MAN 5024 Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

MAN 5024 Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Kurskode: 
MAN 5024
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Kursnavn på engelsk: 
Digitization, Innovation, and Business Models
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5025
2022 Høst
MAN 5026
2023 Vår
Introduksjon

For å lykkes med innovasjon må bedrifter gjennomføre en digital transformasjon, etablere en innovasjonskultur, og utvikle sin forretningsmodell. Dette har blitt mye viktigere bare i løpet av de siste to-tre årene. Dette programmet gir deg de verktøyene som skal til og viser hvordan de skal brukes i praksis.

Vi ser to mega-trender rundt oss - fremvekst av eksponensielle teknologier og verdiskaping basert på tjenesteinnovasjon. Med denne bakgrunnen fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Teknologiene utvikler seg med eksponentiell hastighet, enten det gjelder kunstig intelligens, Internet of Things, Big Data, elastisk cloud computing, eller andre forhold. For det andre kommer de største inntektene i avanserte økonomier som vår egen i økende grad fra tjenester, og ikke fra produkter. Det skjer derfor en transformasjon i norske bedrifter og organisasjoner. 

Selv om innovasjonsfaget og verdiskaping har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelt tankegods basert på produktinnovasjon. I dette programmet fokuserer vi på nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse både i teori og praksis.

Programmet gir ledere ny kunnskap om digitale innovasjonsprosesser og forretningsmodeller, og økte ferdigheter i å utvikle dem. En innovasjon er utvikling av en idé eller kombinasjoner av kjente ideer og innsikter som utvikles og lanseres i et marked med tanke på økonomisk eller ikke-økonomisk verdiskaping. En innovasjonsprosess dekker alt fra nyskaping til kommersialisering og realisering. I programmet skal deltakerne lære å lede utvikling, digitalisering og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter, og derigjennom skape økte verdier for egen resultatenhet og bedrift. I programmet gis en grundig og konkret gjennomgang av teori og praksis knyttet til nyskaping og kommersialiseringinnovasjon.

Å utvikle og realisere nye innovasjonsforretningsområder og forretningsmodeller reiser en rekke utfordringer. Til dette hører ikke bare digitalisering, men også for eksempel bruk av ny teknologi, nye markedskanaler, nye organisasjonsformer og kommunikasjonsmedier, og utvikling av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter. Digital transformasjon er mer enn digitalisering, det er også endring i forhold som organisasjonsformer og innovasjonskultur. Videre Deretter handler forretningsutvikling om å restrukturere virksomheten slik at de finansielle og kunnskapsmessige investeringer som medgår i utviklingsarbeidet kan resultere i tilstrekkelig økonomisk avkastning.

Hver deltager skal utvikle en prosjektoppgave som anvender innsikter fra programmet for å utvikle eller kommersialisere en innovasjon som ventes å føre til økt lønnsomhet for egen bedrift, resultatenhet eller for en kunde/klient.

Programmet inkluderer normalt et opphold i San Francisco, Berkeley og Silicon Valley for å gi faglig inspirasjon og innholdinnsikter om innovasjonsledelse, nye digitale forretningsmodeller og innovasjonskultur fra et dynamisk område som er svært forskjellig fra de fleste sider ved de norske innovasjonsmiljøene. Covid-19 pandemien kan medføre at kommende gjennomføring i California ikke blir gjennomført - kontakt BI for oppdatert informasjon. 

Målgruppe
Programmet er primært rettet inn mot ledere og mellomledere som arbeider med forretningsmessige målsetninger, digitaliseringsstrategi, forretningsmodellerutvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT og som ønsker å utvide sin kunnskaps- og ledelsesmessige kompetanse innen innovasjon og digital transformasjon. Programmet er også relevant for ansatte i offentlig sektor som arbeider med innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt, eller lokalt nivå eller som er engasjert i utviklingen av offentlige tjenester overfor publikum.

Kunnskapsmål
 • Ha avansert kunnskap om og innsikt i sentrale begreper og perspektiver innenfor innovasjonsledelse og digital transformasjon og de ulike fasene i denne prosessen, fra idé til kommersialisering.
 • Ha inngående innsikt i de mest sentrale verktøyene brukt for å gjennomføre innovasjonsprosesser, spesielt innsikt i bruk av digitalsering og utvikling av nye, bærekraftige forretningsmodeller.
 • Ha kunnskap om og innsikt i hvordan utføre innovasjonsarbeid for både produkter og tjenester og ‘hybride’ kombinasjoner av disse, samt ha utviklet innsikt i hva som kan fremme og hemme innovasjonsarbeid.
 • Ha kjennskap til noen av de mest innovative bedriftene i Norge, Europa for øvrig, USA og Asia.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og utvikle det forretningsmessige potensialet i en ny idé.
 • Kunne lage en konkret strategi for nyskaping og kommersialisering og gjennomføre dette i praksis i egen bedrift eller for andre bedrifter, nye som veletablerte.
 • Kunne utvikle og fornye sin egen forståelse av innovasjonsarbeid og digitalisering.
 • Kunne utvikle og kommersialisere digitale produkter, tjenester, prosesser og konsepter.
 • Kunne skape en kultur for innovasjon i en bedrift eller organisasjon, enten det er i privat eller offentlig sektor.
 • Kan gjennomføre en selvstendig prosjektoppgave under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.
Generell kompetanse
 • Deltagerne skal se egne erfaringer i faglig lys.
 • Deltagerne skal utvikle god kritisk forståelse av sentrale modeller i innovasjonsfaget. De skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen innovasjon. 
 • Deltagerne skal kunne kommunisere og diskutere innsikter om innovasjon i kontakt med bedrifter og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, og spesielt i Siliccon Valley.
Kursets innhold

