MAN 3064/3065/3066/3067 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3064/3065/3066/3067 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3064/3065/3066/3067
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Eric Arne Lofquist
Jon Lereim
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

I moderne arbeidsliv legges det stor vekt på systematisk innsats på området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). I henhold til Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (”Internkontrollforskriften”), er alle virksomheter pålagt å bestrebe seg systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Læringsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, dvs. knyttet til helse, miljø og sikkerhet, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø; praktisk HMS-arbeid og risikovurderinger
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor HMS-området
 • kjenne til moderne vitenskapelig basert kunnskap innenfor HMS- området
 • ha kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet
Ferdighetsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:
kunne medvirke til å tilrettelegge HMS-arbeidet i virksomheten med tanke på å :

 • sikre de ansatte et sunt og forsvarlig arbeidsmiljø
 • forebygge skader, ulykker og miljøforstyrrelser
 • kunne vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til HMS, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering
 • kunne tilrettelegge for god oppstart og gjennomføring av HMS-arbeid ved å etablere et godt fundament for virksomheten
 • kunne følge opp, og evaluere HMS-arbeid
Holdningsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:

 • ha et helhetlig perspektiv på sikring av HMS-arbeidet i en virksomhet
 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor HMS-området
 • videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor HMS-området
 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av HMS-arbeid, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, tilstrebe kontinuerlig egen deltakelse i HMS-arbeid
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til slikt arbeid
Kursets innhold: 

Modul 1 : HMS i et helhetlig strategisk perspektiv. HMS begreper, teorier, best praksis, oversikt over innholdet i modulene. Utdypning av ledelsesperspektiver
Modul 2 : Arbeidsmiljø og helse
Modul 3 : Ledelsesperspektiv i HMS, sikkerhet og utvikling av HMS-kultur
Modul 4 : Praktisk HMS - styring og dokumentasjon av HMS
Modul 5 : Risikovurderinger i forbindelse med HMS og strategisk kriseledelse
Modul 6 : Helhetlig HMS-ledelse og veien videre

Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. De enkelte modulene er relativt homogene faglig. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng, samt skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Alle evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng, samt skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer. Alle evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Modulene utdypet 

Modul 1. HMS i et helhetlig strategisk perspektiv 

HMS begreper, teorier, best praksis; oversikt over innholdet i modulene. 

Vekt på HMS ledelse 

Formålet med første modulen er å gi et helhetlig oversiktsbilde av HMS-området og å utdype ledelsesperspektiver med spesiell vekt på HMS-ledelse 

Emneoversikt: 

Ledelsesperspektivet i HMS og utvikling av HMS-kultur 

Historisk utvikling i ledelsesfaget 

Kvalitetsledelse og HMS 

Helse og arbeidsmiljø 

Praktisk HMS og dokumentasjon av HMS 

Risikovurderinger i forbindelse med HMS 

Etiske problemstillinger innen HMS og CSR 

Etter første samling skal deltakerne ha fått en god oversikt og forståelse for hovedinnholdet i alle komponentene ved HMS fra en teoretisk synsvinkel. De vil videre ha fått i oppgave å utvikle en problemstilling knyttet til egen eller annen bedrift. Dette tas med og legges fram muntlig og skriftlig på neste modul. 

 

Modul 2. Arbeidsmiljø og helse 

Modulen vil gi deltakerne en helhetlig forståelse av psykososialt arbeidsmiljø og grunnleggende kunnskaper om stress, jobbengasjement, trivsel/mistrivsel og mental helse fra ulike synsvinkler og erfaringsområder. Det vil bli lagt særlig vekt på psykologiske og organisatoriske forhold som påvirker stress og stressmestring, jobbengasjement og selstendiggjøring samt trivsel, fravær og personalgjennomtrekk. En sentral praktisk målsetning er å gi kunnskap om psykologiske og organisatoriske tiltak av betydning for å mestre, redusere og forebygge stress og utbrenthet. Det vil bli lagt vekt på metoder og tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk; herunder medarbeidersamtaler og konflikthåndteringsmetoder. Fysiske sider ved arbeidsplassen av betyning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet vil også bli belyst. 

Emneoversikt: 

Psykososialt arbeidsmiljø; Begrep, teori, forskning og måling
Stress og stressreaksjoner: Biologiske, psykologiske og organisatoriske perspektiver 

Mestring av stress; Persepsjons- og vurderingsmekanismer, mestringsevne og stil 

Stress på ulike arenaer; Samvirket mellom privatliv, familieliv og jobb
Konsekvenser av stress på individ-, gruppe og organisasjonsnivå
Tiltak for å redusere stress: Psykologiske og organisatoriske tiltak
Stress og utbrenthet
Jobbengasjement ("commitment") og selvstendiggjøring ( "empowerment")
Medvirkning, rettferdighet, trivsel og helse
Sykefravær og personalgjennomtrekk
Fysiske sider ved arbeidsplassen med relevans for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

 

Modul 3. HMS og kultur i et ledelsesperspektiv 

Formålet med modulen er å gi deltakerne økt forståelse av begrepet organisasjonskultur, sette det i sammenheng med ledelse med særlig vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Deltakerne vil få presentert en begrepsmessig modell for hvordan kultur virker- dvs hvordan den oppstår, hvilke funksjoner den tjener, hvilke problemer den løser, hvordan den overlever, hvordan og hvordan den forandrer seg og kan administreres. I tillegg vil det bli gitt anvisninger til hvordan organisasjonskulturen kan kartlegges og beskrives - hva man kan se etter ved kartlegging av kulturen, hvordan man kan samle inn data om kulturen og hvordan den kan beskrives. 

