coaches 3rd ed Pfeiffer
Neck, Christopher P.; Manz, Charles C. cop. 2013 Mastering self-leadership: empowering yourself for personal excellence 6th ed Pearson Education
Quirk, Michael P.; Fandt, Patricia M. c2000 The 2nd language of leadership Lawrence Erlbaum Associates
AFF AS; AFFs lederundersøkelse cop. 2013 Livet som leder: lederundersøkelsen 3.0 Fagbokforl
cop. 2010 The Center for Creative Leadership handbook of leadership development 3rd ed Jossey-Bass
Whetten, David A.; Cameron, Kim S. 2015 Developing management skills 9th ed Pearson

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Et utvalg av aktuelle artikler gjøres tilgjengelig til hver samling.