1. samling: Introduksjon til digitalisering, innovasjon, og forretningsmodeller.
2. samling: Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester.
3. samling: Innovasjon og nye forretningsmodeller
4. samling: Digital transformasjon, nye forretningsmodeller, innovasjonskultur, og nye trender i Silicon Valley
5. samling: Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmets struktur og rammer

Programmet er lagt opp som et prosessorientert læringsforløp som omfatter 150 undervisningstimer fordelt over 5 samlinger/moduler à 25 - 35 timer. Det vil også forekomme 2-timers forelesninger en del uker mellom samlingene. Disse samlingene er organisert i følgende tre del-prosess forløp:
1) Teori og forarbeid til studieopphold (modul 1, 2 og 3)
2) Studieopphold i utlandet (San Francisco/Silicon Valley) (modul 4, 35 timer)
3) Etterarbeid og prosjektrapportering (modul 5)

Deltakerne skal gjennom hele forløpet arbeide med et forretningsutviklingsprosjekt som rapporteres i form av en prosjektoppgave, og oppgaven skal bl.a. utvikles i grupper.

Del 1: Forarbeid og teori
Forarbeidet til studieoppholdet (i California) består i tre ordinære samlinger à 25 - 35 timer undervisning. Om lag 80% av litteraturen vil bli forelest over i modul 1-3. Det blir en lærestoff-messig progresjon i de tre første modulene, som har fokus på innovasjonsledelse, digitalisering, og utvikling av nye forretningsmodeller og plattformer. I modul 1 blir det både introduksjonsstoff tilog presentasjon av nye modeller og verktøy innen fagområdene entreprenørskap og innovasjonsteori. I den andre modulen, som har utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester som hovedtema, blir det kjernestoff i kurset. I den tredje modulen, som har kommersialisering og nye forretningsmodeller som hovedtema, blir det også vekt på utdypende litteratur som bidrar til å utvikleproblematisere sentrale tilnærminger, begreper og problemstillinger. Det blir et økende fokus på digitalisering og implementering av digital transformasjon etter hvert som programmet går fra den første modulen til de neste.

I løpet av denne perioden skal deltakerne ha gjennomført en aktiv siling og anvendelse av bidrag fra litteraturen til arbeidet med prosjektoppgaven, og de skal forberede studieoppholdet i California gjennom utvelgelse av relevante bedrifter for bedriftsbesøk, slik at nødvendige avtaler kan bli etablert. De skal også klargjøre sine forventninger og ambisjoner til studieoppholdet gjennom å forberede spørsmål og undersøkelser med utgangspunkt i hva som måtte være mest relevant for eget prosjektarbeid såvel som for forståelsen av de bredere sammenhenger arbeidet med innovasjon, kommersialisering og verdiskapning foregår under i California.

Deltakerne skal utvikle prosjektoppgaven gjennom presentasjon og diskusjon i mindre grupper i løpet av samlingene, og gjennom oppgraderinger gjort i kjølvannet av møte med ny relevant litteratur gjennom programmets forløp.

Deltakerne skal gjennomgå en enkel egenevaluering med fokus på å kartlegge egenskaper og ferdigheter de har som ledere. Dette danner utgangspunkt for en klargjøring av oppgaver, ansvar og utfordringer i løpet av det samlede studieforløpet som innebærer utøvelse av og trening i ledelsesrelevante aktiviteter.

Del 2: Studieopphold i utlandet:
Programmet har altså et sentralt fokus på gjennomføringen av et studie-/ undersøkelsesforløp som er lagt til et sted i verden der det er mye å lære og der BI har etablert et utstrakt faglig og praktisk samarbeid om gjennomføringen av studiet med lokale partnere. I modul 4 skal deltagerne komme i nær kontakt med ett av verdens mest innovative miljø, studere dette på nært hold og anvende innsikter fra dette i sin prosjektoppgave. Denne modulen foregår i Nord-California, nærmere bestemt i San Francisco, Silicon Valley og Berkeley, og den gjennomføres i løpet av 4 dager.

Institutt for kommunikasjon og kultur har over lang tid opparbeidet et bedriftsnettverk samt kontaktnett med partnere i dette området, blant annet forskere ved henholdsvis Haas School of Business og ved Department of Sociology ved University of California at Berkeley.