Den generelle modellen vil bli konkretisert i forhold til begrepet "sikkerhetskultur". Ulike begreper og teorier med tilhørende empirisk forskning omkring innholdet i begrepet sikkerhetskultur vil bli diskutert, med vekt på å få en god forståelse av hva som menes med "positiv" og "ideell" sikkerhetskultur. 

Emneoversikt 

Hva er organisasjonkultur og hva betyr den 

Kulturens funksjoner og organisasjonen 

Avdekking av og kartlegging av organisasjonskultur 

Hvordan kultur oppstår og får sin form 

Hvordan ledere innarbeider og formidler HMS-kulturen 

Kulturendring i forbindelse med etablering av en forebyggende HMS-kultur 

Sammenhengen mellom kultur, klima og arbeidsmiljø 

Begreper og teorier om "sikkerhetskultur" 

Måling av sikkerhetskultur 

Positiv og ideell sikkerhetskultur 

Just Culture 

Hvordan ledelsen kan fremme god sikkehetskultur 

 

Modul 4. Praktisk HMS-styring og dokumentasjon av HMS 

Mål: 

Modulen skal gi studentene innføring og oversikt over lovverket innen HMS, der 9 hovedlover danner rammeverket. Ulike offentlige instanser har kontroll og oppfølgingsansvar ut fra ulike regelverk. Kurset vil ta for seg det mest sentrale oppgavene til viktige tilsynsorgan som Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Klima-og forurensingsdirektoratet (Klif). 

Systematisk HMS arbeid er et hovedkrav både i byggherreforskriften og i internkontrollforskriften. Modulen vil ta for seg praktiske måter å gjennomføre og følge opp det systematiske HMS arbeidet gjennom god ledelsesforankret og involvering av ansatte. 

Utvikling av en god HMS kultur innebærer påvirking og endring av atferd. Modulen vil se på faktorer som fremmer eller hemmer endringer i organisasjoner. 

Videre vil kurset ta for seg standarder og sertifiseringer som er anerkjent og brukt i dokumentasjon og oppbygging av HMS i bedrifter. Revisjoner, som verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområder vil gjennomgås. 

Emneoversikt: 

Lover og forskrifter som gir rammer for HMS arbeidet 

Myndighetene sine instanser for kontroll og oppfølging av HMS i næringslivet 

Organisering av det systematiske HMS arbeidet i bedrifter 

Organisatoriske, teknologiske og menneskelige faktorer i HMS-arbeid 

Opplæring sentral i utvikling av en god HMS-kultur 

Ledelse av endringer og påvirkning av atferd – suksesskriterier i vellykkete endringer mot en bedre HMS-kultur 

Sertifiseringer og standarder som kvalitetsstatus for bedrifter 

HMS-rapportering, tiltak og avviksbehandling 

Hendelse/ulykke gransking 

 

Modul 5. Risikovurderinger i forbindelse med HMS, kvalitet og strategisk kriseledelse 

Mål: 

Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en Risk Management prosess i forhold til problemstillinger knyttet til HMS. I tillegg må hver organisasjon/leder være forberedt for å håndtere kriser. 

Kursets mål er å gi studentene innsikt i prosessen som bør gjennomføres for at man skal kunne identifisere og evaluere risikoer i tilknytning til HMS, for deretter å vurdere tiltak for å redusere disse risikoene. 

Emneoversikt 

Risikoidentifikasjon i forbindelse med HMS 

Risikoevaluering i forbindelse med HMS 

HMS: risikoledelse 

HMS: tiltaksplaner og styring 

Ledelse og beslutning 

Kriseledelse 

 

 

Modul 6. Helhetlig HMS-ledelse og veien videre 

Mål: 

Overordnet mål er at studentene etter gjennomført modul må ha fått kunnskap til, og forståelse for en helhetlig tilnærming innen HMS-ledelse. Det inkluderer alt fra moral-etiske perspektiver til forebyggende atferd og kost-nytte vurderinger. 

Dette inkluderer og beskriver forståelse av: 

HMS-relaterte moralske konfliktsituasjoner, samt identifisere og begrunne alternative løsninger. 

Ha en ansvarsbevisst og proaktiv holdning til ulike typer HMS-risiko og klare forestillinger samt klare forestillinger om hvordan de kan tas høyde for 

Ha kjennskap til, forståelse av og kunne bruke nødvendig begrepsapparat, nyttige tilnærminger og relevant teori. 

Ha en reflektert holdning rundt moralske dimensjoner ved egen yrkes- og organisasjonsrolle samt ved organisasjoner som de er medlem i og ved kontekstene opererer slike organisasjoner i 

Se sammenhengene mellom etikk- og ansvarsperspektiver og det øvrige tema som tas opp i studiet. 

Emneoversikt 

Trender og forventede utviklingsforløp 

Utgangspunktet: reflektere konstruktivt-kritisk rundt egne erfaringer 

HMS-etikk som praksisrelevant fag med fokus på cases som skal håndteres best mulig 

Føre-var-perspektivet: Ansvarsbevisst håndtering av HMS-risiko 

Næringslivsetikk som akademisk fag, forholdet mellom HMS-jus og etikk 

Beslutningstaking og verktøy 

Personalpolitikk og etikk, arbeidsmiljø i kritisk-etisk perspektiv, moralsk sosialisering av nye organisasjonsmedlemmer 

Etisk klima i organisasjonen, individuell etisk integritet, varslingsproblematikken 

Bedriftens miljøansvar, miljøetikk 

Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30641
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3064, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30651
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3065, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30661
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3066, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30671
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3067, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3064, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30641
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3065, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30651
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3066, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30661
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3067, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30671
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400