Studie-/undersøkelsesperioden i California vil bestå i om lag 1/3 faglige forelesninger og 2/3 bedriftsbesøk, feltstudier og gruppearbeid med fokus på å utvikle deltakernes prosjektoppgaver og gi innsikter i innovasjon og forretningsutvikling.

Del 3: Etterarbeid og prosjektrapportering
Etterarbeidet etter studieoppholdet i San Francisco består i en samling (modul 5) hvor faglig oppsummering, presentasjoner og diskusjoner om de kunnskaper deltakerne har tilegnet seg i programmet står sentralt. Litteraturen, studieturen, erfaringer og det kontinuerlige arbeidet med prosjektoppgaven vil gi ny innsikt og forståelse for hvilke vanskeligheter og utfordringer arbeidet med innovasjon, kommersialisering og verdiskapning i bedriftene byr på. Programmet vil bidra til å vise løsninger på utfordringene.

Etterarbeidet består dessuten i å gjøre prosjektoppgaven ferdig.  og å gjennomføre en ny evaluering av den enkeltes ledelsesferdigheter.

Pedagogisk opplegg
Det pedagogiske målet for programmet er å stimulere til prosesslæring. Prosesslæring fremholdes som et klart mål dels fordi programmets deltagere er voksne, kompetente personer hvis kunnskap bør dras nytte av underveis i læringsforløpet, dels fordi kvalitetsreformen og pedagogisk forskning understreker at læring i prosess fremmer en dypere og dermed mer anvendelig og varig kunnskap. I programmet vil derfor fokus dreies fra undervising til læring.

Selv om teori står sentralt i programmets første tre moduler vil deltagerne fra første stund forventes å delta aktivt med egne erfaringer og refleksjoner knyttet til prosjektarbeid. Deltagerne skal ta stilling til om de ønsker å arbeide med et konkret prosjekt fra egen arbeidshverdag eller om de heller vil arbeide med et prosjekt som er løsrevet fra det handlingsrommet de til daglig befinner seg i. Kursansvarlig vil stille med noen problemstillinger de sistnevnte kan benytte dersom de ønsker det. Problemstillingene vil trolig styre deltagernes oppmerksomhet. For å stimulere til størst mulig grad av refleksjon er det derfor nødvendig at kursansvarlig kvalitetssikrer at problemstillingene er relativt vidt formulerte. I de siste to modulene skal deltagerne få ekstra god anledning til å anvende og utforske teorien presentert og drøftet i programmets første moduler.

Programmet er bygget opp slik at mål, praktiske rammer, innhold, studenter, undervisningsopplegg og evaluering/vurdering står i en relasjon til hverandre. Programmets pedagogiske mål om å fremme læring i prosess har for eksempel resultert i valg av undervisningsformer som åpner for studentaktivitet. Konkret skal hver deltager blant annet skrive et kort refleksjonsnotat om det viktigste fra modulen med relevans for egen bedrift.

Formativ vurdering vil bli benyttet  - – også dette for å fremme læring i prosess. Dessuten åpner formativ vurdering for muligheten til å tilegne seg ferdigheter som kan være utradisjonelle i akademiske sammenhenger, men svært anvendelige i yrkeslivet (å gi hverandre tilbakemeldinger, skrive refleksjonsnotat, lage strukturerte presentasjoner, holde presentasjoner etc.). En prosjektoppgave basert på selvvalgt problemstilling vil være gjenstand for formativ vurdering i hele programmet. Kursansvarlig vil imidlertid definere hvilke deloppgaver som skal inngå i prosjektbesvarelsen. Det knyttes en deloppgave til hver modul. Deltagerne forventes å forberede seg til den enkelte modul ved å skrive et utkast til den gitte deloppgave.

Lederutvikling
Lederutvikling vil stå sentralt i den første og den femte modulen, men temaet vil være underliggende også i de andre modulene.

Produkter fra programmet
Deltagerne i dette programmet skal gjennomføre en prosjektoppgave som er relevant for utviklingen av nye forretningsområder eller -–modeller i egen bedrift, resultatenhet eller avdeling. Alternativt kan utfordringen knytte seg til andre virksomheter der vedkommende er involvert som rådgiver, leverandør, kunde eller lignende.

Faglige ressurser
De faglige ressursene kommer primært fra Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, ved professor i innovasjon,, Dr. polit. Peder Inge Furseth. Andre professorer ved BI bidrar også, som professor Heidi Wiig ved Institutt for strategi og entreprenørskap. 

Disse faglige ressursene vil bli supplert av personer utenfor instituttene. Dette gjelder spesielt:
Professor, Ph.D. Richard Cuthbertson, Saïd Business School, University of Oxford. Cuthbertson underviste ved BI så sent som i 2015. I tillegg blir det foredrag fra konsulentselskaper, fra toppledere i norske og utenlandske handelsbedrifter, fra professorer ved University of California i Berkeley. Programmet inkluderer også besøk til en rekke handels- og IT-bedrifter og universiteter i San Francisco, Berkeley, og Silicon Valley.

b) Programbeskrivelse for hver av de samlingene får ved henvendelse til BI.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50242
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.